0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta WDT – rozliczenie w podatku VAT i PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy coraz więcej swoich towarów wysyłają poza granice kraju – najczęściej do Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki towarów polscy podatnicy zazwyczaj dokonują WDT. W tym przypadku nierzadko mają problemy z odpowiednim udokumentowaniem WDT. W wielu przypadkach po jej dokonaniu podatnik musi skorygować sprzedaż. W przypadku WDT podatnicy nadal mają problemy z rozliczeniem, gdy musi zostać wykonana korekta WDT w podatku VAT oraz w podatku dochodowym.

Zwrot towaru – korekta WDT

W sytuacji, gdy podatnik otrzyma zwrot towarów, jest obowiązany do wystawienia faktury korygującej. Powyższe dotyczy także transakcji w ramach WDT. 

Przykład 1.

Podatnik w lipcu dokonał WDT do Niemiec. Kontrahent z Niemiec dokonał sprawdzenia towaru i zwrócił uwagę, że część jest uszkodzona. W związku z tym zwrócił ją podatnikowi we wrześniu. Podatnik wystawił fakturę korygująca dotyczącą zwrotu. Faktura korygująca została wystawiona we wrześniu. Kontrahent z Niemiec otrzymał korektę dopiero w październiku. W jakim terminie należy rozliczyć powyższą korektę w podatku VAT?

W tym przypadku fakturę korygującą „in minus” dotyczącą WDT uwzględnia się w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik ją wystawił. Tym samym podatnik rozlicza podatek we wrześniu. Nie tutaj znaczenia, że podatnik z Niemiec nie otrzymał faktury we wrześniu (faktura korygująca dotarła do niego dopiero w październiku)

Przypomnijmy, iż podatnik w przypadku WDT nie ma obowiązku posiadania dokumentacji, z której wynikałoby, że uzgodnił on z nabywcą towaru warunki obniżenia podstawy opodatkowania.

Przeliczania faktury korygującej WDT na walutę polską

W przypadku WDT zazwyczaj podatnik wystawia ją w euro, czyli w walucie obcej. Tym samym, wystawiając fakturę korygującą, podatnik także wystawia ją w euro. 

Obecnie zgodnie z art. 31a ustawy o VAT w przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Ponadto w przypadku, gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. 

Podatnicy mogą także do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej przeliczać je na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji.

Z powyższych przepisów nie wynika, jaki kurs waluty należy stosować do korekt faktury WDT.

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że kurs waluty przy korekcie uzależniony jest od przyczyny korekty i tak, jeśli:

  • przyczyna korekty istnieje już w chwili powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT, przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej na fakturach korygujących wystawianych przez podatnika należy dokonać według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego;
  • występuje nowa okoliczność, czyli zdarzenie zaistniało po dokonaniu transakcji udokumentowanej fakturą przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej na fakturach korygujących wystawianych przez podatnika, należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym powstała przyczyna korekty, na bieżąco, według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

Powyższe stanowisko jednak nie jest jednolite, tym samym podatnicy mają duże kłopoty ze stosowaniem kursu waluty przy dokonaniu korekty WDT.

Rozliczenie korekty przychodu podatkowego przy WDT

Zgodnie z ogólną zasadą, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, dokonuje się jej poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

W przypadku, gdy podatnik w okresie rozliczeniowym nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, jest on obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody. 

Regulacje te mają także zastosowanie do rozliczania faktur korygujących WDT. 

Przykład 2.

Podatnik w marcu dokonał WDT do Włoch. Kontrahent z Włoch dokonał sprawdzenia towaru i zwrócił uwagę, iż część jest uszkodzona. W związku z tym zwrócił ją podatnikowi w październiku. Podatnik wystawił fakturę korygującą w październiku. W jakim okresie winien on rozliczyć powyższą korektę w podatku dochodowym?

W tym przypadku korekta WDT dotyczy zwrotu towaru. Tym samym nie jest ona skutkiem oczywistej pomyłki. W takiej sytuacji sprzedawca z Polski winien więc dokonać korekty przychodu na bieżąco. W związku z tym podatnik rozlicza korektę dotyczącą dostawy do Włoch w październiku. 

Podsumowując, w przypadku korekty WDT bardzo istotna jest przyczyna korekty. W większości korekty rozliczamy na bieżąco. Co istotne, nadal brakuje jednolitego stanowiska, jaki kurs waluty musimy stosować przy rozliczaniu korekt WDT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów