Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć zakład oczyszczania miasta - wskazówki

Każdy właściciel mieszkania czy lokalu zobowiązany jest do pozbywania się zebranych przez siebie odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami. Odbieranie tych odpadów najczęściej leży po stronie gminy. W ramach tych czynności wójt, burmistrz lub prezydent miasta organizuje przetarg na wykonywanie i świadczenie wyżej wymienionych usług. 

Aby przeprowadzić przetarg, władze miasta określają specyfikację istotnych warunków zamówienia, które zawierają:

 • wymogi, dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

 • określenie rodzajów odpadów komunalnych, odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości;

 • określenie standardu sanitarnego wykonywania usług oraz ochrony środowiska;

 • obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem;

 • szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Uwaga!

Przedsiębiorca, który będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w imieniu gminy, może być wyłącznie podmiotem wybranym w drodze przetargu. Gmina musi podpisać z nim stosowną umowę. Przedsięwzięcie będzie finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminę od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca musi być też zarejestrowany w bazie podmiotów wywożących odpady.

 

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną. Jej rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych. W związku z tym przedsiębiorca, który chce odbierać śmieci od właścicieli nieruchomości, musi najpierw uzyskać wpis do rejestru, składając odpowiednie pismo. Wniosek ten powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;  

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku przedsiębiorca załącza dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o określonej treści.

Wymagania wstępne związane z prowadzeniem zakładu oczyszczania miasta. Przedsiębiorca, zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości musi spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wyposażenie, umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienie o jego odpowiednim stanie technicznym;

 • utrzymywać odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 • spełniać wymagania techniczne, dotyczące wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 • zapewnić odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo-transportowej.

Określenie numeru PKD dla zakładu oczyszczania miasta

Numer PKD dla zakładu, zajmującego się oczyszczaniem miasta, wynosi 38.11.Z: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. Podklasa ta obejmuje:

 • zbieranie stałych odpadów (śmieci), takich jak: odpady pochodzące z gospodarstw domowych lub odpady przemysłowe z pojemników na odpady, kontenerów itp., które mogą zawierać różne materiały nadające się do odzysku, 
 • zbieranie surowców wtórnych,
 • zbieranie odpadów z koszy na śmieci w miejscach publicznych,
 • zbieranie odpadów pochodzących z budowy lub rozbiórki,
 • zbieranie i usuwanie resztek typu zarośla, krzewy, gruz, tłuczeń, 
 • zbieranie odpadów z produkcji zakładów tekstylnych.

Formy prowadzenia zakładu oczyszczania miasta

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych może stanowić działalność gospodarczą prowadzoną w dowolnej formie, poza spółką partnerską, która zarezerwowana jest dla przedstawicieli wolnych zawodów.

Jak założyć zakład oczyszczania miasta?

Jeżeli przyszły przedsiębiorca planuje prowadzić działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, zgłasza ten fakt na formularzu CEIDG-1. Natomiast mając zamiar prowadzenia zakładu oczyszczania miasta w formie:

 • spółki jawnej,

 • spółki komandytowej,

 • spółki komandytowo-akcyjnej,

 • spółki z o.o. lub

 • spółki akcyjnej

przedsiębiorca zgłasza ten fakt w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Najlepsza forma opodatkowania dla zakładu oczyszczania miasta

Przedsiębiorcy prowadzący odbiór i wywóz odpadów komunalnych mają do wyboru następujące formy opodatkowania:

 • zasady ogólne,

 • podatek liniowy,

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Nie ma jednak możliwości opodatkowania dochodów z tej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Zasady ogólne mogą okazać się opłacalne, gdy przedsiębiorca nie przekroczy pierwszego progu skali, a więc 85 528 zł dochodu. Dodatkowo, w przypadku opodatkowania według skali, podatnik może skorzystać z wielu ulg, z których nie ma możliwości skorzystania podatnik podatku liniowego (np. ulga prorodzinna czy wspólne rozliczenie z małżonkiem). Ulgi te traci także w sytuacji, kiedy wybierze formę rozliczenia się ryczałtem. Jednak wtedy jego przychody (bez kosztów) opodatkowane są stawką 8,5%. 

Tym sposobem, chcąc wybrać bardziej korzystną formę opodatkowania zakładu oczyszczania miasta, należy przeanalizować spodziewane dochody i koszty, a także sytuację prywatną przedsiębiorcy.