0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przerwy między umowami zlecenia a złożenie deklaracji zgłoszeniowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy często zawierają miesięczne umowy zlecenia. Dlatego warto pamiętać, że w przypadku podpisywania kolejnych następujących po sobie umów korzystniejsze jest zawieranie ich w ciągłości. Przerwy między umowami zlecenia powodują konieczność składania deklaracji zgłoszeniowych, a w ich okresie zleceniobiorca nie podlega pod ubezpieczenia. 

Pomiędzy umowami zlecenia nie ma ani jednego dnia przerwy

Co do zasady osoba zatrudniona na umowę zlecenia podlega ubezpieczeniom od dnia rozpoczęcia tej umowy aż momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia. Zgłoszenie do ubezpieczeń następuje na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA, natomiast wyrejestrowanie z ubezpieczeń – ZUS ZWUA. W sytuacji, gdy pomiędzy kolejnymi umowami zlecenia nie ma ani jednego dnia przerwy, wówczas nie ma potrzeby wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń.

Przykład 1. 

Przedsiębiorca zawarł umowy zlecenie od 1 do 31 lipca 2021 r. i kolejną od 1 do 31 sierpnia 2021 r., a po jej zakończeniu współpraca nie jest już kontynuowana. Zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, dlatego został on zgłoszony na ZUS ZUA z kodem tytułu 04 11 i z datą 1 lipca 2021 r. W omawianym przypadku pomiędzy kolejnymi umowami zlecenia nie ma ani jednego dnia przerwy, dlatego po wygaśnięciu pierwszej umowy nie trzeba wyrejestrować i ponownie zarejestrować zleceniobiorcy w ZUS-ie. Deklarację wyrejestrowującą ZUS ZWUA należy złożyć po zakończeniu drugiej umowy z datą 1 września 2021 r.

Przerwy między umowami zlecenia

W sytuacji, gdy między umowami zlecenia wystąpił dzień przerwy, wówczas po zakończeniu jednej umowy zleceniobiorcę należy wyrejestrować z ubezpieczeń (ZUS ZWUA). Z tytułu zawarcia kolejnej umowy zlecenia należy ponownie go zgłosić do ubezpieczeń na dokumencie ZUS ZUA lub ZZA.

Przykład 2.

Przedsiębiorca zawarł umowy zlecenie 1 do 31 lipca 2021 r. i kolejną 2 do 31 sierpnia 2021 r., a po jej zakończeniu współpraca nie jest już kontynuowana. Zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pomiędzy kolejnymi umowami był jeden dzień przerwy, dlatego złożono następujące deklaracje zgłoszeniowe:

  1. ZUS ZUA z datą zgłoszenia 1 lipca 2021,
  2. ZUS ZWUA z datą wyrejestrowania 1 sierpnia 2021,
  3. ZUS ZUA z datą zgłoszenia 2 sierpnia 2021,
  4. ZUS ZWUA z datą wyrejestrowania 1 września 2021.

Przerwy między umowami zlecenia spowodowały konieczność wyrejestrowania i ponownego zarejestrowania zleceniobiorcy w ZUS-ie.

Gdy między umowami wystąpił choćby jeden dzień przerwy, wówczas konieczne jest wyrejestrowanie i ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń zleceniobiorcy.

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem

Gdy pracownik wykonuje dodatkowo umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą, to z tytułu wykonywania tej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o pracę. Wówczas pracodawca z tytułu umowy zlecenia nie zgłasza zleceniobiorcy do ubezpieczeń. Dlatego w tej sytuacji przerwy między umowami zlecenia nie powodują konieczności wyrejestrowania i ponownego zarejestrowania zleceniobiorcy w ZUS-ie.

Przykład 3.

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 1 września 2020 do 31 grudnia 2021 r. podpisał z własnym pracodawcą dwie umowy zlecenia – od 2 lutego 2020 do 31 sierpnia 2020 r. oraz od 2 do 30 września 2020 r.

Pracownik powinien zostać zgłoszony 1 września 2020 r. na druku ZUS ZUA z kodem 0110xx, a wyrejestrowany po zakończeniu umowy o pracę na druku ZUS ZWUA 1 stycznia 2022 r. W związku z tym, że umowy zlecenia są zawarte z własnym pracownikiem (który posiada umowę o pracę), pracodawca z tytułu umów zlecenia nie zgłasza go do ubezpieczeń.

Student zatrudniony na podstawie na umowy zlecenia

Studenci, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu ani zdrowotnemu aż do ukończenia 26. roku życia. Dlatego nie składa się w ich przypadku deklaracji zgłoszeniowych. Tym samym przerwy między umowami zlecenia nie powodują konieczności zgłoszenia ich do ZUS-u.

Przerwy między umowami zlecenia a okres wyczekiwania

W przypadku umowy zlecenie okres wyczekiwania wynosi 90 dni i aby zleceniobiorca w razie choroby miał prawo do zasiłku chorobowego, musi on zostać zachowany. Przerwy między umowami zlecenia to przerwa w podleganiu ubezpieczeniu, jednak nie przekreśla ona posiadanego już okresu wyczekiwania. Gdy przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni, wtedy osoba ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku chorobowego.

Przykład 4.

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie od 2 lutego do 31 sierpnia 2021 r., z której opłaca dobrowolne składki chorobowe. Podczas podpisywania kolejnej umowy ze zleceniobiorcą nastąpiła przerwa w umowach zlecenie, gdyż kolejną umowę podpisano 2 września 2021 r. Pracodawca ma obowiązek złożyć odpowiednie deklaracje zgłoszeniowe, jednak pracownik nie straci prawa do zasiłku chorobowego. Dzieje się tak, ponieważ przerwa między kolejnymi umowami (przerwa w podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu) nie była dłuższa niż 30 dni.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów