Poradnik Przedsiębiorcy

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Czas zawieszenia działalności nie może być krótszy niż 1 miesiąc i dłuższy niż 24 miesiące.

Warunki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

Warunkiem koniecznym do zawieszenia wykonywania działalności jest niezatrudnianie przez przedsiębiorcę żadnych pracowników. Z tym, że dopuszczalne jest zatrudnianie wykonawców na umowę o dzieło i zleceniobiorców, osób współpracujących na umowę zlecenie. Jeżeli przedsiębiorcy spełnią wymogi formalne, to żaden organ nie może uniemożliwić zawieszenia wykonywania działalności. Prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej mają zarówno osoby fizyczne, jak i spółki cywilne, handlowe, kapitałowe i osobowe.

Zawieszenie działalności osoby fizycznej

Przedsiębiorca, który zadecyduje o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej nie musi ubiegać się o zgodę żadnego organu i uzasadniać swojej decyzji. Wystarczy złożyć wniosek w odpowiednim organie ewidencyjnym osobiście, wysyłając listem poleconym lub drogą elektroniczną. W przypadku listu poleconego, podpis na formularzu powinien być potwierdzony przez notariusza, a w przypadku formularza elektronicznego, trzeba posiadać bezpieczny podpis elektroniczny. Jeżeli wniosek jest prawidłowo wypełniony i nie ma przeciwwskazań do zawieszenia działalności, otrzymamy potwierdzenie otrzymania wniosku przez organ ewidencyjny. W przypadku decyzji organu ewidencyjnego o odmowie wpisu, można ją zaskarżyć do samorządowego kolegium odwoławczego. To przedsiębiorca decyduje na jaki czas zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej. Może on również zawiesić działalność kilkakrotnie, jednak suma okresu zawieszenia działalności nie może przekraczać 24 miesięcy. Po dopuszczalnym czasie zawieszenia działalności istnieje możliwość ponownego jej zawieszenia na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Składając wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie ma obowiązku informować o tym fakcie innych organów. Obowiązek ten przechodzi na organ ewidencyjny.

Zawieszenie działalności spółki handlowej

Do zawieszenia działalności spółki handlowej konieczne jest złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Zawieszenie działalności obowiązuje do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli w okresie zawieszenia działalności, spółka nie złoży wniosku o wznowienie działalności w czasie 24 miesięcy, zgodnie z ustawą z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym wszczęte zostanie postępowanie. Składając wniosek o zawieszenie wykonywania działalności, spółka ma obowiązek samodzielnie poinformować o tym fakcie właściwe organy podatkowe.

W przypadku spółki cywilnej, każdy wspólnik jest osobnym przedsiębiorcą. Z tego powodu każdy ze wspólników musi samodzielnie wystąpić ze zgłoszeniem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej do organu ewidencyjnego.

Ubezpieczenie w czasie zawieszenia działalności

W czasie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Jest jednak możliwość dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli przedsiębiorca będzie opłacał dobrowolnie ubezpieczenie chorobowe w czasie zawieszenia działalności, będzie musiał jemu podlegać przez 180 dni. W przypadku choroby należy wtedy uzyskać zasiłek chorobowy. Jeżeli przedsiębiorca zachoruje przed upływem 180 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu, nie otrzyma zasiłku chorobowego. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po 30 dniach od daty zawieszenia działalności gospodarczej. Po tym czasie przedsiębiorca ma możliwość zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Jeżeli jednak współmałżonek nie ma tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego lub przedsiębiorca jest osobą samotną, może zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wtedy powinien zgłosić się do ZUS na druku ZUS ZZA.