Poradnik Przedsiębiorcy

Zwrot podatku VAT a zawieszenie działalności gospodarczej

Obowiązkiem czynnego podatnika VAT jest składanie deklaracji rozliczeniowych - niezależnie od tego, czy w danym okresie dokonywali transakcji opodatkowanych, czy też nie. W zależności od dokonanego wyboru podczas rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług podatnicy mogą rozliczać się w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Wówczas deklaracje VAT należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym następnym miesiącu lub kwartale rozliczeniowym. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej podatnik jest zwolniony ze składania deklaracji VAT na mocy art. 22 ustawy Prawo przedsiębiorców. Jednak w tym celu należy uprzednio zgłosić zawieszenie firmy na druku CEIDG-1, który dostarcza się do urzędu miasta.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Okres zawieszenia działalności gospodarczej zależy głównie od decyzji podatnika, który sam może ustalić, od kiedy chce przestać prowadzić firmę. Od 30 kwietnia 2018 r. wraz z wejściem w życie ustawy - Prawo przedsiębiorców, okres zawieszenia może być dokonywany na czas określony lub nieokreślony, nie krótszy jednak niż 30 dni. W czasie zawieszenia podatnik nie może wykonywać czynności świadczących o prowadzeniu firmy, a także uzyskiwać bieżących przychodów.

Zawieszenie działalności nie oznacza jednak, że podatnik nie może wykonywać absolutnie żadnych czynności w ramach przedsiębiorstwa. Zgodnie z przepisami ustawy podatnik ma bowiem możliwość do:

 • wykonywania wszelkich czynności, które mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów,
 • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
 • osiągania przychodów finansowych z tytułu działalności prowadzonej przed zawieszeniem działalności gospodarczej,
 • przyjmowania należności powstałych przed okresem zawieszenia.

Do obowiązków podatnika podczas zawieszenia działalności należą natomiast:

 • wykonywanie wszelkich obligacji nakazanych przepisami prawa,
 • regulacja zobowiązania powstałego przed zawieszeniem działalności gospodarczej,
 • uczestniczenie w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed jej zawieszeniem,
 • poddanie się kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Odnośnie kwestii zwolnienia z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych VAT podczas zawieszenia - nie dotyczy ono sytuacji, w których:

 • podatnik musi dokonywać rozliczeń podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz w sytuacji, gdy musi realizować korekty podatku naliczonego,
 • rozliczenia obejmują niepełne okresy rozliczeniowe występujące podczas zawieszenia działalności gospodarczej,
 • podatnik nabywa towary lub dokonuje importu usług, w zakresie których zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT,
 • podatnik realizuje wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów.

Zawieszenie działalności a obowiązki VAT-UE

Zgodnie ze zmianami, jakie miały miejsce w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie – Prawo o miarach, od 1 kwietnia 2011 r. podatnicy VAT-UE również mogą skorzystać z prawa do zwolnienia ze składania deklaracji podczas zawieszenia działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności a deklaracje VAT

Co do zasady podatnicy nie mogą wykazać podatku naliczonego po wznowieniu działalności, w odniesieniu do którego prawo do odliczenia powstało podczas zawieszenia firmy. W takiej sytuacji do wyboru są dwa rozwiązania, gdzie podatnicy mogą jedynie:

 • nie dokonywać odliczeń podatku wykazanego na fakturach otrzymanych w okresie zawieszenia; jednak w tym przypadku konieczne będzie jednorazowe złożenie odpowiedniej liczby deklaracji za cały okres zawieszenia działalności;
 • złożyć deklarację VAT za okres, w którym przysługuje im prawo do odliczenia podatku naliczonego; w tym przypadku należy przenosić nadwyżkę podatku naliczonego na kolejne miesiące bądź ubiegać się o zwrot w terminie 180 dni od terminu złożenia deklaracji.

Dodatkowo, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, podatnik może być zobowiązany do złożenia korekty deklaracji VAT za okres sprzed zawieszenia, w których dokonał odliczenia podatku naliczonego. Bez konsekwencji nie pozostaną również transakcje sprzedaży środków trwałych oraz wyposażenia przedsiębiorstwa. Podatnik zobowiązany jest bowiem do złożenia deklaracji VAT za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wspomnianych składników majątku. Co istotne, takie postępowanie nie przyczynia się od razu do wznowienia działalności gospodarczej, gdyż jako zdarzenie sporadyczne stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 99 ust. 7b pkt 5 ustawy o VAT.