0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nieprzydatne towary w kosztach firmowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu przedsiębiorców w swoich magazynach posiada towary, które nie cieszą się popularnością wśród klientów. Po prostu zalegają w składach, zajmując miejsce i tracąc przydatność. Czy podatnik może nieprzydatne towary zdjąć ze stanu magazynowego i zakwalifikować do kosztów? Jak dokonać odpowiedniej ewidencji? Odpowiedź poniżej.

Nieprzydatne towary czasami mogą być kosztem

Przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem towarami lub materiałami musi liczyć się z ryzykiem ich uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży czy przeterminowania. W sytuacji, gdy zdarzenia te nie są winą samego przedsiębiorcy lub nie wynikają z jego zaniedbań, wówczas co do zasady mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.

Konieczny protokół szkody

Podatnik musi sporządzić protokół szkody/zniszczenia, aby móc ująć nieprzydatne towary handlowe oraz materiały w kosztach. Protokół ten powinien zawierać co najmniej:

  • miejsce i datę sporządzenia,

  • określenie “protokół szkody” lub “protokół zniszczenia”,

  • numer protokołu,

  • dane (imię, nazwisko, stanowisko) osoby sporządzającej protokół,

  • nazwę zniszczonego towaru lub materiału,

  • ilość zniszczonego towaru lub materiału,

  • wartość zniszczonych towarów lub materiałów,

  • data zniszczenia/ uszkodzenia towarów/ materiałów,

  • łączna wartość zniszczonych towarów i materiałów ujętych w protokole,

  • podpis osoby sporządzającej.

Wycena towarów i materiałów do protokołu

Sposób wyceny towarów lub materiałów do protokołu zależy od tego, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, czy też korzysta ze zwolnienia w tym zakresie.

Czynny podatnik VAT wyceny składników ujętych w protokole dokonuje według cen netto zakupu. Natomiast podmioty zwolnione uwzględniają ceny brutto zakupu. Wartości poszczególnych towarów i materiałów należy zaczerpnąć z dokumentów zakupu (np. faktury i rachunki). Jeżeli do wyceny towarów przyjmie się kwotę niższą od ceny zakupu lub nabycia, np. z powodu uszkodzenia lub wyjścia z mody, należy przy poszczególnych pozycjach uwidocznić również jednostkową cenę zakupu (nabycia).

Ujęcie protokołu w KPiR

Sporządzony protokół jest podstawą ewidencji zdarzenia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Łączną wartość zniszczonych towarów należy wyksięgować z kolumny 10 KPiR - zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych (na minus) i przeksięgować do kolumny 13 księgi - pozostałe wydatki (na plus).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów