0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dla kogo pieniądze z Unii w 2014 roku?

Wielkość tekstu:

W ramach polityki spójności Unii Europejskiej wspierane mają być działania zmierzające do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach UE. Jest to pomoc przyznawana głównie w formie dotacji dla tych obszarów, w których PKB na jednego mieszkańca jest mniejsze niż 75 proc. średniej w UE. Mocą decyzji Rady Europejskiej w latach 2014-2020 w ramach polityki spójności Polska może dostać ponad 70 mld euro. Dla kogo planowane są najwyższe dotacje? Kto dostanie pieniądze z Unii w 2014 roku?

Fundusze unijne będą przeznaczone na realizację 16 programów regionalnych, ośmiu krajowych oraz jednego ponadregionalnego (Polska Wschodnia). Środki te mogą być wykorzystane na badania naukowe, transport, cyfryzację kraju, czy też aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości. Poziom zaangażowania pieniędzy z UE w inwestycje w latach 2014-2020 będzie wynosił 85 proc. we wszystkich województwach poza mazowieckim, gdzie wskaźnik ten został ukształtowany na poziomie 80 proc.

Główny cel - infrastruktura i środowisko

Spośród polskich województw na największe wsparcie w ramach programów regionalnych mogą liczyć Górny Śląsk (ponad 3 mld euro), Małopolska, Wielkopolska, Dolny Śląsk oraz Mazowsze (około 2 mld euro dla każdego z nich). Ponadto mogą one korzystać z pomocy w ramach programów krajowych, przyznawanych przez UE na poziomie kraju.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Duża część środków na lata 2014-2020 zostanie przeznaczona na program Infrastruktura i Środowisko, którego celem jest poprawienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, rozwijaniu spójności terytorialnej. Co więcej, dostępny będzie również program Inteligentny Rozwój (wcześniej - Innowacyjna Gospodarka), który ma wspierać prowadzenie badań naukowych oraz rozwój nowych technologii, z których i na których korzystać będą firmy w Polsce. Na cel ten będzie przeznaczone około 7,6 mld euro.

Ponad 3 mld euro w ramach nowej perspektywy ma zostać przeznaczone na program Wiedza Edukacja Rozwój (dawniej Kapitał Ludzki). Na tym programie korzystać mają pracownicy i osoby poszukujące pracy. Jego zadaniem ma być zwiększenie zatrudnienia, poprawa mobilności pracowników, inwestowanie w edukację i walka z ubóstwem.

Wsparcie dla przedsiębiorców

W nowej perspektywie Unia ma przeznaczyć 100 mld euro dla przedsiębiorstw, z czego 65 mld będzie stanowiła pomoc bezzwrotną, w głównej mierze na inwestycje ekologiczne. Pozostała część zostanie przekazana w ramach pożyczek, gwarancji oraz preferencyjnych kredytów. W tym wypadku to, jak zostaną rozdysponowane pieniądze, zależeć będzie od instytucji finansowych - to po ich stronie będzie leżał obowiązek ubiegania się o środki z UE, które następnie będą przekazywać małym i średnim firmom w ramach własnych projektów.

Lwia część tej puli zostanie przeznaczona na program Horyzont 2020 (3,5 mld euro), w ramach którego banki będą udzielać preferencyjnych kredytów na prace badawczo-rozwojowe lub zakup technologii do przedsiębiorstwa. Drugim ważnym programem będzie COSME (1,4 mld euro), zapewniający wsparcie firmom eksportującym towary poza UE.

Warto zaznaczyć, iż budżet UE na lata 2014-2020 jest niższy niż w poprzedniej perspektywie, co oznacza, iż pula środków na politykę spójności zostanie zmniejszona. W związku z tym przedsiębiorcy powinni liczyć się z tym, że do 2020 roku będzie dostępnych około 30 proc. funduszy mniej niż w poprzednich siedmiu latach. Wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych będzie można składać od 2 stycznia 2014 roku. Pierwsze refundacje mają być przyznane w ostatnim kwartale przyszłego roku.

Wsparcie w latach 2014-2020 będzie ostatnim tak mocnym zastrzykiem pieniędzy dla Polski, zgodnie bowiem z warunkami Traktatu Europejskiego, w 2020 roku kraj nad Wisłą ma być dobrze wyposażony w infrastrukturę, szczególnie komunikacyjną, dokończone mają zostać programy ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów, a konkurencyjność polskiej gospodarki ma osiągnąć zadowalający poziom.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów