0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy przedsiębiorca może dokonać odliczenia VAT od opłat za miejsca parkingowe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy wykorzystujący w swoich firmach samochody powinni zainteresować się interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, dotyczącą odliczenia VAT naliczonego od miejsc parkingowych. Co na ten temat mówi organ podatkowy? Sprawdź!

Odliczenia VAT od wydatków na samochód w świetle przepisów

Obecnie obowiązujące przepisy nowelizacji ustawy o VAT dzielą pojazdy na trzy grupy:

  1. pojazdy ze 100% odliczeniem VAT bez konieczności udowadniania, że wykorzystuje się je wyłącznie w działalności;

  2. pojazdy ze 100% odliczeniem, które będą jednak wymagały od podatnika poniesienia dodatkowych trudów udowodnienia, że samochód nawet potencjalnie nie może zostać wykorzystany w celach innych niż prowadzona działalność;

  3. pojazdy z 50% odliczeniem VAT, przy których zakłada się z góry, że samochód może być wykorzystywany do celów innych niż działalność i nie nakłada się na podatnika żadnych dodatkowych obowiązków ewidencyjnych czy zgłoszeniowych.

O tym, czy dany pojazd użytkowany w firmie będzie zaliczany do grupy pierwszej, decydują przede wszystkim jego parametry techniczne oraz posiadane dokumenty/zaświadczenia potwierdzające te parametry. Natomiast kategorie pojazdów samochodowych należących do pozostałych dwóch grup są takie same i to podatnik sam decyduje, do której grupy przyporządkować użytkowany w firmie pojazd.

W związku z powyższym, mimo że nowe przepisy obowiązują już od kilku miesięcy, wielu podatników wciąż ma trudności z właściwym zakwalifikowaniem wydatków w kontekście obowiązującego limitu odliczenia VAT (50 lub 100 proc.). W sytuacji gdy przedsiębiorca nie jest pewny, w jaki sposób należy postąpić w danej sytuacji, może zwrócić się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tej sprawie.

Odliczenie VAT od miejsc parkingowych - problem podatnika

Postąpiła tak spółka, która złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji m.in. w sprawie pełnego odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur za najem miejsc parkingowych. Firma ta zajmuje się świadczeniem usług faktoringowych, odzyskiwaniem należności oraz obrotem wierzytelnościami.

W ramach prowadzonej działalności podnajmuje w trzech miastach powierzchnie biurowe wraz z powierzchniami garażowymi. Wynajem miejsc parkingowych jest ściśle związany z umową najmu wspomnianych lokali biurowych. W dokumencie tym nie ma odniesienia, które wskazywałoby, że miejsce parkingowe jest powiązane z konkretnym pojazdem firmowym.

Spółka ta we wniosku o interpretację zaprezentowała stanowisko, iż w obecnej sytuacji przysługuje jej prawo do odliczenia VAT w pełniej wysokości, co argumentowano w następujący sposób:

“(...) miejsca parkingowe zarówno podziemne, jak i naziemne, przydzielone są do powierzchni biurowych, których Najemcą jest Spółka. Powyższe oznacza, że brak jest określonych konkretnych pojazdów samochodowych, które parkują na tych miejscach. Z miejsc mogą korzystać m.in. klienci umówieni na spotkanie w biurze, również zostawiają swoje pojazdy na tych miejscach parkingowych przynależących właśnie do biura”.

Odliczenia VAT od miejsc parkingowych zdaniem organu podatkowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 25 lipca 2014 roku w odpowiedzi na wspomniany wniosek wydał interpretację indywidualną (sygn. akt IPPP1/443-442/14-4/ISZ), w której przyjął stanowisko korzystne dla przedsiębiorcy. Uznał on bowiem, iż w świetle obowiązujących przepisów spółka ma prawo do pełnego odliczenia VAT zawartego na fakturach dokumentujących usługi wynajmu miejsc parkingowych, związanych z umowami najmu powierzchni biurowej.

W uzasadnieniu stanowiska organu podatkowego czytamy:

“(...) Wynajęte miejsca postojowe, parkingowe oraz garażowe są wykorzystywane zarówno przez samochody należące do Klientów Spółki umówionych na spotkanie w biurze, jak i przez samochody służbowe Wnioskodawcy. Wynajem tych miejsc parkingowych, postojowych, garażowych nie jest wydatkiem ściśle i wyłącznie związanym z pojazdami należącymi do Spółki. Wobec tego, w przypadku tych wydatków, nie ma zastosowania ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86a ustawy.

Zatem wydatki ponoszone na wynajem nieruchomości biurowych wraz z przynależnymi do nich (...) miejscami postojowymi (...) stanowią koszty ogólne związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością. Wydatki związane z usługami mają związek pośredni z uzyskaniem przez Wnioskodawcę obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, z uwagi na wykorzystywanie poniesionych wydatków na wynajem poszczególnych nieruchomości biurowych wraz z przynależnymi do nich miejscami parkingowymi, postojowymi oraz garażowymi, do czynności opodatkowanych Wnioskodawcy będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w myśl przepisów art. 86 ustawy.”

Co istotne, jest to kolejna pozytywna interpretacja wydana w sprawie odliczenia VAT od wydatków związanych z eksploatacją pojazdów firmowych w świetle nowo obowiązujących przepisów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów