Poradnik Przedsiębiorcy

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy - wszystko co warto wiedzieć

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy wchodzące w skład ubezpieczeń społecznych jest dobrowolne i przedsiębiorca nie musi opłacać składek na to ubezpieczenie. Jeśli zdecyduje się on na zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego i opłacanie składek, wówczas po określonym czasie otrzymuje prawo do:

Podkreślenia wymaga fakt, że przedsiębiorca dobrowolnie podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym nie ma prawa do wnioskowania o objęcie ubezpieczeniem chorobowym. Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy jest możliwe tylko w przypadku obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy - zgłoszenie

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego może przystąpić przedsiębiorca, który obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym. Zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy można dokonać w wybranym terminie podczas wykonywania działalności - nawet w pierwszym dniu jej funkcjonowania.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym przedsiębiorcy ma miejsce od wskazanego w odpowiednim wniosku dnia tylko wtedy, jeśli zgłoszenia do obligatoryjnych ubezpieczenia rentowego i emerytalnego dokona się w terminie 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczeniowego.

W celu zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy konieczne jest przekazanie do ZUS formularza ZUS ZUA.

W celu zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na druku ZUS ZUA należy wypełnić pola w części VIII. 05-06, które dotyczą dobrowolnych ubezpieczeń.
Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy ZUS ZUA

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy możliwe bez zgłoszenia?

Jeśli podatnik nie prześle do ZUS zgłoszenia na formularzu ZUS ZUA, a rozliczy i opłaci (w terminie i pełnej wysokości) składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy, wówczas ten fakt nie zostanie uznany za zgłoszenie do tego rodzaju ubezpieczenia. Nie występuje tu zasada tzw. wniosku dorozumianego. By potwierdzić chęć przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego, osoba prowadząca działalność powinna wypełnić i przesłać zgłoszenie na formularzu ZUS ZUA.

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy - podstawa wymiaru składki

Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy to 2,45% podstawy wymiaru składki. Minimalna wysokość podstawy wymiaru jest ogłaszana przez ZUS i w 2019 roku w przypadku opłacania standardowych składek (tzw. duży ZUS) wyniesie 2859,00 zł.

Maksymalna wysokość podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe to 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które jest stosowane do określenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne rentowe, które w 2019 roku będzie wynosić 11 912,50 zł.  Podwyższenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe skutkuje jednocześnie wyższymi składkami na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, gdyż są one ustalane od jednej podstawy wymiaru.

Ustanie ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy ustaje:

  • od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,

  • od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom (od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej).

Składki na fakultatywne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy należy rozliczać i uiszczać razem ze składkami na ubezpieczenia społeczne. W przypadku braku terminowej wpłaty ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy ustaje w pierwszym dniu miesiąca, za który nie opłacono składek w terminie. Jeśli zaś za część miesiąca pobrano zasiłek, ubezpieczenie ustaje w dniu, który następuje po dniu, za jaki to świadczenie przysługiwało. Zainteresowany może wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zgodę na nieterminowe uregulowanie składek bez konsekwencji w postaci przerwania ciągłości trwania ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy. Musi to być jednak rzetelnie uzasadniona okoliczność.