0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wypełnić RG-1?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

RG-1 jest wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem.

Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku RG-1 (pierwszy wpis lub zgłoszenie zmian) lub RG-2 (skreślenie z rejestru) złożonego przez przedsiębiorcę do sądu rejestrowego.

Po dokonaniu wpisu do rejestru REGON Urząd Statystyczny drukuje zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i wysyła je na adres korespondencyjny przedsiębiorcy.

Należy pamiętać, że informacje odnoszące się do osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oznaczone są literą P, dotyczące osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - literą F, a jednostki lokalnej ww. podmiotów - literą L.

W polu przedstawionym poniżej umieszczamy nazwę firmy. W przypadku firmy prowadzonej przez osobę fizyczną w nazwie firmy zawsze musi znajdować się imię i nazwisko właściciela.

rg-1

W części 01. należy wskazać na rodzaj zgłoszenia, zaznaczając obwódką odpowiednią cyfrę.

 rg-1

Pola 1, 2 i 3 dotyczą wpisu do ewidencji, a pola 4, 5 i 6 - zmiany informacji w obowiązującym dotychczasowo wpisie.

Ważne jest, że dla każdego z wymienionych wyżej rodzajów zgłoszenia wypełnia się odrębny wniosek RG-1. Dodatkowo, zgłaszając zmiany informacji (pola 4, 5 i 6) podaje się tylko te dane, które uległy zmianie.

W części 02. podaje się numer identyfikacyjny Regon podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie. Pole to wypełnia się tylko w przypadku zmiany lub skreślenia z rejestru REGON.

rg-1

Część 03. dotyczy daty zaistnienia zmiany, wypełnia się jedynie, gdy w części 01. zaznaczono pola 4,5 lub 6.

rg-1

W części 04. należy zaznaczyć obwódką pole:

 • 1, jeśli wniosek dotyczy nowo powstałych jednostek
 • 2, jeśli wniosek dotyczy podmiotów powstałych na bazie innych podmiotów

rg-1

W przypadku zaznaczenia opcji 2 wypełnia się pola od a do d, podając w nich numery identyfikacyjne REGON i nazwy podmiotów.

Część 05. przeznaczona jest na nazwę podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy.

rg-1

W części 06. podaje się nazwę skróconą.

W przypadku działalności jednoosobowej nazwy skróconej w zasadzie nie ma. W przypadku wykorzystania przedrostka PPUH, to w punkcie dotyczącym nazwy firmy wstawia się rozszyfrowanie skrótu - Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. W takim wypadku powinno się tego dokonać również na początku formularza.

Część tą wypełniają zarówno osoby prawne i jednostki organizacyjnej niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki lokalne ww. podmiotów.

W polach 07. - 15. należy podać adres siedziby firmy.

rg-1

Adres siedziby:

  1. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej jest to adres, pod którym działa organ zarządzający
  2. osoby fizycznej jest to adres prowadzenia działalności gospodarczej wskazany przez podmiot, a w razie braku możliwości takiego wskazania - adres zamieszkania na terenie RP
  3. jednostki lokalnej jest to adres, pod którym jest prowadzona działalność

W części od 16. do 18b. podaje się dodatkowe informacje związane z danymi organizacyjnymi podmiotu, dla którego składany jest wniosek.

rg-1

W polach 19-22 wpisuje się dane identyfikacyjne osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Pola 23- 31 dotyczą adresu zamieszkania. Jeżeli adres siedziby firmy i adres zamieszkania są takie same należy w tej części formularza RG-1 wpisać go po raz kolejny. Dla zagranicznego adresu zamieszkania należy wypełnić informacje nr 23 oraz 28-31, przy czym w informacji nr 23 należy podać nazwę kraju; informacji nr 24-27 nie należy wypełniać w tym przypadku.

rg-1

Podawanie adresu do korespondencji nie jest obowiązkiem.

rg-1

Jeżeli adres siedziby firmy i zamieszkania są różne, należy dokonać wyboru pod którym z tych adresów odbierać korespondencję. W przypadku zakładania skrytki pocztowej należy zaznaczyć pozycję 3 i wypełnić pola ponumerowane we wniosku RG-1 jako 33 do 43.

W części dotyczącej rejestracji, w polu 44, należy podać podstawę prawną działania, otaczając obwódką numer właściwej odpowiedzi.

rg-1

W przypadku zaznaczenia:

 1. odpowiedzi 1, należy wypełnić pola 45-48
 2. odpowiedzi 2, należy wypełnić pole 48
 3. odpowiedzi 3, nie wypełnia się pól 45-48

Warto pamiętać, że w polu 48 podaje się datę wydania zezwolenia na prowadzenie działalność - nie datę rozpoczęcia działalności, która jest późniejsza. Data wydania zaświadczenia znajduje się w jego nagłówku.

W części 49. należy wybrać podstawową formę prawną działalności.

rg-1

Pozycja 2 jest przeznaczona m.in. dla spółek cywilnych i jawnych, które nie mają osobowości prawnej (osobowość prawną mają w tych spółkach oddzielnie wspólnicy - każdy ma założoną własną działalność gospodarczą).

Pozycję 3 zaznaczają m.in. podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Pola 51 nie wypełnia się.

rg-1

Część 52. wypełniają jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

rg-1

W polu 52 określa się procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału.

Jeżeli podmiot należy do jednego właściciela lub właścicieli reprezentujących ten sam rodzaj własności, podaj we właściwej kratce liczbę 100.

W przypadku własności mieszanej suma udziałów musi równać się 100.

Pole 53 wypełniają jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz jednostki lokalne.

rg-1

Określa się tutaj typ jednostki budżetowej.

Część 54. przeznaczona jest tylko dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Podaje się tu nazwę organu założycielskiego/nadzorującego.

rg-1

Część 55. dotyczy jedynie jednostek lokalnych. Należy określić, czy jednostka jest samodzielnie bilansująca.

rg-1

Pola 56-59 dotyczą rodzaju wykonywanej działalności.

rg-1

W części 56. podaje się rodzaje wykonywanej działalności wraz z numerami PKD.

Część 57. służy do określenia miernika, zastosowanego do ustalenia rodzaju przeważającej działalności.

Przez przychody ze sprzedaży rozumie się kwoty uzyskane lub należne z tytułu sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz towarów i materiałów, wyrażone w rzeczywistych cenach sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług.

Liczba pracujących to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. Do pracujących zalicza się:

 • osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) lub stosunku służbowego
 • pracodawców tj. właścicieli i współwłaścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą oraz osoby pracujące na własny rachunek
 • osoby wykonujące pracę nakładczą
 • członków spółdzielni produkcji rolniczej
 • duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie

W polu 58 wpisuje się datę planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Tę samą, którą podaje się we wniosku o wpis do rejestru działalności gospodarczej.

Pola 59 nie wypełnia się.

W polach 60 oraz 61 należy podać przewidywaną liczbę pracujących oraz zatrudnionych.

Definicję pracujących podano przy analizie pola 57.

Do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

Powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego, o której mowa w polu 62, jest to łączna powierzchnia użytków rolnych i gruntów użytkowanych nierolniczo, niezależnie od miejsca ich położenia. Powierzchnię ogólną gospodarstwa rolnego należy podać również w sytuacji, gdy grunty rolne nie są użytkowane rolniczo.

Powierzchnia użytków rolnych jest to łączna powierzchnia:

 • gruntów ornych (pod zasiewami oraz odłogi i ugory) wraz z ogrodami przydomowymi
 • sadów (pod uprawę drzew i krzewów owocowych)
 • łąk i pastwisk.

W części 64. określa się stan aktywności prawnej i ekonomicznej.

rg-1

W przypadku rejestracji jednoosobowej działalności zaznacza się pole 5.

Pole 65 i 66 wypełnia się tylko wówczas, gdy w części 64 wybrano odpowiedź 8.

W części 67. określa się, czy w jednostce lokalnej mieści się siedziba zarządu jednostki prawnej, zaznaczając obwódką odpowiedź 1 - tak lub 2 - nie.

Na koniec należy podać liczbę załączonych formularzy RG-RD. 

Wzór formularza RG-1 można pobrać ze strony internetowej GUS.

Do pobrania:

wniosek-RG-1.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów