0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Elastyczny czas pracy dla rodziców 2024

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nie od dziś wiadomo, że pracujący rodzice codziennie mierzą się z trudnościami pogodzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Pomocne w tym może być wdrożona dyrektywa Unii Europejskiej, która promuje politykę prorodzinną i ma na celu aktywizację młodych rodziców. Co jeszcze wprowadziły dyrektywy i czy elastyczny czas pracy stanie się popularny wśród pracujących rodziców? W artykule szczegóły!

Dyrektywy unijne – ważne zmiany w Kodeksie pracy!

Pracujący rodzice mają w tej chwili dość dużo przywilejów, jednak mają być one znacznie poszerzone. Ma to związek z koniecznością dostosowania polskich przepisów do przepisów unijnych. Chodzi konkretnie o dwie dyrektywy, których regulacje Polska powinna wdrożyć już na początku sierpnia 2022 roku:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L nr 186, str. 105);
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. nr 188, str. 79).

Omawiane przepisy weszły w życie dopiero od 26 kwietnia 2023 roku na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Dyrektywa polega na poprawie warunków pracy poprzez popieranie bardziej przejrzystego i przewidywanego zatrudnienia oraz zapewnieniu zdolności adaptacyjnych rynku pracy. Celem dyrektyw jest przede wszystkim osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Cel ten będzie realizowany poprzez zagwarantowanie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Dyrektywy określają dla nich także indywidualne prawa związane z urlopami, a także elastyczną organizację pracy. Czym właściwie jest elastyczny czas pracy? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Elastyczny czas pracy

Elastyczny czas pracy nie jest pojęciem nowym i funkcjonuje w prawie pracy od wielu lat. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala na przykład każdego dnia rozpoczynać pracę o różnych godzinach, ewentualnie ustalić, że pracę można rozpoczynać w wyznaczonym przedziale czasowym, na przykład między 7:00 a 9:00; jest to tak zwany ruchomy czas pracy.

Art. 1401 Kodeksu pracy

§ 1. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy. 

§ 2. Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

§ 3. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§ 4. W rozkładach czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Pracodawcy mogą wprowadzić elastyczny czas pracy w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. Elastyczny czas pracy na ten moment bardzo często stosowany jest w branży handlowej. Obecnie w przepisach zostanie poszerzone grono osób, które mogą o niego wnioskować – mają to być rodzice. Nowa procedura wnioskowania o elastyczny czas pracy znacznie wzmocni uprawnienia pracowników.

Elastyczny czas pracy – zmiany dla rodziców

Nowy Kodeks pracy daje wybranym rodzicom możliwość wnioskowania o elastyczną organizację pracy. Zgodnie z przepisem pracownik opiekujący się dzieckiem, do ukończenia przez nie 8. roku życia, może złożyć wniosek, w postaci papierowej lub elektronicznej, o zastosowanie elastycznej organizacji pracy w terminie 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z niej. Za elastyczny czas pracy uważa się:

 • pracę zdalną;
 • przerywany czas pracy;
 • skrócony czas pracy;
 • ruchomy czas pracy;
 • weekendowy czas pracy;
 • indywidualny czas pracy.

Jak widać, alternatywne systemy czasu pracy dla pracujących rodziców nie są niczym nowym – funkcjonują już od wielu lat. Szczególnie okres pandemii wpłynął na ich powszechność.

Rodzice będą wnioskować o elastyczny czas pracy

W praktyce rodzic zainteresowany objęciem go elastyczną organizacją pracy będzie zobowiązany złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. We wniosku pracownik będzie musiał wskazać:

 • imię i nazwisko dziecka;
 • przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy;
 • termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy
 • rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać..

Pracodawca zaś będzie miał obowiązek rozpatrzyć wniosek, uwzględniając potrzeby pracownika, w tym termin oraz przyczynę konieczności korzystania z elastycznej organizacji pracy, a także własne potrzeby i możliwości, w tym konieczność zapewnienia ciągłości pracy, organizację pracy lub rodzaj wykonywanej pracy. Bardzo ważne będzie, aby pracodawca ustosunkował się do złożonego przez pracownika wniosku.

Po rozpatrzeniu wniosku pracodawca zobligowany jest do poinformowania pracownika, w postaci papierowej lub elektronicznej, o wyrażeniu zgody albo o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, bądź o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy niż ten wskazany we wniosku. Powinien dokonać tego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Co ważne, pracownik będzie mógł w każdym czasie złożyć wniosek, w postaci papierowej lub elektronicznej, o powrót do poprzedniej organizacji pracy przed upływem terminu wskazanego wcześniej we wniosku. Tu również pracodawca będzie miał 7 dni na poinformowanie pracownika o uwzględnieniu lub przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku bądź też o możliwym terminie powrotu do pracy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wniosek o elastyczny czas pracy a ochrona pracownika

Pracownik, który złoży wniosek o elastyczny czas pracy i ten zostanie rozpatrzony pozytywnie, zostaje objęty ochroną. Wynika to wprost z Kodeksu pracy. Jak czytamy w art. 177 § 1 kp: „„§ 1. W okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części – do dnia zakończenia tego urlopu pracodawca nie może:

1) prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z tą pracownicą lub tym pracownikiem;

2) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z tą pracownicą lub tym pracownikiem, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z ich winy i reprezentująca pracownicę lub pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”.

Jeśli pracodawca zgodzi się na elastyczny czas pracy pracującego rodzica, to w praktyce do 8. roku życia dziecka pracodawca nie będzie mógł zwolnić tego pracownika, gdyż ten będzie objęty szczególną ochroną. W tym miejscu warto również wskazać, że ustawodawca, żeby ograniczyć sytuacje prowadzące do tego, że pracownik składa wniosek z odległą datą i od razu jest objęty ochroną, wprowadził w tym zakresie ograniczenie. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku zakaz zwolnienia zaczyna obowiązywać na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu macierzyńskiego oraz elastycznej organizacji pracy.

Podsumowanie

Elastyczny czas pracy to zachęta do dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi pomiędzy kobietami i mężczyznami. Stanowi rozwiązanie prorodzinne mające na celu większe bezpieczeństwo zatrudnienia dla pracujących rodziców. Czy taka polityka odniesie skutek w postaci poprawy sytuacji demograficznej w Polsce? To się okaże, ale bez wątpienia jest to realne wsparcie dla rodzin, które jednak może mocno wpłynąć na pracodawców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów