0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot podatku VAT a zawieszenie działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązkiem czynnego podatnika VAT jest składanie deklaracji rozliczeniowych - niezależnie od tego, czy w danym okresie dokonywali transakcji opodatkowanych, czy też nie. W zależności od dokonanego wyboru podczas rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług podatnicy mogą rozliczać się w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Co do zasady deklaracje podatkowe JPK_V7M (miesięczne) i JPK_V7K (kwartalne) należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym następnym miesiącu. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej podatnik jest zwolniony ze składania deklaracji podatkowych, jednak w tym celu należy uprzednio zgłosić zawieszenie firmy na druku CEIDG-1.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Okres zawieszenia działalności gospodarczej zależy głównie od decyzji podatnika, który sam może ustalić, od kiedy chce przestać prowadzić firmę. Od 30 kwietnia 2018 r. wraz z wejściem w życie ustawy - Prawo przedsiębiorców, okres zawieszenia może być dokonywany na czas określony lub nieokreślony, nie krótszy jednak niż 30 dni. W czasie zawieszenia podatnik nie może wykonywać czynności świadczących o prowadzeniu firmy, a także uzyskiwać bieżących przychodów.

Zawieszenie działalności nie oznacza jednak, że podatnik nie może wykonywać absolutnie żadnych czynności w ramach przedsiębiorstwa. Zgodnie z przepisami ustawy podatnik ma bowiem możliwość do:

 • wykonywania wszelkich czynności, które mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów,
 • zbywania własnych środków trwałych ,
 • osiągania przychodów finansowych z tytułu działalności prowadzonej przed zawieszeniem działalności gospodarczej,
 • przyjmowania należności powstałych przed okresem zawieszenia.

Do obowiązków podatnika podczas zawieszenia działalności należą natomiast:

 • wykonywanie wszelkich obligacji nakazanych przepisami prawa,
 • regulacja zobowiązania powstałego przed zawieszeniem działalności gospodarczej,
 • uczestniczenie w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed jej zawieszeniem,
 • poddanie się kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Odnośnie kwestii zwolnienia z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych podczas zawieszenia - nie dotyczy ono sytuacji, w których:

 • podatnik musi dokonywać rozliczeń podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz w sytuacji, gdy musi realizować korekty podatku naliczonego,
 • rozliczenia obejmują niepełne okresy rozliczeniowe występujące podczas zawieszenia działalności gospodarczej,
 • podatnik nabywa towary lub dokonuje importu usług, w zakresie których zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT,
 • podatnik realizuje wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów.

Zawieszenie działalności a JPK_V7

Co do zasady podatnicy nie mogą wykazać podatku naliczonego po wznowieniu działalności, w odniesieniu do którego prawo do odliczenia powstało podczas zawieszenia firmy. W takiej sytuacji do wyboru są dwa rozwiązania, gdzie podatnicy mogą jedynie:

 • nie dokonywać odliczeń podatku wykazanego na fakturach otrzymanych w okresie zawieszenia; jednak w tym przypadku konieczne będzie jednorazowe złożenie odpowiedniej liczby deklaracji podatkowych za cały okres zawieszenia działalności;
 • złożyć deklarację podatkowe za okres, w którym przysługuje im prawo do odliczenia podatku naliczonego; w tym przypadku należy przenosić nadwyżkę podatku naliczonego na kolejne miesiące bądź ubiegać się o zwrot w terminie 180 dni od terminu złożenia deklaracji.

Dodatkowo, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, podatnik może być zobowiązany do złożenia korekty deklaracji za okres sprzed zawieszenia, w których dokonał odliczenia podatku naliczonego. Bez konsekwencji nie pozostaną również transakcje sprzedaży środków trwałych oraz wyposażenia przedsiębiorstwa. Podatnik zobowiązany jest bowiem do złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wspomnianych składników majątku. Co istotne, takie postępowanie nie przyczynia się od razu do wznowienia działalności gospodarczej, gdyż jako zdarzenie sporadyczne stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 99 ust. 7b pkt 5 ustawy o VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów