0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktury korygujące koszty roku ubiegłego w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy podatkowe od 1 stycznia 2016 rok w końcu dają odpowiedź, w jaki sposób ujmować korekty kosztów poprzedniego okresu rozliczeniowego. Sprawdź w naszym artykule, w jaki sposób księgować faktury korygujące koszty!

Faktury korygujące koszty do końca 2015 roku

Do końca 2015 roku przepisy podatkowe nie dawały jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób ujmować korekty kosztów roku ubiegłego. Dodatkowo sposób interpretacji regulacji prawnych przez organy podatkowe i sądy administracyjne również nie był jednolity.

Organy podatkowe stały na stanowisku, że korekty dotyczące kosztów poniesionych w roku ubiegłym powinny zostać uznane w koszty roku, którego dotyczą. Niezależnie od tego, czy poniesione koszty miały charakter bezpośredni, czy pośredni oraz od przyczyn wystawienia faktur korygujących, korekta kosztów uzyskania przychodów powinna nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym wykazano koszt na fakturze pierwotnej.

Takie stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 8 maja 2012 r. w interpretacji indywidualnej nr IPTPB3/423-70/12-2/MF. Stwierdził, że faktura korygująca nie odnosi się do odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz ściśle związana jest ze zdarzeniem mającym miejsce w przeszłości. Przepisy nie regulowały szczegółowo, w jaki sposób dokonywać korekty kosztów uzyskania przychodów. Bez względu na to, czy poniesiony koszt miał charakter bezpośredni czy pośredni, wystawiona faktura korekta nie wpływała na zmianę momentu powstania kosztu, a jedynie na jego kwotę. Dlatego koszty mające charakter bezpośredni powinny być korygowane w okresie rozliczeniowym ich poniesienia.

Faktury korygujące koszty od 1 stycznia 2016 roku

Na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, do art. 22 zostały dodane ust. 7c–7f dotyczące sposobu ujmowania faktur korygujących koszty.

Jeżeli korekta kosztu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką, należy jej dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura. Należy tego dokonać poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w przypadku, gdy w danym okresie przedsiębiorca nie poniósł żadnych kosztów podatkowych lub kwota zmniejszająca (wynikająca z faktury korygującej) jest niższa, należy zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty.

Natomiast jeżeli korekta następuje po likwidacji działalności gospodarczej albo zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną, korektę kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaną fakturą korygującą dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej działalności lub zmianą formy opodatkowania.

Powyższych zasad nie stosuje się do korekty kosztów uzyskania przychodów, jeżeli korekta dotyczy kosztu uzyskania przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.

Faktury korygujące koszty - podsumowanie zmian

Jeżeli korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką na fakturze pierwotnej, przedsiębiorca w takiej sytuacji ujmuje:

  • korektę zwiększającą koszt - w dacie otrzymania po stronie kosztów,

  • korektę zmniejszającą koszt:

    • gdy wartość kosztów w danym okresie jest równa lub większa od kwoty korekty - wykazuje ją w dacie otrzymania korekty zmniejszającej koszt,

    • gdy nie ma kosztów lub ich wysokość jest niewystarczająca - wykazuje w dacie otrzymania korekty pomniejszającej koszt, a jeśli kwota ta jest niewystarczająca, to pozostała wartość zwiększa przychody.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów