0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Blokada lub odholowanie samochodu – jak odzyskać auto?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pośpiech sprawa, że czasami kierowcy zdarza się łamać w miejscu niedozwolonym przepisy ruchu drogowego w zakresie prawidłowego pozostawienia auta na czas postoju. Oczywiście najlepszą receptą na uniknięcie blokady lub odholowania pojazdu jest zatrzymanie pojazdu w wyznaczonym do tego miejscu. Co w sytuacji, gdy po powrocie do auta okaże się, że założona jest blokada lub, co gorsze miało miejsce odholowanie samochodu? Odpowiedź znajduje się w niniejszym artykule.

Kiedy dozwolona jest blokada samochodu?

Zgodnie z art. 130a ust. 8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym „pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu”.

Pojazd unieruchamia policja lub straż gminna (miejska).

Z powyższego wynika, że do kompetencji straży miejskiej lub straży gminnej w zakresie czuwania nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego należy możliwość przeprowadzania patroli, podczas których funkcjonariusze straży mają prawo w określonych sytuacjach do wydawania dyspozycji usunięcia nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów oraz do unieruchamiania ich poprzez zakładanie blokad na koła.

Oznacza to, że nie można usunąć pojazdu, który wprawdzie pozostawiono w miejscu zabronionym, ale nie utrudnia to ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu. W takiej sytuacji pojazd może zostać unieruchomiony przez policję lub straż gminną (miejską) poprzez zastosowanie urządzenia do blokowania. Miejsce, gdzie zabronione jest pozostawianie pojazdu, określają przepisy art. 46 oraz art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wskazując, że zabrania się zatrzymania pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię.

Utrudnieniem ruchu jest zarówno zachowanie, które zmusza do zmniejszenia dopuszczalnej w danym miejscu i warunkach prędkości oraz zakłóca płynność ruchu, jak również takie zachowania, które zmuszają uczestników ruchu do wzmożonej uwagi, wykonania dodatkowych manewrów lub uniemożliwiają dokonanie manewru pożądanego – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 sierpnia 2017 roku (VII SA/Wa 2355/16).

W przypadku założenia blokady należy zadzwonić na numer pozostawiony przez strażników miejskich lub gminnych za szybą przednią pojazdu, a w przypadku braku takiego numeru, wykonać telefon do siedziby straży miejskiej lub gminnej danej miejscowości. Wówczas przysłany zostanie patrol, który zdejmie blokadę. Oczywiście w tym przypadku kierowca powinien liczyć się z nałożeniem mandatu w wysokości od 100,00 zł i 1 punktem karnym. Kierowca wówczas ma dwie drogi wyboru: przyjąć mandat lub odmówić jego przyjęcia w przypadku, gdy z okoliczności sprawy wynika, że pojazd był zaparkowany prawidłowo, zgodnie z przepisami prawa.

Kiedy dozwolone jest odholowanie samochodu?

Zgodnie z art. 130a ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
 3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
 4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;
 5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
 6. kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem.

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela również w sytuacji, kiedy nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku, gdy:

 1. kierowała nim osoba:
  1. znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
  2. nieposiadająca przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

 1. policjant;
 2. strażnik gminny (miejski);
 3. osoba dowodząca akcją ratowniczą – w sytuacji, gdy pojazd utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

Pojazd usunięty z drogi w przypadkach określonych w ust. 1–2 oraz art. 140ad ust. 7 umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 5 grudnia 2018 roku (sygn. akt K 6/17) uznał art. 130a ust. 5c w zakresie, w jakim przewiduje, że pojazd usunięty z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie, za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg publicznych należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat oraz kosztów.

Ustawodawca ograniczył wysokość pobieranych opłat, wprowadzając stawki maksymalne. Maksymalna wysokość stawek kwotowych opłat wynosi:

 1. rower lub motorower: za usunięcie – 100 zł; za każdą dobę przechowywania – 15 zł;
 2. motocykl: za usunięcie – 200 zł; za każdą dobę przechowywania – 22 zł;
 3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: za usunięcie – 440 zł; za każdą dobę przechowywania – 33 zł;
 4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: za usunięcie – 550 zł; za każdą dobę przechowywania – 45 zł;
 5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: za usunięcie – 780 zł; za każdą dobę przechowywania – 65 zł;
 6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: za usunięcie – 1150 zł; za każdą dobę przechowywania – 120 zł;
 7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne: za usunięcie – 1400 zł; za każdą dobę przechowywania – 180 zł;
 8. hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego: za usunięcie – 123 zł; za każdą dobę przechowywania – 23 zł;

Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych powyżej (z wyjątkiem pojazdu usuniętego w związku z prowadzoną akcją ratowniczą) występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów