0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Biznes sezonowy – wszystko co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Działalność gospodarcza zazwyczaj kojarzy nam się z ciągłością, nie zawsze jednak tak jest. Wyjątek od tej reguły stanowi biznes sezonowy, który jak sama nazwa wskazuje, prowadzony jest tylko w określonych okresach w trakcie roku.

Biznes sezonowy a brak rejestracji działalności gospodarczej

Zgodnie z art.3. ustawy Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Nie ma znaczenia, czy prowadzimy działalność przez cały rok czy tylko przez jego część. Podjęcie decyzji o własnym biznesie wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej. Wyjątek od tej reguły stanowi jedynie tzw. nieewidencjonowana działalność, która możliwa jest tylko wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:

 • działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (limit w 2021 roku to 1400 zł);
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy osoba prowadząca nieewidencjonowaną działalność nie wykonywała działalności gospodarczej.

W celu zarejestrowania firmy należy złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej w urzędzie gminy lub miasta, podać datę rozpoczęcia prowadzenia działalności, nazwę, adres siedziby, kody PKD formę rozliczenia itd. Na podstawie złożonego wniosku CEIDG-w przedsiębiorca zostaje automatycznie zarejestrowany jako płatnik, jednak konieczne jest również dokonanie samodzielnej rejestracji do ubezpieczeń. Aktualnie przez pierwsze pół roku przedsiębiorca można opłacać wyłącznie składkę zdrowotną, przez kolejne dwa lata składki preferencyjne, a po upływie tego okresu zobowiązany jest do płacenia pełnych składek na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo w razie chęci lub obowiązku rejestracji do VAT, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk VAT-R.

Biznes sezonowy - pozwolenia i koncesje

Biznes sezonowy zazwyczaj prowadzony jest w okresie urlopowym, a sprzedaż dedykowana jest dla turystów, np. stragan z pamiątkami, malowanie portretów czy karykatur przy plaży, stoisko z lodami, lemoniadą lub goframi. Trzeba pamiętać, że prowadząc niektóre rodzaje działalności, poza wymogami ogólnymi w postaci rejestracji w CEIDG, zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS-ie i opcjonalnym zgłoszeniu do VAT-u, często wymagane jest również uzyskanie koncesji lub pozwolenia.

Przykładowo prowadząc stoisko z pamiątkami na ulicy, konieczne jest dokonanie zgłoszenia do urzędu miasta i uzyskanie odpowiedniego pozwolenia. Produkcja i sprzedaż żywności wymaga posiadania pozwolenia od sanepidu, a handel alkoholem wiąże się z uzyskaniem koncesji. Pozyskanie niektórych pozwoleń czy koncesji może być długotrwałe, dlatego biznesu warto odpowiednio wcześnie dopełnić wszelkich formalności. Przy biznesie sezonowym każdy tydzień, a nawet dzień, może przyczynić się bowiem do znacznego obniżenia naszych przychodów.

Biznes sezonowy a kasa fiskalna

Podobnie jak w przypadku samej rejestracji firmy, tak i w odniesieniu do ewentualnego obowiązku rejestracji kasy fiskalnej, sezonowość biznesu nie ma żadnego znaczenia.

Ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy wyłącznie transakcji dokonanych na rzecz osób fizycznych.

Zazwyczaj osobom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej przysługuje limit zwolnienia z kasy fiskalnej do 20 000 zł obrotów na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych w skali roku. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej nie stosuje się m.in. w następujących przypadkach:

1. Sprzedaż towarów:

 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą;
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

2. Świadczenie usług:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia;
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami;
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  -świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo;
  -usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Pełną listę wyłączeń ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych można znaleźć w art. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W razie przekroczenia limitu pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej, konieczny jest zakup urządzenia oraz obowiązek instalacji kasy rejestrującej w ciągu dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit został przekroczony.

Koniec sezonu – co zrobić z działalnością?

Działalność sezonowa ogranicza się do kilku miesięcy w roku. Część przedsiębiorców poza sezonem odpoczywa, inni podejmują pracę, np. na etacie. Niezależnie od tego w jaki sposób spędzamy czas w przerwach pomiędzy miesiącami, w których prowadzony jest biznes, aby nie opłacać składek ZUS w martwym okresie, warto rozważyć zawieszenie działalności gospodarczej. Trzeba mieć na uwadze, że zawieszenie firmy możliwe jest tylko wówczas, gdy nie zatrudniamy pracowników w ramach umowy o pracę, z wyłączeniem umów zawartych na czas określony (czas trwania sezonu).

Zawieszenie działalności może nastąpić na czas nieokreślony lub określony, lecz okres ten nie może być krótszy niż 30 dni.

Podczas zawieszenia firmy, przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składek ZUS oraz składania pliku JPK V7 za wszystkie pełne miesiące, w których nie prowadzi działalności. W przypadku, gdy zawieszenie firmy obejmuje niepełny miesiąc, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składka na Fundusz Pracy przeliczana jest proporcjonalnie, natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy uregulować w pełnej wysokości.
W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej upływa okres półrocznego zwolnienia ze składek społecznych oraz dwuletni okres preferencyjnych składek na te ubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że po upływie dwóch i pół roku od momentu zarejestrowania firmy, zobowiązani będziemy do opłacania dużego ZUS-u, nawet jeżeli przychody uzyskiwane były w tym czasie zaledwie przez kilka miesięcy.

Osoby prowadzące biznes sezonowy, po zakończeniu sezonu mogą również rozważyć poszerzenie zakresu swojej działalności. Jest do dobry czas na nowe projekty, warto spróbować swoich sił w innych dziedzinach, dzięki czemu przychody uzyskiwane z działalności nie będą ograniczały się jedynie do kilku miesięcy w roku. Przedsiębiorca, który chce poszerzyć zakres swojego biznesu, powinien zaktualizować wniosek CEIDG-1 i dodać odpowiednie kody PKD.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów