Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Rejestracja przedsiębiorcy na potrzeby VAT-UE

Po wejściu do Unii Europejskiej dostęp do rynków państw członkowskich UE stał się łatwiejszy, w związku z tym przedsiębiorcy coraz częściej prowadzą wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi. Takie wymiany są nazywane transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. Przy zastosowaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych ma miejsce specyficzny sposób rozliczenia VAT-UE. Specyfika ta polega na rozliczeniu podatku przez nabywcę w miejscu, w którym posiada on siedzibę / miejsce zamieszkania.

Jak zarejestrować się do VAT-UE?

Obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE ma przedsiębiorca, który zamierza dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w obrębie państw członkowskich UE. Obowiązkiem tym objęte są również firmy korzystające ze zwolnienia VAT, które dokonywać będą transakcji wewnątrzwspólnotowych. W celu rejestracji podatnik musi złożyć stosowne dokumenty do urzędu skarbowego. Do zawiadomienia służy formularz VAT-R.

W przypadku, gdy przedsiębiorca jest już zarejestrowany na potrzeby podatku VAT (jako podatnik czynny lub zwolniony), musi zgłosić jedynie aktualizację na wskazanym formularzu. Ważnym elementem formularza jest pozycja dotycząca daty rozpoczęcia dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Ważne!

Jeśli podatnik zwolniony z VAT dokona rejestracji jako podatnik VAT-UE, nie spowoduje to utraty zwolnienia.

W wyniku rejestracji właściwy urząd skarbowy nada podatnikowi NIP “europejski”, wówczas zobowiązany będzie do posługiwania się w transakcjach unijnych numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym prefiksem PL.

Podatnik VAT czynny a obowiązek rejestracji do VAT-UE

Czynni podatnicy VAT zobowiązani są do rejestracji na potrzeby VAT-UE przed dokonaniem pierwszej transakcji dotyczącej:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - czyli zakupu towarów od kontrahentów z krajów unijnych;

- wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - czyli sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta unijnego, który również jest zobowiązany do rejestracji,

- nabycia usług, dla których miejscem ich świadczenia jest kraj nabywcy - i to nabywca zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT,

- świadczenia usług na rzecz kontrahentów z UE, w odniesieniu do których miejscem świadczenia jest kraj prowadzenia działalności lub zamieszkania nabywcy (inny niż Polska).

Przykład 1.

Firma z Wrocławia od 2 lat jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży bram garażowych. Do tej pory dokonywała transakcji tylko w obrębie naszego kraju.

Od nowego roku w związku z rozwojem działalności zamierza rozpocząć sprzedaż także w Czechach. Przed dokonaniem pierwszej WDT firma wrocławska powinna dokonać zgłoszenia rejestracyjnego do VAT-UE.