0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć towary zakupione przed rozpoczęciem działalności?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby chcące otworzyć własny biznes, już na długo przed jego rozpoczęciem dokonują pierwszych zakupów środków trwałych czy towarów. W przypadku środków trwałych rzeczą jasną jest, że wydatki poniesione na ich nabycie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, określonych w art. 22a-22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli poprzez odpisy amortyzacyjne. Jak natomiast należy postąpić w przypadku towarów i materiałów? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak rozliczyć towary zakupione przed rozpoczęciem działalności

Podatnicy prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, zobowiązani są do sporządzenia spisu z natury m.in. na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

W sporządzonym remanencie należy ująć towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. Przy czym przez towary handlowe rozumie się wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym, natomiast materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi.

Spis z natury sporządzony przez podatnika musi zawierać informacje określone w § 28 ust. 2 rozporządzenia, a więc:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Składniki ujęte w spisie z natury podatnik jest zobligowany wycenić. W przypadku materiałów i towarów handlowych wyceny należy dokonać według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Reasumując zarówno towary, jak i materiały zakupione przed rozpoczęciem działalności wykazuje się w spisie z natury sporządzonym na dzień jej rozpoczęcia. Nie można z kolei ująć ich bezpośrednio w kosztach. Składniki te są rozliczane w postaci różnic inwentaryzacyjnych zwiększających lub zmniejszających dochód do opodatkowania (zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów