0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing zagranicznego pojazdu a podatek u źródła

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W pewnych stanach faktycznych konieczne może okazać się pobranie przez polskich podatników podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych na rzecz zagranicznych kontrahentów. W kontekście tej informacji zastanowimy się, w jaki sposób przedstawia się kwestia pobierania podatku u źródła przy umowie leasingu samochodu z zagranicznym kontrahentem. W artykule odpowiadamy, czy leasing zagranicznego pojazdu generuje obowiązek zapłaty podatku u źródła!

Kiedy należy pobierać podatek u źródła?

Na gruncie podatku PIT instytucja podatku u źródła uregulowana jest w art. 29 ustawy o PIT. W przepisie tym możemy przeczytać, że podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby będące nierezydentami, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Powyższy przepis wskazuje, że podatek u źródła pobiera się w przypadku wypłaty należności zagranicznemu podmiotowi z tytułu prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego w tym środka transportu.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy nie zawierają definicji urządzenia przemysłowego.

Zgodnie ze znaczeniem językowym urządzenie jest rodzajem mechanizmu lub zespołem elementów, przyrządów, służącym do wykonywania określonych czynności, ułatwiającym pracę; urządzenie przeładunkowe, transportowe. Przymiotnik przemysłowy oznacza natomiast dotyczący przemysłu, związany z przemysłem, stosowany w przemyśle.

W konsekwencji pojęcie urządzenia przemysłowego należy rozumieć maksymalnie szeroko, a zatem jako takie, które zawiera w sobie wszelkie możliwe urządzenia stanowiące zespół elementów technicznych, w tym środki transportowe.

Jeżeli podatnik z Polski wypłaca zagranicznemu nierezydentowi należności z tytułu umowy leasingu auta, to podatnik może być zobligowany do poboru podatku u źródła wg stawki 20% przychodu.

Leasing zagranicznego pojazdu a podatek u źródła

Jak podaje art. 29 ust. 2 ustawy o PIT, przepisy dotyczące podatku u źródła stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

Każdorazowo konieczne jest zatem sięgnięcie do zapisów właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Na potrzeby naszej analizy będziemy odnosić się do regulacji polsko-niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Z art. 12 umowy należności licencyjne powstające w Polsce i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Niemczech, mogą być opodatkowane w Niemczech. Jednakże takie należności mogą być opodatkowane także w Polsce, tj. w państwie, w którym powstają i zgodnie z polskim ustawodawstwem, ale jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych ma miejsce zamieszkania lub siedzibę Niemczech, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5% kwoty brutto należności licencyjnych.

W myśl art. 12 ust. 3 przedmiotowej umowy określenie „należności licencyjne” użyte w tym artykule oznacza m.in. wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania jakiegokolwiek urządzenia przemysłowego. 

To oznacza, że należności z tytułu zawartej umowy leasingu samochodu należy traktować jako należności licencyjne. Natomiast stawka podatkowa uzależniona jest od kwestii posiadania certyfikatu rezydencji.

Przykład 1.

Podatnik z Polski zawarł umowę leasingu auta z niemieckim kontrahentem. Leasingodawca nie dostarczył niemieckiego certyfikatu rezydencji, co powoduje, że polski podatnik pobiera 20% ryczałtowy podatek u źródła w Polsce.

Przykład 2. 

Podatnik z Polski zawarł umowę leasingu auta z niemieckim kontrahentem. Leasingodawca dostarczył niemiecki certyfikat rezydencji, co powoduje, że polski podatnik pobiera 5% podatek u źródła wynikający z polsko-niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Ponadto warto dodać, że poboru podatku u źródła nie stosuje się, jeżeli przychody nierezydenta są uzyskane poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, pod warunkiem, że podatnik posiada zaświadczenie o istnieniu zagranicznego zakładu, wydane przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ma on miejsce zamieszkania, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony. 

Przykład 3.

Podatnik z Polski zawarł umowę leasingu z niemieckim oddziałem firmy w Polsce. Jeżeli podatnik posiada zaświadczenie o istnieniu zakładu w RP, to nie pobiera podatku u źródła. Całość podatku z tego tytułu zagraniczny zakład rozlicza w Polsce samodzielnie.

Na gruncie przepisów międzynarodowych wypłata wynagrodzenia z tytułu leasingu auta stanowi należność licencyjną, w stosunku do której podatnik z Polski pobiera podatek u źródła.

Obowiązki informacyjne związane z poborem podatku u źródła

Przedsiębiorcy podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT muszą również pamiętać o obowiązkach związanych z pobieraniem podatku u źródła.

Po pierwsze należy pamiętać, że podatek u źródła podlega wpłacie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty wynagrodzenia z należności licencyjnych.

Po drugie polski podatnik pełniący funkcję płatnika ma obowiązek złożenia deklaracji PIT-8AR w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Po trzecie należy sporządzić i przekazać informację IFT-1/IFT-1R w terminie do końca lutego (zarówno do naczelnika US, jak i do nierezydenta). Co ciekawe, informacja ta musi zostać przesłana, nawet jeżeli właściwa umowa międzynarodowa nie przewiduje poboru podatku u źródła od należności licencyjnych.

Powyższe obowiązki wynikają z treści art. 42 ustawy o PIT.

Podatnik z Polski zobligowany do poboru podatku u źródła ma również obowiązek sporządzania i przesyłania informacji PIT-8AR oraz IFT-1/IFT-1R z tego tytułu.

Przechodząc do podsumowania, możemy wskazać, że w przypadku zawarcia umowy leasingu z zagranicznym kontrahentem mamy do czynienia z należnościami licencyjnymi, co w dalszej kolejności obliguje do poboru podatku u źródła. Polscy przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze zarówno polskie regulacje, jak i postanowienia właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Jeżeli brak jest umowy międzynarodowej, należy stosować wyłącznie polskie przepisy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów