0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dowód wewnętrzny - do czego służy i co można nim dokumentować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wydatki przedsiębiorcy - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia KPiR - mogą zostać udokumentowane m.in. poprzez fakturę, rachunek lub dowód wewnętrzny. Do czego służy dowód wewnętrzny i jak prawidłowo go wystawić - dowiesz się z treści poniższego artykułu.

Dowód wewnętrzny - do czego służy?

Podstawowym dokumentem księgowym jest faktura, jednak nie każdy wydatek może być udokumentowany poprzez wystawienie tego dokumentu. W Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uwzględniono sytuacje, w których nie jest potrzebny zewnętrzny dokument zakupu. Niektóre transakcje, dla których nie jest wymagana faktura można zaksięgować do KPiR poprzez wystawienie dowodu wewnętrznego.

Warto mieć na uwadze, że wskazany został również katalog zdarzeń gospodarczych, które mogą być dokumentowane dowodami wewnętrznymi, tym samym zgodnie z § 13 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia podatnik jest upoważniony do wystawienia dowodu wewnętrznego w przypadku:

 • zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt;
 • zakupu od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0);
 • wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika;
 • zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych;
 • kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących;
 • zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych;
 • wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą; podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele;
 • opłat sądowych i notarialnych;
 • wydatków związanych z parkowaniem samochodu w sytuacji, gdy są one poparte dokumentami niezawierającymi danych, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 3; podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego jest bilet z parkometru, kupon, bilet jednorazowy załączony do sporządzonego dowodu.

Jak prawidłowo wystawić dowód wewnętrzny?

Dowód wewnętrzny jest dokumentem księgowym, który stanowi podstawę do rozliczenia w KPiR. Dokument należy sporządzić w języku polskim, a jego treść musi być zrozumiała i pełna.

Ustawodawca wskazuje jednak, jakie elementy musi zawierać dowód wewnętrzny - elementy te zostały wskazane w § 13 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia:

 • nazwa towaru;
 • ilość;
 • cena jednostkowa;
 • wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

Jak wystawić dowód wewnętrzny w systemie wFirma.pl?

System wFirma.pl umożliwia dokumentowanie wydatków dowodami wewnętrznymi, gdzie na podstawie wybranego schematu zgodnie z poniesionym wydatkiem, zostanie on ujęty automatycznie we właściwej kolumnie KPiR.

W celu wystawienia dowodu wewnętrznego należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY gdzie należy wskazać datę oraz kwotę wydatku a także wybrać właściwy schemat:

 1. ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH - wydatek zostanie zaksięgowany w kolumnie 10 KPIR - Zakup towarów handlowych i materiałów.,
 2. KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI - powoduje dokonanie zapisu w kolumnie 13 KPIR - Pozostałe wydatki, 
 3. WYDATKI ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM POJAZDU - wówczas należy oznaczyć również pojazd, którego wydatek dotyczy, co spowoduje ujęcie kosztu w kolumnie 13 KPIR - Pozostałe wydatki w prawidłowej wysokości odliczenia kosztu jaka przypisana jest do pojazdu.

Jak wystawić dowód wewnętrzny w systemie wFirma.pl?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów