Poradnik Przedsiębiorcy

Ważne terminy podatkowe - kiedy zapłacić VAT, dochodowy oraz ZUS

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do regulowania różnych podatków, m.in. podatków dochodowych, podatków VAT czy podatków lokalnych. Przepisy wyznaczają konkretne daty, w których dany podatek należy uiścić, w związku z czym każdy przedsiębiorca powinien znać wszystkie ważne terminy podatkowe. Jest to niezwykle istotne, ponieważ uchylenie się od terminowej wpłaty podatku ma negatywne konsekwencje. Poniżej opisujemy wszystkie ważne terminy podatkowe!

Podstawowe ważne terminy podatkowe

Przedsiębiorców w zależności od formy opodatkowania lub tego, czy zgłosili się do VAT, obejmować będą inne terminy podatkowe. W poniższej tabeli przedstawiamy podstawowe terminy podatkowe.

Rodzaj obowiązku

Termin

Obowiązki na gruncie PIT

Rozliczenie na karcie podatkowej

7 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

Rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

Rozliczenie w przypadku podatku liniowego lub skali podatkowej

20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

Obowiązki na gruncie VAT

Rozliczenie VAT miesięczne

25 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

Rozliczenie VAT kwartalne

25 dzień miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy

Wysyłka informacji podsumowującej VAT-UE

25 dzień miesiąca za miesiąc w którym miała miejsce transakcja WNT, WDT lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Wysyłka JPK_VAT

25 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

Od października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT nie będą składać deklaracji VAT-7/VAT-7K, informacji podsumowującej VAT-UE ani pliku JPK_VAT. W zamian za to zobowiązani będą do wysyłki jednego pliku, jakim jest nowy JPK. Jest to rozbudowany, nowy schemat obecnego pliku JPK_VAT, który składać się będzie z części ewidencyjnej i deklaracyjnej – dlatego też podatnicy nie będą musieli wysyłać osobno plików i deklaracji.
Pierwotnie nowy schemat JPK miał obowiązywać duże przedsiębiorstwa od kwietnia 2020 r. Jednak na skutek ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw termin ten został przesunięty i obowiązek wysyłki nowego JPK dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT od rozliczenia za październik 2020 r.
Ponadto Tarcza Antykryzysowa przesuwa również termin zapłaty zaliczek na podatek za pracowników (PIT-4). Dotychczas zaliczki te należało uiszczać do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Po zmianach zaliczki na podatek dochodowy za pracowników pobrane w maju i kwietniu będą mogły być uregulowane do 1 czerwca 2020 r.
Od stycznia 2020 r. zobowiązania podatkowe z tytułu VAT, PIT i CIT (w przypadku osób prawnych) wpłacane są na indywidualny mikrorachunek podatkowy, którego numer jest stały i nie ulega zmianie po zmianie właściwości urzędu skarbowego.

Ważne terminy podatkowe – roczne zeznania 

Dotrzymując ważne terminy podatkowe w trakcie roku, ponadto każdy podatnik ma obowiązek rozliczenia się z urzędem po roku zakończonym. W tym przypadku również obowiązują różne terminy podatkowe w zależności od wybranej formy opodatkowania:

 • PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym;
 • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składa się zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W tym terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym a sumą przekazanych na konto urzędu skarbowego zaliczek należnych za dany rok;
 • PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą należy złożyć do 31 stycznia za rok poprzedni wyłącznie elektronicznie do US, zaś pracownikom należy ją wydać do końca lutego;
 • PIT-4R składa się do 31 stycznia;
 • PIT-8AR składa się do 31 stycznia za rok poprzedni.

W 2020 r. termin składania zeznań rocznych za 2019 r. został przesunięty z:
- 30 kwietnia na 31 maja 2020 r. – w przypadku deklaracji PIT,
- 31 marca na 31 maja 2020 r. – w przypadku deklaracji CIT.

Ważne terminy podatkowe – składki ZUS

Przedsiębiorcy muszą pamiętać również o rozliczeniach z innymi instytucjami niż urząd skarbowy. Jedną z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a terminy rozliczenia uzależnione są od faktu zatrudniania pracowników. W związku z tym: 

 • do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników;
 • do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.

W związku ze zmianą przepisów podatkowych wprowadzoną specustawą o Tarczy Antykryzysowej w 2020 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r.

Pozostałe ważne terminy podatkowe

Przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie działalności, a także ten, który prowadzi własną firmę od lat, ma możliwość wyboru lub zmiany formy opodatkowania. W tym celu konieczne jest złożenie formularza CEIDG-1 (lub jego aktualizacji) w odpowiednim terminie. Podatnik może wybrać:

 • stawkę podatku 19% (podatek liniowy), skalę podatkową (17% i 32%) lub ryczałt – termin złożenia CEIDG-1 upływa 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód, albo na koniec roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;
 • kartę podatkową – termin złożenia CEIDG-1 upływa 20 stycznia lub przed rozpoczęciem działalności.

Wniosek CEIDG-1 należy złożyć w terminie 7 dni od momentu zaistnienia zmiany. Analogiczny termin 7 dni dotyczy złożenia w urzędzie formularza VAT-R, poprzez który przedsiębiorcy dokonują rejestracji do VAT w przypadku wykonywania czynności opodatkowanych lub w przypadku rejestracji do VAT-UE, jeżeli dokonują transakcji z podmiotami zagranicznymi.
Przedsiębiorca może również zmienić opodatkowanie w formie karty podatkowej na inne formy opodatkowania, jednak zmiana ta musi nastąpić najpóźniej 20 stycznia roku podatkowego, w którym będzie stosował nową formę.
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują również przepisy dotyczące białej listy podatników VAT. Zgodnie z art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

 • nabywca dokona płatności za fakturę o wartości minimum 15 000 zł na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (czyli tzw. białej liście podatników VAT),
 • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT

– nabywca nie będzie miał prawa do ujęcia takiego wydatku w kosztach uzyskania przychodów. Dodatkowo nabywca odpowiada solidarnie ze sprzedawcą za zobowiązanie z tytułu podatku VAT. Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami dokonania wpłaty na rachunek spoza białej listy podatników VAT, wystarczy złożyć w urzędzie zawiadomienie ZAW-NR, na którym podatnik informuje o wystąpieniu takiej sytuacji. Termin na skuteczne złożenie zawiadomienia to 3 dni od dnia wykonania przelewu.

Tarcza Antykryzysowa ma wprowadzić wydłużenie terminu składania zawiadomienia z 3 do 14 dni w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.