Poradnik Przedsiębiorcy

Kody grup towarowych w JPK V7M i JPK V7K

Wprowadzenie nowej struktury JPK ma stanowić uproszczenie dla przedsiębiorców. Nie będą oni musieli składać dwóch odrębnych deklaracji tj. JPK_VAT i deklaracji VAT. Zostaną one zastąpione jedną strukturą – JPK_V7M lub JPK_V7K. Nowa struktura JPK będzie jednak zawierała dodatkowe dane m.in. kody grup towarowych lub dodatkowe oznaczenia dla wybranych rodzajów dokumentów znajdujących się w pliku. Jakie kody grup towarowych w JPK będą obowiązywały oraz co to oznacza dla przedsiębiorców?

Nowa struktura JPK zastąpi deklaracje VAT i JPK_VAT

Obecnie czynni podatnicy VAT mają obowiązek składania za każdy miesiąc plik JPK_VAT, w którym znajdują się dane na temat faktur sprzedażowych i kosztowych ujętych w rejestrze VAT sprzedaży i zakupów za dany okres, a także deklaracji VAT stanowiącej podsumowanie poszczególnych transakcji dokonanych w trakcie miesiąca lub kwartału. Wkrótce oba dokumenty zostaną zastąpione jednym plikiem JPK_V7M – w przypadku podatników rozliczających się za okresy miesięczne lub JPK_V7K – obowiązującym podatników VAT rozliczających się w okresach kwartalnych.

Nowa struktura JPK będzie składała się z części ewidencyjnej odpowiadającej obecnemu plikowi JPK_VAT oraz części deklaracyjnej, która ma odzwierciedlać dane z deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Dodatkowo JPK_V7M i JPK_V7K zastąpią deklaracje VAT-27, VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT, a także inne wnioski obecnie dołączane do deklaracji jako odrębne dokumenty.

Nowa struktura JPK nie będzie jednak całkowitym odzwierciedleniem obecnie funkcjonujących JPK_VAT i deklaracji VAT. Zostanie ona poszerzona o dodatkowe dane. Konieczne będzie stosowanie między innymi dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do rodzaju dokumentu lub stosowanej procedury, czy umieszczanie właściwego kodu towarowego dla danej faktury.

Nowa struktura JPK V7M i JPK V7K będzie obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców od 1 października 2020 r.

Kody grup towarowych w nowej strukturze JPK

Jedną ze zmian w nowej strukturze JPK pod względem dotychczas obowiązujących plików JPK_VAT jest obowiązek stosowania grup towarowych dla faktur sprzedażowych. Wśród tych grup zostały wymienione czynności najbardziej narażone na nadużycia podatkowe.

Kody w strukturze JPK dotyczące grup towarowych oznaczone są symbolem GTU wraz z przyporządkowanym numerem od 1 do 13. Oznaczenia dla poszczególnych grup towarów i usług kształtują się następująco:

Nazwa pola

Opis pola

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.

GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. 

GTU_05

Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Jeżeli podatnik w danym okresie rozliczeniowym wystawił fakturę sprzedaży dotyczącą wymienionych wyżej towarów lub usług, wówczas oznacza cyfrą 1 pole przeznaczone dla danego towaru lub usługi. Jeżeli nie wystąpiła tego typu sprzedaż, pole przy danym oznaczeniu pozostawia puste. Nie ma jednak konieczności wyodrębniania w tej sytuacji dodatkowo poszczególnych wartości lub kwot podatku.

Przykład 1.
Podatnik w danym okresie rozliczeniowym dokonał sprzedaży kontrahentowi metali szlachetnych oraz świadczył usługę magazynowania zawierającą się w PKWiU ex 52.1. Obie pozycje zawarte zostały na jednej fakturze VAT. W jaki sposób powinien uwzględnić to w JPK_V7M?

W pliku JPK_V7M podatnik przy fakturze sprzedaży oznacza cyfrą 1 pole GTU_8 i GTU-13.

Kody grup towarowych w JPK nie są oznaczane dla dokumentów sprzedaży innych, niż faktury VAT np. łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej lub ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, a także w przypadku transakcji, gdzie obowiązek wykazania podatku należnego spoczywa po stronie nabywcy np. WNT, import usług.

Jak przyporządkować kody grup towarowych w JPK?

Obowiązek umieszczania kodów towarowych w nowym pliku JPK_V7M i JPK_V7K obejmie sprzedawców, gdyż oznaczenia przypisywane są do towarów i usług z faktur przychodowych. Wątpliwości pojawiają się zatem w momencie, gdy sprzedawca powinien przypisać właściwe oznaczenie dla dokonywanej sprzedaży – powinien to zrobić w chwili wystawienia faktury czy dopiero w pliku JPK?

Przepisy dotyczące nowych struktur JPK wymagają umieszczania właściwych kodów towarowych w pliku JPK, jednak to, w jaki sposób sprzedawca będzie oznaczał właściwe kody grup towarowych w JPK, będzie wynikało ze stosowanej przez niego praktyki.

Przypisanie właściwego kodu towarowego będzie mogło odbywać się już na etapie wystawiania faktury. Podatnik będzie mógł uwzględniać właściwy kod na fakturze np. w jej nagłówku i na tej podstawie przenosić dane do pliku JPK_V7M lub JPK_V7K. Należy jednocześnie pamiętać, że ma obowiązku umieszczania kodu na fakturze, gdyż jego właściwe określenie istotne jest dla urzędu skarbowego, a nie dla klienta, który nie musi mieć informacji o zastosowaniu właściwego oznaczenia. Kody grup towarowych w JPK mogą być również umieszczane dopiero na etapie jego generowania. Sposób postępowania uzależniony będzie od praktyki podatnika oraz od systemu księgowego, za pomocą którego będzie generowany nowy plik JPK.

Sankcje za błędy w JPK

Przedsiębiorcy muszą wykazać się dużą skrupulatnością przy sporządzaniu plików JPK, ponieważ od 1 października 2020 roku każdy błąd w nowej strukturze pliku JPK będzie ich kosztował 500 zł. Można rozumieć, że błędne przyporządkowanie towaru lub usługi do właściwej kategorii bądź nieprzypisanie go wcale również może skutkować nałożeniem sankcji. Konieczne zatem będzie odpowiednio wczesne zaopatrzenie się w odpowiedni system księgowy zgodny z aktualnymi przepisami.

Wprowadzenie nowej struktury JPK z jednej strony wprowadzi uproszczenie, gdyż nie będzie konieczności generowania osobno deklaracji VAT i JPK_VAT – zostaną one zastąpione jednym plikiem. Natomiast z drugiej strony dołoży przedsiębiorcom nowych obowiązków ze względu na konieczność przekazywania w pliku dodatkowych informacji. Takie raportowanie może być utrudnione, gdy przedsiębiorca używa odrębnych programów do fakturowania i prowadzenia księgowości. Warto przed wprowadzeniem nowych przepisów zaopatrzyć się w narzędzia, które kompleksowo obsłużą prowadzoną sprzedaż, fakturowanie oraz obowiązek raportowania w formie nowych struktur plików JPK_V7M i JPK_V7K.

Kody grup towarowych w systemie wfirma.pl

Użytkownicy systemu wfirma.pl będa mogli skorzystać z udogodnienia jakim jest automatyczne nadawanie oznaczeń kodów GTU w pliku JPK_V7 względem wystawianych dokumentów sprzedaży. Aby takie działanie było możliwe konieczne jest oznaczenie w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU, gdzie z listy dostępnych kodów GTU, należy zaznaczyć tylko te które dotycz działalności użytkownika i kliknąć ZAPISZ.

kody grup towarowych w jpk

Wybrane w ten sposób GTU będzie można następnie przypisać do towarów i usług wprowadzonych do modułu magazynowego. Wówczas podczas wystawiania faktury sprzedaży kody zostaną automatycznie nadane i wykazane w pliku JPK_V7 przy danej fakturze. 

kody grup towarowych w jpk

Szczegółowe informacje na temat działania kodów GTU w systemie wfirma.pl zostały opisane w artykule Kody grup towarów i usług

Kody grup towarowych - najważniejsze informacje

🔷Czym jest GTU?

Jest to nowe oznaczenie wybranych grup towarów i usług których wystąpienie na fakturze powoduje obowiązek wprowadzenia “1” w JPK V7 przy odpowiednim kodzie dotyczącym takiej faktury. Wyróżnia się 13 grup towarów i usług i jest to katalog zamknięty.

🔷Czy obowiązek oznaczania GTU dotyczy każdego przedsiębiorcy?

Tak, każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek weryfikacji, czy sprzedawane przez niego towary i usługi znajdują się w katalogu 13 grup towarów i usług. Jeżeli żaden towar lub usługa nie została objęta kodem GTU, przedsiębiorca nie stosuje dodatkowych oznaczeń w JPK V7 informujących, że nie dokonuje takiej sprzedaży.

🔷Jak stosować GTU jeżeli na fakturze znajdują się towary z różnych grup towarów?

Na fakturze może znajdować się kilka towarów które muszą być oznaczone różnymi GTU. W związku z tym, faktura będzie posiadać kilka oznaczeń GTU w strukturze JPK V7.