0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności gospodarczej - kiedy jest możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku, gdy kondycja firmy jest osłabiona, przedsiębiorca ma możliwość zawieszenia działalności. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż przedsiębiorcy nie są zmuszeni zrezygnować całkowicie z jej prowadzenia. Tu pojawia się także pytanie, kiedy możliwe jest zawieszenie działalności oraz jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy w czasie jej zawieszenia?

W jakich sytuacjach możliwe jest zawieszenie działalności?

Warunki zawieszenia działalności gospodarczej zostały uregulowane w art. 22 ustawy Prawo przedsiębiorców, według którego przedsiębiorca może zawiesić działalność pod warunkiem, że:

 • nie zatrudnia żadnych pracowników lub

 • zatrudnia wyłącznie pracowników, którzy przebywają na:

  • urlopie macierzyńskim,
  • urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Prawo do zawieszenia działalności przysługuje każdemu przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy prowadzi on jednoosobową działalność, spółkę cywilną, kapitałową czy osobową.

Przykład 1.

Firma XYZ zatrudnia jednego pracownika, który przebywa na urlopie wychowawczym. W ostatnim czasie kondycja działalności spadła i właściciel postanowił zawiesić działalność, jednak ma wątpliwości, czy ze względu na zatrudnioną osobę będzie mógł tego dokonać?

Tak. Nie ma przeciwwskazań, aby przedsiębiorca zatrudniający pracownika, który obecnie przebywa na urlopie wychowawczym, mógł zawiesić działalność.

Zawieszenie działalności jednoosobowej

W przypadku zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej, należy ten fakt zgłosić na formularzu CEIDG-1, w którym należy podać datę zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Co ważne, według art. 23 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców zawieszenie działalności jest bezterminowe, jednak okres ten nie może być krótszy niż 30 dni, co oznacza, że to od przedsiębiorcy zależy, kiedy dokona wznowienia działalności.

Jeśli zawieszenie działalności obejmuje jedynie luty, to za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.
Wnioskując, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców przy zawieszeniu jednoosobowej działalności gospodarczej rozpoczęcie zawieszenia działalności następuje zgodnie z datą podaną we wniosku CEIDG-1 i trwa do dnia w nim wskazanego albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności spółek

Zawieszenie działalności przedsiębiorstw wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego jest możliwe podobnie jak w działalności jednoosobowej, gdy zostają spełnione warunki z art. 22 ww. ustawy oraz jeśli wspólnicy sporządzą uchwałę o zawieszenie działalności i złożą ją wraz z wnioskiem o zawieszenie działalności do sądu. Okres zawieszenia dla spółek wynosi od 30 dni do 24 miesięcy.

Zgodnie z art. 20d ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, działalność prowadzona na zasadach KRS zostanie po 24 miesiącach automatycznie wznowiona, jeżeli we wniosku o zawieszenie nie zostanie zawarta data jej wznowienia.

Zawieszenie działalności a obowiązki podatkowe

Przedsiębiorca w momencie złożenia wpisu o zawieszenie działalności zostaje także zwolniony z czynności publicznoprawnych, tj. składania deklaracji VAT, wyliczania zaliczki na podatek dochodowy czy zobowiązania ZUS za okres, w którym działalność była zawieszona.

W przypadku podatku dochodowego, jeśli działalność nie zostanie odwieszona do końca roku podatkowego, to przychód np. ze zbycia środków trwałych należy wykazać w zeznaniu rocznym, jeśli natomiast działalność zostanie odwieszona jeszcze w ciągu roku, to zaległe zaliczki na podatek dochodowy należy wyliczyć na dzień wznowienia działalności.

W momencie zawieszenia działalności przedsiębiorca powinien także zaprzestać wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością. Ustawodawca określił w art. 25 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców pewne wyjątki, które odbiegają od zakazu i należą do nich:

 • wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

 • przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

 • sprzedaż własnych środków trwałych i wyposażenia;

 • uczestniczenie w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

 • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;

 • osiąganie przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

 • możliwość poddania kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności a VAT

Zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT czynny podatnik VAT w czasie zawieszenia działalności nie ma obowiązku składania deklaracji VAT za okresy, których to zawieszenie dotyczy. Jednak i tu pojawiają się pewne wyjątki, które zostały określone w ust. 7b danego artykułu, według którego zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie dotyczy:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem;

 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;

 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Oznacza to, że jeśli w czasie zawieszenia przedsiębiorca wykona czynności, w których powstanie obowiązek podatkowy VAT, np. sprzedaż środka trwałego, czy dokona transakcji WNT, to będzie zobowiązany do złożenia deklaracji VAT według zasad ogólnych.

Przykład 2.

Firma ABC w maju 2019 roku zawiesiła działalność gospodarczą i od tego czasu nie składała deklaracji VAT. W październiku 2019 roku firma sprzedała laptopa firmowego, od którego przy zakupie odliczyła podatek VAT. Czy w związku ze sprzedażą środka trwałego w okresie zawieszenia działalności firma ABC powinna złożyć deklarację VAT za październik?

Tak, firma powinna w tej sytuacji wykazać podatek VAT należny w deklaracji za październik, czyli w miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż środka trwałego.

Złożenie deklaracji VAT nie jest jednoznaczne ze wznowieniem działalności. Jest to obowiązek podatników, którzy w okresie zawieszenia dokonali sprzedaży środka trwałego.

W związku z powyższym przedsiębiorca może w dowolnej chwili zawiesić działalność gospodarczą, jednak musi przy tym spełnić określone ku temu warunki. Natomiast okres maksymalnego okresu zawieszenia jest zależny od tego, czy przedsiębiorca dokonał wpisu rejestrującego w CEIDG czy KRS-ie.

Zawieszenie działalności w systemie wFirma.pl

W momencie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien dokonać zawieszenia naliczania odpisów amortyzacyjnych jeżeli w prowadzonej działalności gospodarczej posiada środki trwałe. 

Aby dokonać zawieszenia amortyzacji w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE następnie należy kliknąć w nazwę wprowadzonego środka trwałego, a następnie należy przejść do podzakładki ZAWIESZENIE AMORTYZACJI » DODAJ ZAWIESZENIE AMORTYZACJI 

zawieszenie działalności

W kolejnym oknie należy dokonać wyboru okresu od kiedy ma nastąpić okres zawieszenia amortyzacji w systemie, natomiast pole KONIEC ZAWIESZENIA należy pozostawić puste, ze względu na brak daty końca zawieszenia działalności.

zawieszenie działalności

Więcej informacji, na temat zawieszenia działalności gospodarczej w systemie wFirma.pl znajduje się w artykule: Jakie są konsekwencje podatkowe związane z zawieszeniem działalności?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów