Poradnik Przedsiębiorcy

Jak wypełnić RG-1?

RG-1 jest wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem.

Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku RG-1 (pierwszy wpis lub zgłoszenie zmian) lub RG-2 (skreślenie z rejestru) złożonego przez przedsiębiorcę do sądu rejestrowego.

Po dokonaniu wpisu do rejestru REGON Urząd Statystyczny drukuje zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i wysyła je na adres korespondencyjny przedsiębiorcy.

Należy pamiętać, że informacje odnoszące się do osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oznaczone są literą P, dotyczące osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - literą F, a jednostki lokalnej ww. podmiotów - literą L.

W polu przedstawionym poniżej umieszczamy nazwę firmy. W przypadku firmy prowadzonej przez osobę fizyczną w nazwie firmy zawsze musi znajdować się imię i nazwisko właściciela.

rg-1

W części 01. należy wskazać na rodzaj zgłoszenia, zaznaczając obwódką odpowiednią cyfrę.

 rg-1

Pola 1, 2 i 3 dotyczą wpisu do ewidencji, a pola 4, 5 i 6 - zmiany informacji w obowiązującym dotychczasowo wpisie.

Ważne jest, że dla każdego z wymienionych wyżej rodzajów zgłoszenia wypełnia się odrębny wniosek RG-1. Dodatkowo, zgłaszając zmiany informacji (pola 4, 5 i 6) podaje się tylko te dane, które uległy zmianie.

W części 02. podaje się numer identyfikacyjny Regon podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie. Pole to wypełnia się tylko w przypadku zmiany lub skreślenia z rejestru REGON.

rg-1

Część 03. dotyczy daty zaistnienia zmiany, wypełnia się jedynie, gdy w części 01. zaznaczono pola 4,5 lub 6.

rg-1

W części 04. należy zaznaczyć obwódką pole:

  • 1, jeśli wniosek dotyczy nowo powstałych jednostek
  • 2, jeśli wniosek dotyczy podmiotów powstałych na bazie innych podmiotów

rg-1

W przypadku zaznaczenia opcji 2 wypełnia się pola od a do d, podając w nich numery identyfikacyjne REGON i nazwy podmiotów.

Do pobrania:

pdf
wniosek-RG-1.pdf druk do ręcznego wypełnienia