Poradnik Przedsiębiorcy

Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu a zaliczka na podatek dochodowy

Pracodawca, wyliczając miesięczne wynagrodzenie pracownika, ma obowiązek naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika. Odlicza się przy tym zryczałtowane koszty uzyskania przychodów oraz kwotę zmniejszającą podatek. Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu powoduje komplikacje, jeśli chodzi o wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy.

Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu ustalenia podstawy opodatkowania od osiągniętych przez pracownika w ciągu miesiąca przychodów z tytułu umowy o pracę, pracodawca odlicza m.in. koszty uzyskania przychodów, które wynoszą:

 • 111,25 zł miesięcznie - jeżeli pracownik zamieszkuje w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy,

 • 139,06 zł miesięcznie - jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Są to stałe kwoty, których wysokość jest niezależna od ilości wypłat, które w danym miesiącu otrzymał pracownik z tytułu jednego stosunku pracy, wymiaru czasu pracy czy przepracowanych w tym miesiącu dni.

Ważne!

U pracownika, z którym zawarto jedną umowę o pracę, koszty uzyskania przychodu nie mogą w skali miesiąca przekroczyć 111,25 zł lub 139,06 zł.

Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu a kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek również została określona w ustawie w stałej miesięcznej wysokości. Jeżeli pracownik złożył oświadczenie PIT-2, wówczas pracodawca wyliczoną zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,  czyli o 46,33 zł miesięcznie.

Ważne!

Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu nie pozwala na podwójne odjęcie kwoty zmniejszającej podatek, kwota ta może być w danym miesiącu ujęta w pojedynczej wysokości.

Wyliczenie kwoty do wypłaty dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu

Z uwagi na możliwość ujęcia pojedynczych kosztów uzyskania przychodów oraz pojedynczej kwoty zmniejszającej podatek wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu powoduje, że kwota zaliczki na podatek dochodowy wyliczonych od jednego wynagrodzenia będzie się różnić.

Ważne!

W celu wyliczenia wynagrodzenia warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń 2018. W ten sposób w szybki sposób można sprawdzić kwotę brutto i netto wynagrodzenia oraz całkowity koszt zatrudnienia pracownika.

Przykład 1.

Pracownik miesięcznie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2100 zł brutto. Za styczeń 2018 r. wynagrodzenie jest wypłacane w terminie 10 lutego 2018 r. Pracownik złożył pracodawcy deklarację PIT-2, dlatego zaliczka na podatek dochodowy jest pomniejszana o kwotę 46,33 zł. Wyliczenie wynagrodzenia przedstawia się następująco:

 1. Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne - 2100,00 zł

 2. Składki finansowane przez pracownika 13,71% - 287,91 zł

 3. Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1812,09 zł

 4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

  • 9% - 163,09 zł

  • 7,75% - 140,44 zł

 5. Podstawa opodatkowania

  • 2100 zł - składki społeczne pracownika - 1812,09 zł

  • 1812,09 zł - koszty uzyskania przychodów (111,25 zł) - 1700,84 zł

  • zaokrąglenie podstawy opodatkowania do pełnych złotych - 1701 zł

 6. Zaliczka na podatek dochodowy

  • 1701,00 zł x 18% - 306,18 zł

  • 306,18 zł - kwota zmniejszająca podatek (46,33 zł) - 259,85 zł

  • 259,85 zł - 7,75% składki zdrowotnej (140,44 zł) - 119,41 zł

  • zaokrąglenie zaliczki na podatek dochodowy do pełnych złotych - 119zł

 7. Wynagrodzenie do wypłaty (2100,00 zł - 287,91 zł -163,09 zł - 119,00 zł) - 1530,00 zł

Przykład 2.

Pracodawca z uwagi na zaplanowany wyjazd wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za luty 2018 r. ostatniego dnia miesiąca, czyli 28.02.2018 r. W związku z tym w lutym 2018 r. nastąpiła wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu. Wyliczenie obciążeń z tytułu wszystkich wypłat wynagrodzeń dokonanych w lutym 2018 przedstawia się następująco:

 1. Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne - 4000,00 zł

 2. Składki finansowane przez pracownika 13,71% - 548,40 zł

 3. Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3451,60 zł

 4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

  • 9% - 310,64 zł

  • 7,75% - 267,50 zł

 5. Podstawa opodatkowania

  • 4000 zł - składki społeczne pracownika - 3451,60 zł

  • 3451,60 zł - koszty uzyskania przychodów (111,25 zł) - 3340,35 zł

  • zaokrąglenie podstawy opodatkowania do pełnych złotych - 3340 zł

 6. Zaliczka na podatek dochodowy

  • 3340 zł x 18% - 601,20 zł

  • 601,20 zł - kwota zmniejszająca podatek (46,33 zł) - 554,87 zł

  • 554,87 zł - 7,75% składki zdrowotnej (267,50 zł) - 287,37 zł

  • zaokrąglenie zaliczki na podatek dochodowy do pełnych złotych - 287,00 zł

 7. Wynagrodzenie do wypłaty za marzec 2017 r.

(4000,00 zł - 548,40 zł - 310,64 zł - 287,00 zł - wypłata za styczeń 1459,48 zł) - 1394,48 zł