0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak udokumentować zakup towarów handlowych od osoby prywatnej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mam możliwość zakupu towarów handlowych od osoby prywatnej nieprowadzącej działalności, która nie wystawia faktur ani żadnych innych dokumentów potwierdzających nabycie. Jak w takim przypadku powinien zostać udokumentowany zakup towarów handlowych od osoby prywatnej? Czy trzeba mieć jakieś potwierdzenie zakupu?

Julian, Szczecin

 

Zakup towarów handlowych od osoby prywatnej, która nie wystawia faktur, w niektórych przypadkach można zaksięgować na podstawie dowodu wewnętrznego, ale musi on spełniać wymogi stawiane dowodom księgowym. Zgodnie z par. 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów można takim dokumentem udokumentować zakuptowarów w przypadku transakcji zawieranych m.in.:

  • bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt;

  • od ludności (osób sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)) surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących, leśnych jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych;

  • od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych.

Jeśli jednak zakup był dokonany od osoby niewymienionej w par. 14 ust. 2 przytoczonego rozporządzenia, wówczas do udokumentowania zakuputowarów należy sporządzić umowę sprzedaży. Musi Pan jednak dopilnować, aby umowa zawierała niezbędne dla dowodu księgowego dane:

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazw i adresów) uczestniczących w operacji gospodarczej, której umowa dotyczy,

  • datę sporządzenia umowy oraz datę dokonania faktycznego zakupu, jeżeli różni się ona od daty sporządzenia umowy,

  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz jego ilościowe określenie, jeżeli jest wymierny w jednostkach naturalnych,

  • podpisy osób obu stron.

Umowę taką najlepiej sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, aby każda ze stron mogła zachować jeden dla siebie. Oczywiście podatku VAT nie można odliczyć na podstawie sporządzonej umowy.

Należy również pamiętać, że zakup towarów handlowych od osoby prywatnej na wartość powyżej 1 000 zł powoduje, że u nabywcy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów