Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieranie umów o pracę i zleceń online

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad projektem, dzięki któremu niektórzy pracodawcy będą mogli zawierać umowy z zatrudnionymi pracownikami za pomocą specjalnego systemu teleinformatycznego. O tym, jak dokładnie miałoby wyglądać zawieranie umów o pracę i zleceń online, piszemy poniżej.

Jakie rozwiązania przedstawiono w projekcie?

Rządzący chcą znacznie zniwelować formalności małych podmiotów związane z zatrudnieniem i rozliczaniem pracowników. Dlatego już w III kwartale 2021 roku planowane jest przyjęcie projektu ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców, dzięki któremu portal praca.gov.pl umożliwiałby korzystanie z gotowych szablonów umów o pracę czy umów zleceń. Nie będą to jednak druki urzędowe, a jedynie wzory zawierające elementy niezbędne do zawarcia zgodnego z prawem danego rodzaju umowy. W opisie projektu podano, że „system nie będzie przewidywał pełnej elastyczności w udostępnianych szablonach umów. Jeśli strony umowy będą chciały zawrzeć dodatkowe elementy umowy, wówczas będą musiały zawrzeć umowę w formie przewidzianej w Kodeksie pracy lub Kodeksie cywilnym”.

Zawieranie umów o pracę i zleceń online jest możliwe także obecnie, pod warunkiem że pracodawca posiada certyfikat kwalifikowany. W portalu praca gov.pl autoryzacja miałaby odbywać się za pomocą profilu zaufanego.

W stworzonym systemie teleinformatycznym prócz podpisywania umów o pracę czy zleceń możliwe będzie również:

  • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS-ie;
  • wyliczanie wynagrodzeń oraz pobranych od nich składek i podatku;
  • rozliczanie urlopów wypoczynkowych;
  • przechowywanie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych w formie elektronicznej.

Jak wskazano w informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie: „Projektowana ustawa przyczyni się do znacznego zmniejszenia obciążeń dla mikroprzedsiębiorców, gospodarstw rolnych oraz gospodarstw domowych, związanych z obowiązkami administracyjnymi przy powierzaniu pracy. Uwolni tym samym zasoby tych podmiotów, które będą mogły być przeznaczone – w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz gospodarstw rolnych – na prowadzenie zasadniczej działalności, a w przypadku gospodarstw domowych przyczyni się do zaoszczędzenia zasobów finansowych oraz czasu. Wykorzystanie systemów informatycznych i zautomatyzowanie tego procesu umożliwi osiągnięcie tych celów, bez konieczności zmiany samych przepisów związanych z powierzaniem pracy”.

Zawieranie umów o pracę i zleceń online tylko dla wybranych podmiotów

Zgodnie z założeniami zawieranie umów o pracę i zleceń online ma być uproszczeniem przede wszystkim dla zatrudniających pracowników lub zleceniobiorców:

  • mikroprzedsiębiorców;
  • rolników;
  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (które chcą zatrudnić np. nianię lub pomoc domową).

Co ważne, nie będzie to rozwiązanie obowiązkowe – w dalszym ciągu możliwe będzie podpisywanie umów w formie tradycyjnej.

Wiele ekspertów prawa pracy ma obawy, że wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu większą kontrolę nad zawieraniem umów o pracę i zleceń przez małe podmioty. Czy faktycznie takie będzie jego przeznaczenie, dowiemy się z czasem.