0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ważne terminy podatkowe - kiedy zapłacić VAT, dochodowy oraz ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do regulowania różnych podatków, m.in. podatków dochodowych, podatków VAT czy podatków lokalnych. Przepisy wyznaczają konkretne daty, w których dany podatek należy uiścić, w związku z czym każdy przedsiębiorca powinien znać wszystkie ważne terminy podatkowe. Jest to niezwykle istotne, ponieważ uchylenie się od terminowej wpłaty podatku ma negatywne konsekwencje. Poniżej opisujemy wszystkie ważne terminy podatkowe w tym do kiedy płacimy vat 7, PIT i ZUS!

Pobierz darmową ściągę z terminami obowiązków sprawozdawczo-rozliczeniowych księgowych i kadrowych w 2024 roku

Do pobrania:

Terminy obowiązków sprawozdawczo-rozliczeniowych księgowych i kadrowych w 2024 roku.pdf

Podstawowe ważne terminy podatkowe

Przedsiębiorców w zależności od formy opodatkowania lub tego, czy zgłosili się do VAT, obejmować będą inne terminy podatkowe. W poniższej tabeli przedstawiamy podstawowe terminy podatkowe.

Rodzaj obowiązku

Termin

Obowiązki na gruncie PIT

Rozliczenie na karcie podatkowej

7 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

Rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

Rozliczenie w przypadku podatku liniowego lub skali podatkowej

20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

Obowiązki na gruncie VAT

Rozliczenie VAT miesięczne (JPK_V7M)

25 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

Rozliczenie VAT kwartalne (JPK_V7K)

25 dzień miesiąca za I i II miesiąc kwartału - część ewidencyjną,

25 dzień miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy - część ewidencyjna za III kwartał miesiąca i deklaracyjna za cały kwartał

Wysyłka informacji podsumowującej VAT-UE

25 dzień miesiąca za miesiąc w którym miała miejsce transakcja WNT, WDT lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Rozliczenie VAT z procedury unijnej VAT OSSostatni dzień miesiąca następującego po zakończonym kwartale
Rozliczenie VAT z procedury importu VAT IOSSostatni dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
Od stycznia 2020 r. zobowiązania podatkowe z tytułu VAT, PIT i CIT (w przypadku osób prawnych) wpłacane są na indywidualny mikrorachunek podatkowy, którego numer jest stały i nie ulega zmianie po zmianie właściwości urzędu skarbowego.

Ważne terminy podatkowe – roczne zeznania 

Dotrzymując ważne terminy podatkowe w trakcie roku, ponadto każdy podatnik ma obowiązek rozliczenia się z urzędem po roku zakończonym. W tym przypadku również obowiązują różne terminy podatkowe w zależności od wybranej formy opodatkowania:

 • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składa się zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W tym terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym a sumą przekazanych na konto urzędu skarbowego zaliczek należnych za dany rok;
 • PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą należy złożyć do 31 stycznia za rok poprzedni wyłącznie elektronicznie do US, zaś pracownikom należy ją wydać do końca lutego;
 • PIT-4R składa się do 31 stycznia;
 • PIT-8AR składa się do 31 stycznia za rok poprzedni.

Ważne terminy podatkowe – składki ZUS

Przedsiębiorcy muszą pamiętać również o rozliczeniach z innymi instytucjami niż urząd skarbowy. Jedną z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a dotychczasowe terminy rozliczenia uzależnione były od faktu zatrudniania pracowników. W związku z tym obowiązują następujące terminy do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych;
 • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, dotyczy to m.in. spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji;
 • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, chodzi tu o przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, jednoosobowa spółka z o.o.).
 • do 20 maja - roczne rozliczenie składki zdrowotnej za rok poprzedni.

Jeżeli termin złożenia miesięcznych dokumentów rozliczeniowych bądź dokumentów rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przypada w sobotę, niedzielę lub święto ustawowo wolne od pracy, wówczas termin ten zostaje przesunięty w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym.

Czy wiesz, jakie zasady naliczania składki zdrowotnej aktualnie obowiązują? Dowiedz się więcej czytając artykuł: Polski Ład – składka zdrowotna osób prowadzących działalność.

ważne terminy podatkowe

Pozostałe ważne terminy podatkowe

Przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie działalności, a także ten, który prowadzi własną firmę od lat, ma możliwość wyboru lub zmiany formy opodatkowania. W tym celu konieczne jest złożenie formularza CEIDG-1 (lub jego aktualizacji) w odpowiednim terminie. Podatnik może wybrać stawkę podatku 19% (podatek liniowy), skalę podatkową (12% i 32%) lub ryczałt – termin złożenia CEIDG-1 upływa 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód, albo na koniec roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;

Wniosek CEIDG-1 należy złożyć w terminie 7 dni od momentu zaistnienia zmiany. Analogiczny termin 7 dni dotyczy złożenia w urzędzie formularza VAT-R, poprzez który przedsiębiorcy dokonują rejestracji do VAT w przypadku wykonywania czynności opodatkowanych lub w przypadku rejestracji do VAT-UE, jeżeli dokonują transakcji z podmiotami zagranicznymi.

Masz wątpliwości jak wypełnić wniosek przy aktualizacji danych? Skorzystaj z instrukcji: Wszystko o CEIDG - ewidencja działalności gospodarczej!

Przedsiębiorca może również zmienić opodatkowanie w formie karty podatkowej na inne formy opodatkowania, jednak zmiana ta musi nastąpić najpóźniej 20 stycznia roku podatkowego, w którym będzie stosował nową formę. Co ważne, przedsiębiorca nie może przejść na kartę podatkową z innej formy opodatkowania.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują również przepisy dotyczące białej listy podatników VAT. Zgodnie z art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

 • nabywca dokona płatności za fakturę o wartości minimum 15 000 zł na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (czyli tzw. białej liście podatników VAT),
 • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT

– nabywca nie będzie miał prawa do ujęcia takiego wydatku w kosztach uzyskania przychodów. Dodatkowo nabywca odpowiada solidarnie ze sprzedawcą za zobowiązanie z tytułu podatku VAT. Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami dokonania wpłaty na rachunek spoza białej listy podatników VAT, wystarczy złożyć w urzędzie zawiadomienie ZAW-NR, na którym podatnik informuje o wystąpieniu takiej sytuacji. Termin na skuteczne złożenie zawiadomienia to 7 dni od dnia wykonania przelewu.

Do kiedy należy płacić zobowiązania podatkowe i ZUS?

 • Do kiedy płacić VAT 7?

  Podatek VAT należy opłacać do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (rozliczając się w trybie miesięcznym) i do 25. dnia miesiąca po zakończonym kwartale (rozliczając się w trybie kwartalnym)
 • Podatek dochodowy należy opłacać do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (rozliczając się w trybie miesięcznym) i do 20. dnia miesiąca po zakończonym kwartale (rozliczając się w trybie kwartalnym). Natomiast zobowiązanie z tytułu zeznania rocznego należy wpłacić do 30 kwietnia za rok którego zeznanie dotyczy.
 • Przedsiębiorca ma obowiązek opłacić składki ZUS do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a z tytułu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej do 20 maja po zakończonym roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów