Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak rozliczyć towary zakupione przed rozpoczęciem działalności?

Osoby chcące otworzyć własny biznes, już na długo przed jego rozpoczęciem dokonują pierwszych zakupów środków trwałych czy towarów. W przypadku środków trwałych rzeczą jasną jest, że wydatki poniesione na ich nabycie  podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, określonych w art. 22a-22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli poprzez odpisy amortyzacyjne. Jak natomiast należy postąpić w przypadku towarów i materiałów? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak rozliczyć towary zakupione przed rozpoczęciem działalności

Podatnicy prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, zobowiązani są do sporządzenia spisu z natury m.in. na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

W sporządzonym remanencie należy ująć towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. Przy czym przez towary handlowe rozumie się wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym, natomiast materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi.

Spis z natury sporządzony przez podatnika musi zawierać informacje określone w § 28 ust. 2 rozporządzenia, a więc:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Składniki ujęte w spisie z natury podatnik jest zobligowany wycenić. W przypadku materiałów i towarów handlowych wyceny należy dokonać według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Reasumując zarówno towary, jak i materiały zakupione przed rozpoczęciem działalności  wykazuje się w spisie z natury sporządzonym na dzień jej rozpoczęcia. Nie można z kolei ująć ich bezpośrednio w kosztach. Składniki te są rozliczane w postaci różnic inwentaryzacyjnych zwiększających lub zmniejszających dochód do opodatkowania (zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).