Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Ważne terminy podatkowe, czyli do kiedy musisz zapłacić VAT, dochodowy oraz ZUS

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do regulowania podatków. Jednak przepisy wyznaczają konkretne terminy, w których dany podatek należy uiścić. Dlatego też przedsiębiorca powinien znać ważne terminy podatkowe

Ważne terminy związane z podatkami

 • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
 • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,

 

 • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
 • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
 • do 25 dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.

Ważne!

Na mocy nowelizacji przepisów ustawy o VAT, które obowiązują od 1 stycznia 2017 roku informacje podsumowujące mogą być przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną do 25. dnia kolejnego miesiąca.

Ważne terminy - roczne zeznania podatkowe

 1. PIT-28 do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym,
 2. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok,
 3. PIT-11 to informacja o dochodach podatnika składana do końca lutego za rok poprzedni (dla płatników składających deklarację w formie elektronicznej) lub do końca stycznia (dla płatników składających deklarację w formie papierowej),
 4. PIT-4R do 31 stycznia,
 5. Deklaracje PIT-8AR do końca stycznia za rok poprzedni.

Ważne terminy - składki ZUS

 1. do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników,
 2. do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.