0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

VAT przy wykupie pojazdu z leasingu na cele prywatne wspólnika spółki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Leasing to nadal najpopularniejsza forma zakupu samochodów przez podatników. Pomimo licznych zmian w jego rozliczaniu nadal mogą oni osiągnąć liczne korzyści podatkowe. Podatnicy po wykupieniu samochodu zastanawiają się, jak opodatkować jego przekazanie lub zbycie. W artykule przeanalizujemy skutki w podatku VAT przy wykupie pojazdu z leasingu oraz jak następuje rozliczenie w przypadku przekazania majątku na cele prywatne wspólnika spółki!

Przekazanie towaru – opodatkowanie VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dalej jako ustawa o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa powyżej, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. 

Należy zauważyć, że dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra.

Ponadto przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;

  2. wszelkie inne darowizny 

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane.
Co ważne, dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wtedy, gdy jest dokonywana przez podmiot o statusie podatnika działającego w takim charakterze w odniesieniu do tej czynności. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na jej cel lub rezultat.

Natomiast działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wykup samochodu po zakończeniu leasingu

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z art. 709 ustawy – Kodeks cywilny przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Ponadto, jeżeli finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny termin.

Leasing operacyjny jest umową, na podstawie której leasingobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z przedmiotu leasingu, a formą wynagrodzenia za powyższą usługę jest czynsz. W świetle ustawy o podatku od towarów i usług leasing operacyjny jest usługą. 

Po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy leasingu operacyjnego jednym z wariantów jest sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy. Opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi. Należy więc przyjąć, że wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością – dostawą towaru – niezwiązaną z samą umową leasingu.

VAT przy wykupie pojazdu z leasingu i przekazanie go wspólnikowi spółki

Jak to już ustaliliśmy, wykup samochodu to odrębna od leasingu transakcja.

Przykład 1.

Spółka jawna wykupiła po zakończeniu leasingu samochód osobowy. Powyższe transakcja była dokumentowana fakturą VAT wystawioną na spółkę jawną. Wspólnicy postanowili, że samochód nie będzie dalej wykorzystywany w spółce. W związku z tym ma być przekazany jednemu ze wspólników. Co istotne, ponieważ samochód nie będzie używany w spółce, nie doszło także do odliczenia podatku naliczonego. Ponadto pojazd nie został wprowadzony do środków trwałych. Czy w takiej sytuacji spółka musi opodatkować podatkiem VAT przekazanie go wspólnikowi?

Mając na uwadze przedstawiony w pytaniu stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że czynność przekazania przez spółkę samochodu osobowego na cele prywatne wspólnika po zakończeniu umowy leasingu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wskazać bowiem należy, że w przedmiotowej sprawie przy nabyciu (wykupie) samochodu osobowego podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym w analizowanym przypadku art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie ma zastosowania z uwagi na niespełnienie przez spółkę wskazanych w nim warunków. W konsekwencji czynność przekazania samochodu osobowego na cele prywatne wspólnika po zakończeniu umowy leasingu stanowi działanie w sferze, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Podsumowując, w analizowanej sytuacji czynności przekazania wspólnikom na cele prywatne samochodu osobowego w momencie jego wykupu z leasingu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów