0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki na FP, FS i FGŚP za osoby bezrobotne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawca decydujący się na zatrudnienie osób zarejestrowanych w urzędzie pracy może liczyć na kilka korzyści z tego wynikających. Jedną z nich jest zwolnienie ze składki na FP, FS i FGŚP za osoby bezrobotne przez określony czas. Jednakże aby zastosować taką ulgę, koniecznie muszą zostać spełnione odpowiednie wymogi. 

Korzyści związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych

Z tytułu podpisania umowy z osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy pracodawca może starać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z jej zatrudnieniem. Wśród nich wymienia się:

  • dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat;
  • jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne;
  • refundację składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników do 30. roku życia, którzy zostali skierowani do pracy przez urząd;
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Dodatkową korzyścią jest także możliwość stosowania ulgi w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP za takiego pracownika przez określony czas.

Zasady obliczania i opłacania składek na FP, FS i FGŚP za osoby bezrobotne

Za pracowników zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych pracodawca jest również zobowiązany naliczać składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki te finansowane są w całości przez zakład pracy, a ich wysokość ustala się od podstawy składek na ubezpieczenia społeczne.

Rodzaj funduszu

Stawka

Fundusz Pracy (FP)

1%

Fundusz Solidarnościowy (FS)

1,45%

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

0,10%

Warto wspomnieć, że nie rozróżnia się Funduszu Solidarnościowego i Funduszu Pracy jako odrębnych składek. Zwyczajowo mówi się, że to składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.

Ulgi w opłacaniu składki na FP, FS i FGŚP za osoby bezrobotne

Istnieje wiele wyjątków, kiedy nie ma potrzeby odprowadzania wyżej wspomnianych składek. Jedną z nich jest właśnie zatrudnienie osób bezrobotnych, przy czym należy tu rozróżnić dwie grupy ze względu na wiek.

Osoby do 30. roku życia

Za bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 lat i zostali skierowani do pracy przez PUP, można nie naliczać składek na FP, FS i FGŚP przez okres 12 miesięcy rozpoczynający się od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.

Przykład 1.

Od 18 października firma ABC zatrudniła pracownika zarejestrowanego w urzędzie pracy na podstawie skierowania. Pracodawca może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku. Od wynagrodzenia za październik powinien naliczyć za pracownika składkę na FP i FS (o ile w przeliczeniu na cały miesiąc wynosi co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia) oraz składkę na FGŚP.

Ulga przysługuje na pracowników, którzy w dniu nawiązania stosunku pracy nie ukończyli 30. roku życia, co oznacza, że dzień rozpoczęcia zatrudnienia musi przypadać wcześniej niż dzień 30. urodzin.

Wspomniane zwolnienie można stosować, w przypadku gdy pracownik kończy 30 lat w okresie jej przysługiwania.

Przykład 2.

Pan Igor został skierowany do pracy z PUP. Zatrudnienie rozpoczął od 2 listopada 2022 roku i trwa ono do końca listopada 2023 roku. 30. urodziny obchodzi 15 czerwca 2023 roku. Pomimo ukończenia 30 lat przez pracownika pracodawca nie ma obowiązku naliczania za niego składek na FP, FS i FGŚP do końca trwania umowy.

Może zdarzyć się też tak, że z osobą skierowaną do pracy z PUP zawarta zostanie umowa na krócej niż 12 miesięcy. Wówczas w przypadku kontynuacji zatrudnienia na kolejny okres bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej umowy można w dalszym ciągu korzystać z ulgi (maksymalne do upływu pełnych 12 miesięcy zatrudnienia) pod warunkiem, że w dniu zawarcia kolejnej umowy pracownik nie ukończył 30. roku życia.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na FP, FS i FGŚP za osoby bezrobotne może także zastosować pracodawca, który zatrudnił pracownika po odbyciu stażu mimo braku skierowania z PUP. Wymagane jest jednak, aby w dokumencie dotyczącym zorganizowania stażu dla takiego pracownika był zapis odnoszący się do zobowiązania pracodawcy do zatrudnienia go po zakończeniu stażu.

Osoby powyżej 50. roku życia

Ulga zwalniająca z opłacania składki na FP, FS i FGŚP za osoby bezrobotne ma również zastosowanie dla pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia. Aby pracodawca mógł z niej skorzystać, konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

  • w dniu zawarcia umowy o pracę skierowany z PUP pracownik ma ukończone 50 lat (50. urodziny muszą wypadać najpóźniej w dniu nawiązania stosunku pracy);
  • osoba ta pozostawała w ewidencji bezrobotnych PUP przez minimum 30 dni liczonych wstecz od dnia poprzedzającego dzień nawiązania stosunku pracy.

Okres zwolnienia trwa 12 miesięcy, a liczony jest podobnie jak w poprzednim przypadku – od miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia stosunku pracy.

W tej sytuacji, jeśli umowa zostanie zawarta na okres krótszy niż pełne 12 miesięcy, ulga przysługuje tylko w okresie trwania pierwszej umowy. W przypadku kontynuacji zatrudnienia (nawet bez dnia przerwy) pracodawca nie będzie mógł stosować takiego zwolnienia.

Wspomniana ulga przysługuje w odniesieniu do:

  • osób skierowanych z PUP zatrudnionych w ramach umowy o pracę; nie może być nią objęty zleceniobiorca czy wykonawca;
  • kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe bez uwzględniania rocznego ograniczenia, wypłaconych w okresie przysługującego zwolnienia (bez względu na to, za jaki okres wynagrodzenia były należne).

Podsumowując, przedsiębiorca nie musi opłacać składki na FP, FS i FGŚP za osoby bezrobotne skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy. Takie zwolnienie przysługuje po spełnieniu przede wszystkim kryterium wieku, ale nie tylko. W obu opisanych przypadkach z ulgi można korzystać przez pełnych 12 miesięcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów