0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana nazwy spółki z o.o.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałabym od przyszłego miesiąca zmienić nazwę spółki z o.o. Adresy oraz NIP i REGON pozostają niezmienione. Jakie czynności powinnam podjąć w celu zmiany nazwy spółki?

Michalina, Wrocław

 

Zmiana nazwy spółki z o.o. następuje przez zmianę umowy spółki. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 157 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nazwa spółki z o.o. jest integralnym elementem umowy spółki.

Pierwszym krokiem jest podjęcie przez wspólników uchwały zmieniającej umowę spółki. Uchwała musi zostać zaprotokołowana przez notariusza. Zmiany umowy wymagają zgłoszenia do KRS, dlatego kolejnym krokiem jest rejestracja zmiany umowy. Dokonuje się tego na formularzu KRS-Z3 poprzez wypełnienie części C.1, gdzie należy podać nową nazwę spółki oraz część C.5, gdzie należy podać dane dotyczące zmiany umowy spółki. Formularz należy złożyć w terminie 7 dni od dnia uzasadniającego dokonanie wpisu, czyli w tym wypadku od dnia podjęcia uchwały.

Wraz z formularzem należy złożyć:

  • wypis z aktu notarialnego obejmujący protokół ze zgromadzenia wspólników
  • poświadczoną przez zarząd kopię uchwały w sprawie zmiany umowy spółki
  • jednolity tekst umowy spółki
  • dowód wpłaty opłaty sądowej (250 zł)
  • dowód wpłaty opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł) 

Co ważne, jeśli wniosek na podstawie którego następuje zmiana nazwy spółki jest pierwszym wnioskiem o ujawnienie jakiejkolwiek zmiany danych spółki w KRS od 1 grudnia 2014 roku, spółka powinna zgłosić jednocześnie również formularz KRS-ZM. Praktyka dowodzi, że niezłożenie tego wniosku powoduje zwrócenie wniosku o ujawnienie zmiany.

Należy zwrócić uwagę na podział danych podmiotów podlegających rejestracji w KRS na podstawowe - objęte treścią wpisu do KRS - oraz uzupełniające, czyli te, które są potrzebne urzędom. Skrócona nazwa spółki z o.o. należy właśnie do grupy danych uzupełniających, dlatego jeżeli spółka posługiwała się lub w przyszłości będzie się posługiwać nazwą skróconą, konieczne będzie również złożenie druku NIP-8 do urzędu skarbowego. Zgłoszone dane trafią również do ZUS-u. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 21 dni od rejestracji zmiany w KRS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów