0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ważne terminy podatkowe - kiedy zapłacić VAT, dochodowy oraz ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do regulowania różnych podatków, m.in. podatków dochodowych, podatków VAT czy podatków lokalnych. Przepisy wyznaczają konkretne daty, w których dany podatek należy uiścić, w związku z czym każdy przedsiębiorca powinien znać wszystkie ważne terminy podatkowe. Jest to niezwykle istotne, ponieważ uchylenie się od terminowej wpłaty podatku ma negatywne konsekwencje. Poniżej opisujemy wszystkie ważne terminy podatkowe!

Podstawowe ważne terminy podatkowe

Przedsiębiorców w zależności od formy opodatkowania lub tego, czy zgłosili się do VAT, obejmować będą inne terminy podatkowe. W poniższej tabeli przedstawiamy podstawowe terminy podatkowe.

Rodzaj obowiązku

Termin

Obowiązki na gruncie PIT

Rozliczenie na karcie podatkowej

7 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

Rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

Rozliczenie w przypadku podatku liniowego lub skali podatkowej

20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

Obowiązki na gruncie VAT

Rozliczenie VAT miesięczne (JPK_V7M)

25 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

Rozliczenie VAT kwartalne (JPK_V7K)

25 dzień miesiąca za I i II miesiąc kwartału - część ewidencyjną,

25 dzień miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy - część ewidencyjna za III kwartał miesiąca i deklaracyjna za cały kwartał

Wysyłka informacji podsumowującej VAT-UE

25 dzień miesiąca za miesiąc w którym miała miejsce transakcja WNT, WDT lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Rozliczenie VAT z procedury unijnej VAT OSSostatni dzień miesiąca następującego po zakończonym kwartale
Rozliczenie VAT z procedury importu VAT IOSSostatni dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
Od stycznia 2020 r. zobowiązania podatkowe z tytułu VAT, PIT i CIT (w przypadku osób prawnych) wpłacane są na indywidualny mikrorachunek podatkowy, którego numer jest stały i nie ulega zmianie po zmianie właściwości urzędu skarbowego.

Ważne terminy podatkowe – roczne zeznania 

Dotrzymując ważne terminy podatkowe w trakcie roku, ponadto każdy podatnik ma obowiązek rozliczenia się z urzędem po roku zakończonym. W tym przypadku również obowiązują różne terminy podatkowe w zależności od wybranej formy opodatkowania:

  • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składa się zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W tym terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym a sumą przekazanych na konto urzędu skarbowego zaliczek należnych za dany rok;
  • PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą należy złożyć do 31 stycznia za rok poprzedni wyłącznie elektronicznie do US, zaś pracownikom należy ją wydać do końca lutego;
  • PIT-4R składa się do 31 stycznia;
  • PIT-8AR składa się do 31 stycznia za rok poprzedni.

Ważne terminy podatkowe – składki ZUS

Przedsiębiorcy muszą pamiętać również o rozliczeniach z innymi instytucjami niż urząd skarbowy. Jedną z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a dotychczasowe terminy rozliczenia uzależnione były od faktu zatrudniania pracowników. W związku z tym obowiązują następujące terminy do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych;
  • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, dotyczy to m.in. spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji;
  • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, chodzi tu o przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, jednoosobowa spółka z o.o.).
  • do 20 maja - roczne rozliczenie składki zdrowotnej za rok poprzedni.

Jeżeli termin złożenia miesięcznych dokumentów rozliczeniowych bądź dokumentów rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przypada w sobotę, niedzielę lub święto ustawowo wolne od pracy, wówczas termin ten zostaje przesunięty w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym.

Czy wiesz, jakie zasady naliczania składki zdrowotnej obowiązują od stycznia 2022 roku? Dowiedz się więcej czytając artykuł: Polski Ład – składka zdrowotna osób prowadzących działalność.

ważne terminy podatkowe

Pozostałe ważne terminy podatkowe

Przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie działalności, a także ten, który prowadzi własną firmę od lat, ma możliwość wyboru lub zmiany formy opodatkowania. W tym celu konieczne jest złożenie formularza CEIDG-1 (lub jego aktualizacji) w odpowiednim terminie. Podatnik może wybrać stawkę podatku 19% (podatek liniowy), skalę podatkową (12% i 32%) lub ryczałt – termin złożenia CEIDG-1 upływa 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód, albo na koniec roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;

Wniosek CEIDG-1 należy złożyć w terminie 7 dni od momentu zaistnienia zmiany. Analogiczny termin 7 dni dotyczy złożenia w urzędzie formularza VAT-R, poprzez który przedsiębiorcy dokonują rejestracji do VAT w przypadku wykonywania czynności opodatkowanych lub w przypadku rejestracji do VAT-UE, jeżeli dokonują transakcji z podmiotami zagranicznymi.

Masz wątpliwości jak wypełnić wniosek przy aktualizacji danych? Skorzystaj z instrukcji: Wszystko o CEIDG - ewidencja działalności gospodarczej!

Przedsiębiorca może również zmienić opodatkowanie w formie karty podatkowej na inne formy opodatkowania, jednak zmiana ta musi nastąpić najpóźniej 20 stycznia roku podatkowego, w którym będzie stosował nową formę. Co ważne, przedsiębiorca nie może przejść na kartę podatkową z innej formy opodatkowania.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują również przepisy dotyczące białej listy podatników VAT. Zgodnie z art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

  • nabywca dokona płatności za fakturę o wartości minimum 15 000 zł na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (czyli tzw. białej liście podatników VAT),
  • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT

– nabywca nie będzie miał prawa do ujęcia takiego wydatku w kosztach uzyskania przychodów. Dodatkowo nabywca odpowiada solidarnie ze sprzedawcą za zobowiązanie z tytułu podatku VAT. Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami dokonania wpłaty na rachunek spoza białej listy podatników VAT, wystarczy złożyć w urzędzie zawiadomienie ZAW-NR, na którym podatnik informuje o wystąpieniu takiej sytuacji. Termin na skuteczne złożenie zawiadomienia to 7 dni od dnia wykonania przelewu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów