Poradnik Przedsiębiorcy

Czy długi w postępowaniu upadłościowym mogą zostać umorzone?

Omawiając skutki, jakie niesie za sobą postępowanie upadłościowe, należy rozważyć to zagadnienie, dokonując podziału na podmioty będące stroną upadłą. Gdy upadły jest powodem, upadłość likwidacyjna wiąże się z zawieszeniem procesu o wierzytelność do momentu podjęcia decyzji przez o wstąpieniu do postępowania. W przypadku, gdy to upadły jest pozwanym, postępowanie takie ulega umorzeniu. Jak wygląda w tym świetle taka kwestia, jak odpowiedzialność za długi w postępowaniu upadłościowym?

Długi w postępowaniu upadłościowym, gdy upadły jest powodem 

Jeżeli upadłym jest powód, upadłość likwidacyjna powoduje zwieszenie procesu o dochodzenie wierzytelności. Zawieszenia takiego dokonuje sąd, czyniąc to z urzędu. Czasami może się tak zdarzyć, że sąd wyda orzeczenie w sprawie, nie mając wiedzy o upadłości powoda. W takim przypadku wszelkie wcześniejsze orzeczenia sądu zostają uchylone. Należy pamiętać, iż zawieszenie postępowania, w którym wierzyciel dochodzi swoich należności, wywołuje skutki prawne już od daty ogłoszenia upadłości. Również od tego momentu proces o wierzytelność może być prowadzony tylko przez syndyka, co wydaje się logiczne, gdyż w momencie ogłoszenia upadłości, upadły nie posiada już praw do zarządzania i korzystania ze swojego majątku a co za tym idzie także ze swojej wierzytelności.

Długi w postępowaniu upadłościowym, gdy upadły jest pozwanym

Jeżeli to pozwany jest upadłym, a jego upadłość zostanie ogłoszona w trakcie już trwającego procesu o wierzytelność, sąd z urzędu umarza postępowanie. Powód może wytoczyć powództwo przed sądem cywilny, w sytuacji, gdy po umorzeniu postępowania sądowego dojdzie w ramach postępowania upadłościowego do odmowy uznania wierzytelności. Bardzo ważną kwestią jest, iż powództwo w takim przypadku wytacza się przeciwko syndykowi masy upadłości upadłego.