Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - rozliczenie i dokumentowanie

Coraz więcej polskich przedsiębiorców rozszerza swoją działalność poza granice naszego kraju. Pozyskanie kontrahenta z innego państwa członkowskiego UE staje się bowiem łatwiejsze. Współpraca z zagranicznymi partnerami nakłada jednak na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki. Dowiedz się jak prawidłowo rozliczyć wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług!

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług a rejestracja do celów VAT UE

Pierwszym obowiązkiem wynikającym z zamiaru świadczeń na rzecz kontrahentów zagranicznych jest rejestracja do celów VAT UE. Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno czynnych, jak i zwolnionych podatników VAT. Rejestrują się, wykorzystując część C.3. VAT-R. Po spełnieniu wymagań przedsiębiorca otrzyma tzw. NIP “europejski”, czyli swój NIP poprzedzony prefiksem właściwym dla danego kraju - w przypadku Polski będą to litery PL.

Przedsiębiorca musi znać zasady regulujące miejsce opodatkowania, termin powstania obowiązku podatkowego, sposobu rozliczania podatków.  Co do zasady najważniejsze jest miejsce świadczenia usługi. Usługi, które świadczone są na rzecz podatników opodatkowane są tam, gdzie usługobiorca ma siedzibę swojej działalności. Określa to art. 28 Ustawy o podatku od towarów i usług. Istnieją wyjątki od tej reguły, takie jak usługi:

  • transportowe (również transport morski i lotniczy),

  • kulturalne,

  • sportowe i edukacyjne,

  • związane z nieruchomościami,

  • turystyczne,

  • restauracyjne i cateringowe.

Zasadniczo usługi dzieli się na dwie grupy:

  • te, dla których miejscem świadczenia (i tym samym opodatkowania!) jest kraj nabywcy,

  • te, dla których miejsce świadczenia ustala się na zasadach szczególnych (np. kraj usługodawcy w świadczeniach na rzecz niepodatników).

Co do zasady usługi świadczone na rzecz niepodatników opodatkowane są w miejscu, gdzie siedzibę działalności posiada usługodawca. Zatem jeżeli polski podatnik świadczy usługę na rzecz zagranicznego kontrahenta który jest osobą fizyczną, ale miejscem świadczenia usługi jest Polska, to usługę należy opodatkować wg stawki VAT przewidzianej dla usług na terytorium Polski, stosując się do tych samych zasad związanych z obowiązkiem podatkowym.

Jak udokumentować wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług?

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług powinno zostać udokumentowane fakturą. W sytuacji, gdy usługobiorcą jest podatnik z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na dokumencie sprzedaży powinny pojawić się dodatkowo NIP UE sprzedawcy oraz nabywcy.

W sytuacji, gdy usługa jest opodatkowana w kraju nabywcy, polski przedsiębiorca nie musi wykazywać VAT w Polsce. Oznacza to, że faktura dokumentująca taką usługę może pomijać informacje związane z podatkiem od towarów i usług (jak np. stawka czy kwota podatku).

Jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi na rzecz podatnika z UE (który rozliczy tę transakcję jako import usług) to nie musi umieszczać na fakturze opustów i obniżek cen. Na fakturze jednak musi się pojawić adnotacja, że transakcja ta podlega opodatkowaniu w kraju nabywcy.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - obowiązek podatkowy

Podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium Polski, zobowiązani są do wykazania w prowadzonej przez siebie ewidencji:

  • nazwy usługi,

  • wartość usługi,

określając jednocześnie moment powstania obowiązku podatkowego podobnie jak ma to miejsce dla usług świadczonych na terytorium kraju. W przypadku świadczenia większości usług na rzecz kontrahentów z UE (których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi lub otrzymania całości lub części zapłaty (gdy zapłatę tę otrzymano przed wykonaniem usługi). Zasada ta wynika bezpośrednio z ustawy o VAT. Przedsiębiorca będzie musiał wykazać transakcje w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej, nawet jeśli nie odprowadza od nich VAT w Polsce.