0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ile aktualnie wynoszą świadczenia związane z bezrobociem?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zasiłki dla bezrobotnych, aby mogły spełniać swą funkcję, muszą być systematycznie waloryzowane. Właśnie ogłoszono nowe kwoty tych świadczeń, które obowiązują od 1 czerwca 2023 roku. Okazuje się jednak, że nie tylko zasiłek dla bezrobotnych został podwyższony – dotyczy to także innych należności związanych z aktywizacją bezrobotnych. Ile zatem wynoszą świadczenia związane z bezrobociem? Informacje na ten temat zawarto w niniejszym artykule.

Waloryzacja świadczeń związanych z bezrobociem – podstawa prawna

Zasady przyznawania świadczeń związanych z bezrobociem uregulowano w przepisach Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”.

W przywołanej ustawie określono także sposób waloryzacji wspomnianych należności.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz kwoty obowiązujące od 1 czerwca 2023 roku

Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80%, natomiast w odniesieniu do bezrobotnego legitymującego się okresem uprawniającym do zasiłku wynoszącym co najmniej 20 lat, kwota świadczenia to 120% zasiłku dla bezrobotnych. 

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych został zróżnicowany i wynosi:

 1. 180 dni – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 2. 365 dni – dla bezrobotnych:
 • zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub
 • powyżej 50. roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
 • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 15, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub
 • samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 15. 

Zasiłki dla bezrobotnych podlegają waloryzacji 1 czerwca danego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Waloryzacji nie przeprowadza się jednak, jeżeli średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Nowe, aktualnie obowiązujące kwoty zasiłku dla bezrobotnych, zostały opublikowane w „Monitorze Polskim” pod pozycją 496 (Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2023 roku w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych).

Jak wynika z treści obwieszczenia, od 1 czerwca 2023 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych przyznanego:

 1. po 31 grudnia 2009 roku – wynosi:
 • 1491,90 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
 • 1171,60 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku;
 • do 31 grudnia 2009 roku – wynosi 878,90 zł.
 • Premia dla pracodawcy z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego – kwota obowiązująca od 1 czerwca 2023 roku

  Ustawa o promocji zatrudnienia określa różne narzędzia mające zwiększyć aktywizację zawodową osób, które nie posiadają pracy – skierowane zarówno do podmiotów zatrudniających, jak i do bezrobotnych. Przepisy o przeciwdziałaniu zjawisku bezrobocia kładą szczególny nacisk na zwiększenie zatrudnienia w grupie osób do 30. roku życia.

  Jedną z zachęt dla pracodawców mających zwiększyć zatrudnienie wśród osób bezrobotnych do 30. roku życia jest możliwość przyznania premii z tytułu zatrudnienia przez określony czas wskazanych bezrobotnych.

  Zgodnie z art. 66l ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia starosta wypłaca premię pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy.

  Nową, zwaloryzowaną kwotę tej premii – obowiązującą od 1 czerwca 2023 roku – ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

  Jak wynika z Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 maja 2023 roku w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu, od 1 czerwca 2023 roku wysokość premii wynosi 1995,10 zł.

  Przykład 1.

  Bezrobotny do 30. roku życia został objęty indywidualnym planem działania w ramach aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. W związku z możliwością przyznania bonu stażowego wystąpił on z wnioskiem do starosty w tej sprawie, wskazując pracodawcę, u którego chciałby odbyć staż w wymiarze pół roku. W takim przypadku pracodawca może liczyć na premię wypłacaną przez starostę w razie spełnienia ustawowych warunków. 

  Pierwsze wymaganie to umożliwienie osobie bezrobotnej odbycia stażu w wymiarze 6 miesięcy. Drugim warunkiem koniecznym do wypełnienia przez pracodawcę jest zatrudnianie bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy. Po zakończeniu stażu i zatrudnienia bezrobotnego w łącznym wymiarze 12 miesięcy pracodawca może ubiegać się o premię, która wynosi aktualnie 1995,10 zł. Jest ona wypłacana przez starostę na wniosek pracodawcy. 

  Ryczałty przejazdowe dla bezrobotnych – nowe kwoty od 1 czerwca 2023 roku

  Zgodnie z art. 66l ust. 6 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia w ramach bonu stażowego starosta finansuje koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu, w formie ryczałtu do określonej wysokości wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach, łącznie ze stypendium.

  Warto w tym miejscu dodać, że wspomniane ryczałty przejazdowe podlegają również waloryzacji, co zostało przewidziane w przepisach art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia. 

  W przywołanym wcześniej Obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 maja 2023 roku w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu ogłoszono nowe, poddane waloryzacji kwoty kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu wypłacane – w formie ryczałtu – bezrobotnym.

  Kwoty ryczałtów przejazdowych wynoszą – od 1 czerwca 2023 roku:

  • 798,30 zł – w przypadku całego ryczałtu;

  • 133,40 zł – w odniesieniu do maksymalnej kwoty miesięcznej transzy.

  Przykład 2.

  Osoba bezrobotna w wieku do lat 30 zwróciła się do starosty o przyznanie bonu stażowego stanowiącego gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego przez okres 6 miesięcy. Starosta przychylił się do wniosku bezrobotnego i przyznał wspomniany bon, kierując się uprzednio opracowanym indywidualnym planem działania. 

  W ramach bonu stażowego osoba bezrobotna może liczyć na sfinansowanie kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu w łącznej wysokości 798,30 zł, przy czym ryczałt ten jest wypłacany w miesięcznych transzach w kwocie do 133,40 zł przez okres 6 miesięcy. Należy podkreślić, że ryczałt jest wypłacany bezrobotnemu łącznie z przysługującym mu stypendium.

  Oprócz ryczałtów przejazdowych w ramach bonu stażowego mogą być ponadto finansowane inne działania w zakresie przewidzianym w ustawie o promocji zatrudnienia.

  Za pośrednictwem bonu stażowego starosta finansuje również koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania (art. 66l ust. 6 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia).

  Ile aktualnie wynoszą świadczenia związane z bezrobociem? Podsumowanie

  Świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu bezrobociu są ustawowo powiązane z sytuacją ekonomiczną panującą w kraju. Taki cel mają regulacje ustawy o promocji zatrudnienia określające zasady waloryzacji zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłki te wzrosły z 1 czerwca 2023 roku, a ich aktualne kwoty zostały podane w stosownym obwieszczeniu. Ze wskazanym dniem podwyższono jednocześnie premię, którą można przyznać pracodawcy z tytułu zatrudnienia przez określony czas wskazanych bezrobotnych. Waloryzacją objęto ponadto koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu, w formie ryczałtu, do określonej wysokości wypłacanego bezrobotnemu (tzw. ryczałty przejazdowe).

   

   

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów