Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak wypełnić RG-1?

RG-1 jest wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem.

Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku RG-1 (pierwszy wpis lub zgłoszenie zmian) lub RG-2 (skreślenie z rejestru) złożonego przez przedsiębiorcę do sądu rejestrowego.

Po dokonaniu wpisu do rejestru REGON Urząd Statystyczny drukuje zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i wysyła je na adres korespondencyjny przedsiębiorcy.

Należy pamiętać, że informacje odnoszące się do osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oznaczone są literą P, dotyczące osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - literą F, a jednostki lokalnej ww. podmiotów - literą L.

W polu przedstawionym poniżej umieszczamy nazwę firmy. W przypadku firmy prowadzonej przez osobę fizyczną w nazwie firmy zawsze musi znajdować się imię i nazwisko właściciela.

rg-1

W części 01 należy wskazać na rodzaj zgłoszenia, zaznaczając obwódką odpowiednią cyfrę.

 rg-1

Pola 1, 2 i 3 dotyczą wpisu do ewidencji, a pola 4, 5 i 6 - zmiany informacji w obowiązującym dotychczasowo wpisie.

Ważne jest, że dla każdego z wymienionych wyżej rodzajów zgłoszenia wypełnia się odrębny wniosek RG-1. Dodatkowo, zgłaszając zmiany informacji (pola 4, 5 i 6) podaje się tylko te dane, które uległy zmianie.

W polu 02 podaje się numer identyfikacyjny Regon podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie. Pole to wypełnia się tylko w przypadku zmiany lub skreślenia z rejestru REGON.

rg-1

Pole 03 dotyczące daty zaistnienia zmiany, wypełnia się jedynie, gdy w części 01 zaznaczono pola 4,5 lub 6.

rg-1

W części 04 należy zaznaczyć obwódką pole:

 • 1, jeśli wniosek dotyczy nowo powstałych jednostek
 • 2, jeśli wniosek dotyczy podmiotów powstałych na bazie innych podmiotów

rg-1

W przypadku zaznaczenia opcji 2 wypełnia się pola od a do d, podając w nich numery identyfikacyjne REGON i nazwy podmiotów.

Część 05 przeznaczona jest na nazwę podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy.

rg-1

W części 06 podaje się nazwę skróconą.

W przypadku działalności jednoosobowej nazwy skróconej w zasadzie nie ma. W przypadku wykorzystania przedrostka PPUH, to w punkcie dotyczącym nazwy firmy wstawia się rozszyfrowanie skrótu - Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. W takim wypadku powinno się tego dokonać również na początku formularza.

Część tą wypełniają zarówno osoby prawne i jednostki organizacyjnej niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki lokalne ww. podmiotów.

W polach 07 - 15 należy podać adres siedziby firmy.

rg-1

Adres siedziby:

  1. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej jest to adres, pod którym działa organ zarządzający
  2. osoby fizycznej jest to adres prowadzenia działalności gospodarczej wskazany przez podmiot, a w razie braku możliwości takiego wskazania - adres zamieszkania na terenie RP
  3. jednostki lokalnej jest to adres, pod którym jest prowadzona działalność

W części od 16 do 18b podaje się dodatkowe informacje związane z danymi organizacyjnymi podmiotu, dla którego składany jest wniosek.

rg-1

W polach 19-22 wpisuje się dane identyfikacyjne osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Pola 23- 31 dotyczą adresu zamieszkania. Jeżeli adres siedziby firmy i adres zamieszkania są takie same należy w tej części formularza RG-1 wpisać go po raz kolejny. Dla zagranicznego adresu zamieszkania należy wypełnić informacje nr 23 oraz 28-31, przy czym w informacji nr 23 należy podać nazwę kraju; informacji nr 24-27 nie należy wypełniać w tym przypadku.

rg-1

Podawanie adresu do korespondencji nie jest obowiązkiem.

rg-1

Jeżeli adres siedziby firmy i zamieszkania są różne, należy dokonać wyboru pod którym z tych adresów odbierać korespondencję. W przypadku zakładania skrytki pocztowej należy zaznaczyć pozycję 3 i wypełnić pola ponumerowane we wniosku RG-1 jako 33 do 43.

W części dotyczącej rejestracji, w polu 44, należy podać podstawę prawną działania, otaczając obwódką numer właściwej odpowiedzi.

rg-1

W przypadku zaznaczenia:

 1. odpowiedzi 1, należy wypełnić pola 45-48
 2. odpowiedzi 2, należy wypełnić pole 48
 3. odpowiedzi 3, nie wypełnia się pól 45-48

Warto pamiętać, że w polu 48 podaje się datę wydania zezwolenia na prowadzenie działalność - nie datę rozpoczęcia działalności, która jest późniejsza. Data wydania zaświadczenia znajduje się w jego nagłówku.