0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przyjęcie do pracy bezrobotnego a informowanie urzędu pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawca zatrudniający pracowników musi wykonać szereg czynności formalnych i zgłoszeniowych. Wprowadzone ułatwienia w tym zakresie nie są odczuwalne w pożądanym stopniu, gdyż jednocześnie pojawiają się nowe zobowiązania. Powierzanie pracy osobom bezrobotnym to kolejne biurokratyczne wyzwanie dla pracodawcy. Wiąże się to m.in. z różnorodnymi obowiązkami nie tylko wobec bezrobotnego, lecz także w stosunku do urzędu pracy. Jedno z pytań przedsiębiorców, którzy nie zatrudniali dotąd bezrobotnych, dotyczy obowiązku informacyjnego potwierdzającego zatrudnienie bezrobotnego. Czy przyjęcie do pracy bezrobotnego wiąże się z koniecznością poinformowania urzędu pracy? Wyjaśniamy tę kwestię w tym artykule.

Zatrudnianie osób bezrobotnych – podstawy prawne

Choć przepisami obowiązującymi przy zatrudnianiu pracowników są regulacje ustawy – Kodeks pracy, to w odniesieniu do osób bezrobotnych, ze względu na ich status, znajdują zastosowanie regulacje szczególne.

W przedmiocie zatrudniania osób bezrobotnych oraz związanych z tym obowiązków stron właściwymi regulacjami są przepisy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ustawą o promocji zatrudnienia.

Podstawowe definicje dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych

Dla lepszego zobrazowania omawianej tematyki wydaje się zasadne przybliżenie kilku najważniejszych pojęć zdefiniowanych w ustawie o promocji zatrudnienia. Przede wszystkim – kim jest bezrobotny w rozumieniu przepisów wspomnianej ustawy? Pełne ustawowe objaśnienie tego wyrażenia zajęłoby kilka stron, w związku z tym poniżej zamieszczono uproszczoną wersję definicji, która jednak będzie wystarczającą informacją na potrzeby niniejszego artykułu.

Status bezrobotnego może być przyznany obywatelom polskim poszukującym zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) albo u pracodawców zagranicznych. Za bezrobotnego może być uznany także cudzoziemiec spełniający określone kryteria ustawy o promocji zatrudnienia, który bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotny był zatrudniony nieprzerwanie na terytorium RP przez okres co najmniej 6 miesięcy. Oczywiście, jak już wcześniej wspomniano, do uzyskania statusu bezrobotnego niezbędne jest spełnienie wielu innych warunków wskazanych w ustawie o promocji zatrudnienia.

Pracodawcą w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

Z kolei zatrudnieniem – w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia – jest wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

W ustawie o promocji zatrudnienia zdefiniowano ponadto pojęcie „inna praca zarobkowa”. Praca tego rodzaju oznacza wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo wykonywanie pracy w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

Obowiązek poinformowania urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia przez bezrobotnego

Kwestia obowiązku informacyjnego w stosunku do urzędu pracy dotyczącego zatrudnienia osoby bezrobotnej została unormowana w ustawie o promocji zatrudnienia.

Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia).

Oznacza to zatem, że podmiotem właściwym do poinformowania urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia jest sam bezrobotny. Inaczej mówiąc, w tym zakresie przedmiotowym pracodawca nie jest upoważniony do podejmowania czynności o charakterze informacyjnym. 

Przykład 1.

Pracodawca zatrudnił osobę bezrobotną. Nowo przyjęty pracownik dowiedział się, że pracodawca zamierza się udać do pobliskiego urzędu pracy w celu złożenia wniosku o dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Pracy. W związku z tym faktem pracownik zwrócił się do niego z prośbą, czy ten mógłby poinformować urzędnika w „pośredniaku” o jego zatrudnieniu. Pracodawca się zgodził. Takie działanie jest jednak nieprawidłowe. Obowiązek poinformowania urzędu pracy o zatrudnieniu spoczywa na bezrobotnym – niewykonanie tego zobowiązania może spowodować określone prawem konsekwencje, bezrobotny może zostać m.in. ukarany.

Możliwość ukarania bezrobotnego, który nie dopełnił obowiązku informacyjnego

Ustawa o promocji zatrudnienia przewiduje środek karny w postaci grzywny wobec bezrobotnego, który nie dopełnił obowiązku informacyjnego dotyczącego faktu podjęcia zatrudnienia. 

Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy – podlega karze grzywny (art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia).

Jednocześnie bezrobotny nie podlega karze, jeżeli przed dniem rozpoczęcia kontroli w podmiocie kontrolowanym obowiązek informacyjny w stosunku do urzędu pracy został już spełniony.

Przyjęcie do pracy bezrobotnego a informowanie urzędu pracy – podsumowanie

Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym osób bezrobotnych. Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia stawiają wymóg poinformowania właściwego powiatowego urzędu pracy o fakcie zatrudnienia bezrobotnego. Czy wspomniany obowiązek dotyczy pracodawcy? Wymieniona wyżej ustawa jednoznacznie wskazuje, że osobą zobowiązaną do przekazania informacji o zatrudnieniu jest bezrobotny. W jakim terminie należy dopełnić tego obowiązku oraz jakie są konsekwencje jego niewykonania – w treści artykułu zawarto odpowiedzi na te pytania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów