0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja przekazanego środka trwałego – jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Używanie środków trwałych ujmuje się w kosztach podatkowych przedsiębiorstwa poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zakupionego środka. Bywa jednak, że zanim dokona się całkowita amortyzacja danego środka, zostanie on przekazany z jednej firmy do innego przedsiębiorstwa – jak wówczas powinna wyglądać amortyzacja przekazanego środka trwałego? Przyglądamy się temu w artykule.

Środki podlegające amortyzacji

Amortyzacji podlegają tak zwane środki trwałe, które według art. 22a ustawy o PIT stanowią własność lub współwłasność podatnika, nabytą lub wytworzoną przez niego we własnym zakresie. Powinna ona ponadto:

  • być kompletna;
  • być zdatna do używania w momencie jej przyjęcia przez podatnika;
  • posiadać przewidywany okres użytkowania wynoszący więcej niż rok;
  • być wykorzystywana w celach powiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podatnika lub zostać przekazana do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo umowy, którą określa art. 23a pkt 1 ustawy o PIT.

W takim ujęciu do środków trwałych należą: budowle, budynki i lokale stanowiące osobną własność, a także maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty.

Amortyzacja przekazanego środka trwałego

Co następuje w sytuacji, kiedy do przedsiębiorstwa trafia środek trwały przekazany z innej firmy, którego amortyzacja jeszcze trwa? Jak powinna przebiegać dalsza amortyzacja przekazanego środka trwałego?

W przypadku podjęcia działalności gospodarczej po maksymalnie trzyletniej przerwie ma zastosowanie art. 22g ust. 12 ustawy o PIT, według którego wartość początkową m.in. środków trwałych określa się kwotą wartości początkowej podanej w ewidencji podmiotu, jeżeli dojdzie do:

  • zmiany formy prawnej działalności tego podmiotu, przy czym przez zmianę należy rozumieć oprócz przekształcenia istniejącej firmy także zakończenie działalności w ramach jednej formy prawnej i rozpoczęcie nowej w ramach innej formy;
  • połączenia albo podziału podmiotów wynikających z odrębnych przepisów.

Art. 22h ust. 3 ustawy o PIT mówi, że podmioty powstałe w okolicznościach opisanych w art. 22g ust. 12 oraz 13 tej ustawy są zobowiązane dokonywać odpisów amortyzacyjnych na podstawie wysokości stosowanej dotychczas. Przejmują także metodę amortyzacji, którą przyjął podmiot o zmienionej formie, podzielony lub połączony.

Amortyzacja przekazanego środka trwałego – zasada kontynuacji

Powyższy system opisany w ustawie o PIT oznacza w praktyce, że w przypadku przekazania środka trwałego z innej firmy amortyzacji powinno dokonywać się na podstawie dotychczasowych zasad. Wobec tego po przyjęciu początkowej wartości środka trwałego podatnik odejmuje już dokonane odpisy amortyzacyjne. Następuje to wskutek działania tak zwanej zasady kontynuacji.

To stanowisko podziela Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 2018 roku (nr 0115-KDIT3.4011.223.2018.2.MPŁ).

Zasada kontynuacji polega na przejęciu dokonywanych w poprzedniej firmie odpisów amortyzacyjnych za przekazany do innej firmy środek trwały. Oznacza to, że realizuje się je, opierając się na tych samych zasadach co dotychczas, po odjęciu już dokonanych odpisów od początkowej wartości środka.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów