Poradnik Przedsiębiorcy

Ważne terminy podatkowe - kiedy zapłacić VAT, dochodowy oraz ZUS

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do uregulowania podatków. Ze względu na to, że przepisy wyznaczają konkretne terminy, w których dany podatek należy uiścić, przedsiębiorca powinien znać wszystkie ważne terminy podatkowe

Ważne terminy podatkowe

 • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
 • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych, 
 • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
 • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
 • do 25 dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.
 • do 25 dnia każdego miesiąca wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek wysyłki JPK_VAT

Na mocy nowelizacji przepisów ustawy o VAT, które obowiązują od 1 stycznia 2017 roku, informacje podsumowujące mogą być przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną do 25. dnia kolejnego miesiąca.

ważne terminy

Ważne terminy podatkowe - roczne zeznania 

 1. PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym,
 2. Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok,
 3. PIT-11 to informacja o dochodach podatnika składana do końca stycznia za rok poprzedni wyłącznie elektronicznie do US, zaś pracownikom należy wydać je do końca lutego,
 4. PIT-4R składa się do 31 stycznia,
 5. Deklaracje PIT-8AR zdaje się do końca stycznia za rok poprzedni.

Ważne terminy podatkowe - składki ZUS

 1. Do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników,
 2. Do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.