0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kody grup towarowych GTU w JPK V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wprowadzenie nowej struktury JPK V7 miało stanowić znaczne uproszczenie rozliczania VAT dla przedsiębiorców. Brak interpretacji, jednoznacznych wytycznych, spowodował jednak, że – od momentu wejścia w życie nowych przepisów – przedsiębiorcy muszą po omacku radzić sobie w nowej rzeczywistości.

Szczególnych problemów przysparza im poprawne zaklasyfikowanie prowadzonej działalności względem opublikowanego zbioru kodów GTU. Prawidłowe rozpoznanie przynależności sprzedawanych towarów, jak i świadczonych usług, ma fundamentalne znaczenie przy prawidłowym generowaniu pliku JPK. Pierwszy termin wysłania nowego raportu (za miesiąc październik) mija 25 listopada 2020 roku. 

Nowa struktura JPK V7 zastąpiła deklaracje VAT i JPK_VAT

Do 1 października czynni podatnicy VAT mieli obowiązek składania za każdy miesiąc pliku JPK_VAT, jak i deklaracji podatkowej VAT 7. Nowa struktura JPK zastąpiła te czynności obowiązkiem składania jednego nowego pliku JPK V7. Składa się on z części ewidencyjnej (odpowiadającej obecnemu plikowi JPK_VAT) oraz części deklaracyjnej, która odzwierciedla dane z deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Dodatkowo nowy JPK_V7 zastąpił deklaracje VAT-27, VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT, a także inne wnioski, które w przeszłości dołączane były do deklaracji jako odrębne dokumenty.

Nowa struktura JPK V7 nie jest jednak całkowitym odzwierciedleniem dotychczas funkcjonujących JPK_VAT i deklaracji VAT. Została ona poszerzona o dodatkowe dane, poprzez wprowadzenie dodatkowych oznaczeń:
– typów niektórych dokumentów;
– typów szczególnych rodzajów transakcji;
– kodów GTU (grupy towarów i usług) dla wykazywanej sprzedaży. 

Nowa struktura JPK V7 jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców od 1 października 2020 roku. Pierwsze rozliczenie sprzedaży (za miesiąc październik) upływa z dniem 25 listopada 2020 roku.

Kody grup towarowych GTU w nowym raporcie JPK V7

Jedną ze zmian w nowej strukturze JPK V7, w porównaniu z dotychczas obowiązującymi plikami JPK_VAT, jest obowiązek stosowania kodów GTU (inaczej grup towarów i usług) w fakturach sprzedażowych. Wśród tych grup zostały wymienione czynności najbardziej narażone na nadużycia podatkowe.

Kody GTU w strukturze JPK V7, dotyczące grup towarowych, oznaczone są symbolem GTU wraz z przyporządkowanym numerem od 1 do 13. Oznaczenia dla poszczególnych grup towarów i usług kształtują się następująco:

Nazwa pola

Opis pola

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT.

GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych, zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. 

GTU_05

Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Jeżeli podatnik w danym okresie rozliczeniowym wystawił fakturę sprzedaży, dotyczącą wymienionych wyżej towarów lub usług, wówczas części ewidencyjnej JPK V7 oznacza cyfrą 1 pole przeznaczone dla danego towaru lub usługi. Jeżeli nie wystąpiła tego typu sprzedaż – pole przy danym oznaczeniu pozostawia się puste. W tej sytuacji, nie ma jednak konieczności dodatkowego wyodrębniania poszczególnych wartości lub kwot podatku.

Przykład 1.
Podatnik w danym okresie rozliczeniowym dokonał sprzedaży kontrahentowi metali szlachetnych oraz świadczył usługę magazynowania zawierającą się w PKWiU ex 52.1. Obie pozycje zawarte zostały na jednej fakturze VAT. W jaki sposób powinien uwzględnić to w JPK_V7M?

W pliku JPK_V7M podatnik przy fakturze sprzedaży oznacza cyfrą 1 pole GTU_8 oraz pole dotyczące GTU-13.

Kody grup towarowych w JPK są przeznaczone dla faktur. Nie stosuje się ich przy księgowaniu raportu okresowego z kasy fiskalnej lub ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, a także w przypadku transakcji, w których obowiązek wykazania podatku należnego spoczywa po stronie nabywcy, np. WNT, import usług.

Jak przyporządkować kody grup towarowych w JPK?

Obowiązek umieszczania kodów GTU w nowym pliku JPK_V7 obejmuje tylko i wyłącznie faktury sprzedaży. Wątpliwości wśród przedsiębiorców dotyczą przede wszystkim momentu w którym powinni przypisać właściwe oznaczenie dla dokonywanej sprzedaży – czy powinni to zrobić w chwili wystawienia faktury czy dopiero w pliku JPK?

Przepisy dotyczące nowych struktur JPK wymagają umieszczania właściwych kodów towarowych w pliku JPK. Sposób, w jaki sprzedawca oznacza właściwe kody grup towarowych w JPK, uzależniony jest od stosowanej przez niego praktyki.

Przypisanie właściwego kodu towarowego może odbywać się już na etapie wystawiania faktury. Podatnik może uwzględnić właściwy kod na fakturze (np. w jej nagłówku) i na tej podstawie przenosić dane do pliku JPK_V7. Należy jednocześnie pamiętać, że nie ma obowiązku umieszczania kodu na fakturze, gdyż jego właściwe określenie istotne jest dla urzędu skarbowego, a nie dla klienta, który nie musi mieć informacji o zastosowaniu właściwego oznaczenia. Kody grup towarowych w JPK mogą być również umieszczane dopiero na etapie jego generowania. Sposób postępowania uzależniony jest od praktyki podatnika oraz od systemu księgowego, za pomocą którego generowany jest nowy plik JPK.

Sankcje za błędy w JPK

Przedsiębiorcy muszą wykazać się dużą skrupulatnością przy sporządzaniu plików JPK, ponieważ od 1 października 2020 roku każdy błąd w nowej strukturze pliku JPK kosztuje ich 500 zł. Błędne przyporządkowanie towaru lub usługi do właściwego kodu GTU (bądź nieprzypisanie go wcale) również może skutkować nałożeniem sankcji. Konieczne jest zatem zaopatrzenie się w odpowiedni (zgodny z aktualnymi przepisami) system księgowy.

Zastosowanie nowej struktury JPK z jednej strony wprowadza uproszczenie w postaci braku konieczności oddzielnego generowania deklaracji VAT i JPK_VAT – zostały one zastąpione jednym plikiem. Z drugiej strony nakłada jednak na przedsiębiorców nowe obowiązki – ze względu na konieczność przekazywania w pliku dodatkowych informacji. Takie raportowanie może być utrudnione, gdy przedsiębiorca używa odrębnych programów do fakturowania i prowadzenia księgowości. Z tego względu warto zaopatrzyć się w narzędzia, które kompleksowo obsługują prowadzoną sprzedaż, fakturowanie oraz obowiązek raportowania w formie nowych struktur plików JPK_V7.

Kody grup towarowych w systemie wfirma.pl

Użytkownicy systemu wfirma.pl mogą korzystać z udogodnienia, jakim jest automatyczne nadawanie oznaczeń kodów GTU w pliku JPK_V7 względem wystawianych dokumentów sprzedaży. Aby takie działanie było możliwe, konieczne jest przejście do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU, gdzie z listy dostępnych kodów GTU należy zaznaczyć tylko te kody, które dotyczą działalności użytkownika i kliknąć ZAPISZ.

kody grup towarowych w jpk

Wybrane w ten sposób GTU można przypisać do towarów i usług wprowadzonych do modułu magazynowego. Wówczas, podczas wystawiania faktury sprzedaży, kody zostaną automatycznie nadane i wykazane w pliku JPK_V7 przy danej fakturze. 

kody grup towarowych w jpk

Szczegółowe informacje na temat działania kodów GTU w systemie wfirma.pl zostały opisane w artykule Kody grup towarów i usług.

Kody grup towarowych - najważniejsze informacje

  • Czym jest kod GTU?

    GTU jest zbiorem grup wyszczególnionych towarów i usług które ustawodawca wskazał w tabeli i oznaczył trzynastoma kodami.
  • Nie, dotyczy tylko czynnych podatników VAT.
  • Faktura sama nie musi posiadać oznaczeń GTU, kody należy zastosować w raporcie JPK V7.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów