0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura VAT marża a towary używane - jak ustalić cenę nabycia?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonując sprzedaży określonych towarów i usług, podatnicy mogą skorzystać z tzw. procedury VAT marża. Czym charakteryzuje się faktura VAT marża? Co stanowi podstawę opodatkowania i jak ustalić cenę nabycia na fakturze? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Czym jest faktura VAT marża i kiedy można ją wystawić?

Faktura VAT marża to szczególny rodzaj faktury, związany z odrębną procedurą rozliczania VAT, inną niż w przypadku standardowej faktury sprzedaży. Podstawą opodatkowania nie jest cała kwota sprzedaży, a jedynie marża, którą pobiera sprzedawca - to od niej odprowadzany jest podatek VAT.

Marża, w myśl art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, to różnica pomiędzy całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru (ceną sprzedaży) a kwotą nabycia pomniejszoną o kwotę podatku.
Nie przy każdej sprzedaży możliwe jest wystawienie faktury VAT marża. Faktura VAT marża może zostać wystawiona przez podatników, którzy:

  • świadczą usługi turystyczne,

  • dokonują dostaw towarów używanych,

  • dokonują dostaw przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,

  • dokonują dostaw dzieł sztuki.

Towary używane to ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne.

Faktura VAT marża bardzo często wykorzystywana jest przez podatników zajmujących się sprzedażą używanych pojazdów. Za używany samochód uważa się pojazd, który był użytkowany przez poprzedniego właściciela przez co najmniej 6 miesięcy.

Od wydatku udokumentowanego fakturą VAT marża nie jest możliwe odliczenie podatku VAT naliczonego.

 

Ustalenie ceny nabycia a faktura VAT marża

Przy procedurze VAT marża podstawę opodatkowania w myśl przepisów ustawy o VAT, od której wylicza się kwotę podatku należnego, stanowi różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Co do zasady faktura VAT marża zawiera cenę nabycia, która stanowi wyłącznie kwotę (cenę) zapłaconą przez sprzedawcę przy zakupie towaru. Innymi słowy cena nabycia to wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które otrzymał pierwotny sprzedawca towaru. Cena ta nie może zawierać innych należności (w tym publicznoprawnych), m.in. podatków czy opłat, jeżeli zostały one poniesione przez nabywcę towaru, ale nie zostały zapłacone dostawcy.

Stanowisko takie potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 września 2014 r., nr IBPP4/443-265/14/BP.

Przykład. 1

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami. Od samochodów kupionych na terenie Unii Europejskiej na podstawie umowy kupna-sprzedaży płaci akcyzę na terytorium kraju. Jaka kwota stanowi więc cenę nabycia samochodów?

Za cenę nabycia należy uznać cenę, jaką podatnik płaci za samochód przy jego zakupie, ale bez akcyzy. Określając marżę dla towarów używanych (samochodów), podatnik powinien wyliczyć różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru (ceną sprzedaży), a kwotą zapłaconą pierwotnemu sprzedawcy (ceną nabycia), pomniejszoną o kwotę VAT.

Faktura VAT marża - ustalenie ceny sprzedaży w procedurze VAT marża

Cena sprzedaży to wszystkie składniki wynagrodzenia uzyskanego lub do uzyskania przez sprzedawcę, wliczając w to m.in.

  • podatki, cła, opłaty i należności oraz

  • koszty dodatkowe (np. prowizja, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik - pośrednik obciąża nabywcę).

Sprzedaż towarów używanych opodatkowana jest marżą według stawki podstawowej i wynosi 23%. Jeżeli towary są przedmiotem dokonywanego eksportu towarów, marża podlega opodatkowaniu stawką VAT 0%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów