0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć zakład oczyszczania miasta - wskazówki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy właściciel mieszkania czy lokalu zobowiązany jest do pozbywania się zebranych przez siebie odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami. Odbieranie tych odpadów najczęściej leży po stronie gminy. W ramach tych czynności wójt, burmistrz lub prezydent miasta organizuje przetarg na wykonywanie i świadczenie wyżej wymienionych usług. 

Aby przeprowadzić przetarg, władze miasta określają specyfikację istotnych warunków zamówienia, które zawierają:

 • wymogi, dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

 • określenie rodzajów odpadów komunalnych, odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości;

 • określenie standardu sanitarnego wykonywania usług oraz ochrony środowiska;

 • obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem;

 • szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Uwaga!

Przedsiębiorca, który będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w imieniu gminy, może być wyłącznie podmiotem wybranym w drodze przetargu. Gmina musi podpisać z nim stosowną umowę. Przedsięwzięcie będzie finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminę od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca musi być też zarejestrowany w bazie podmiotów wywożących odpady.

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną. Jej rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych. W związku z tym przedsiębiorca, który chce odbierać śmieci od właścicieli nieruchomości, musi najpierw uzyskać wpis do rejestru, składając odpowiednie pismo. Wniosek ten powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;  

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku przedsiębiorca załącza dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o określonej treści.

Wymagania wstępne związane z prowadzeniem zakładu oczyszczania miasta. Przedsiębiorca, zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości musi spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wyposażenie, umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienie o jego odpowiednim stanie technicznym;

 • utrzymywać odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 • spełniać wymagania techniczne, dotyczące wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 • zapewnić odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo-transportowej.

Określenie numeru PKD dla zakładu oczyszczania miasta

Numer PKD dla zakładu, zajmującego się oczyszczaniem miasta, wynosi 38.11.Z: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. Podklasa ta obejmuje:

 • zbieranie stałych odpadów (śmieci), takich jak: odpady pochodzące z gospodarstw domowych lub odpady przemysłowe z pojemników na odpady, kontenerów itp., które mogą zawierać różne materiały nadające się do odzysku, 
 • zbieranie surowców wtórnych,
 • zbieranie odpadów z koszy na śmieci w miejscach publicznych,
 • zbieranie odpadów pochodzących z budowy lub rozbiórki,
 • zbieranie i usuwanie resztek typu zarośla, krzewy, gruz, tłuczeń, 
 • zbieranie odpadów z produkcji zakładów tekstylnych.

Formy prowadzenia zakładu oczyszczania miasta

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych może stanowić działalność gospodarczą prowadzoną w dowolnej formie, poza spółką partnerską, która zarezerwowana jest dla przedstawicieli wolnych zawodów.

Jak założyć zakład oczyszczania miasta?

Jeżeli przyszły przedsiębiorca planuje prowadzić działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, zgłasza ten fakt na formularzu CEIDG-1. Natomiast mając zamiar prowadzenia zakładu oczyszczania miasta w formie:

 • spółki jawnej,

 • spółki komandytowej,

 • spółki komandytowo-akcyjnej,

 • spółki z o.o. lub

 • spółki akcyjnej

przedsiębiorca zgłasza ten fakt w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Najlepsza forma opodatkowania dla zakładu oczyszczania miasta

Przedsiębiorcy prowadzący odbiór i wywóz odpadów komunalnych mają do wyboru następujące formy opodatkowania:

 • zasady ogólne,

 • podatek liniowy,

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Nie ma jednak możliwości opodatkowania dochodów z tej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Zasady ogólne mogą okazać się opłacalne, gdy przedsiębiorca nie przekroczy pierwszego progu skali, a więc 85 528 zł dochodu. Dodatkowo, w przypadku opodatkowania według skali, podatnik może skorzystać z wielu ulg, z których nie ma możliwości skorzystania podatnik podatku liniowego (np. ulga prorodzinna czy wspólne rozliczenie z małżonkiem). Ulgi te traci także w sytuacji, kiedy wybierze formę rozliczenia się ryczałtem. Jednak wtedy jego przychody (bez kosztów) opodatkowane są stawką 8,5%. 

Tym sposobem, chcąc wybrać bardziej korzystną formę opodatkowania zakładu oczyszczania miasta, należy przeanalizować spodziewane dochody i koszty, a także sytuację prywatną przedsiębiorcy.

Zakład oczyszczania miasta z VAT czy bez VAT

Przedsiębiorca świadczący tego typu usługi w celu rejestracji dla celów VAT powinien wypełnić formularz rejestracyjny VAT-R. Co ważne, usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych są opodatkowane stawką 8% VAT.

Do momentu osiągnięcia obrotów w wysokości 150.000 zł przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. 

Podatnicy, świadczący tego typu usługi, co do zasady nie muszą posiadać kasy fiskalnej. Bowiem z rozporządzenia wynika że zwolnieniu z kasy podlegają  m.in.:

 • usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu,

 • usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu,

 • usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia itd. 

Zakład oczyszczania miasta a składki ZUS

Jeśli zakład oczyszczania miasta prowadzony będzie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o. lub spółki: cywilnej, jawnej, komandytowej lub partnerskiej, przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS. Każdy wspólnik z ww. spółek jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia.  

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarcze, mają prawo do skorzystania w okresie pierwszych 24 miesięcy z tzw. preferencyjnych stawek ZUS. Osoby, korzystające z preferencyjnych stawek ZUS, nie mają też obowiązku opłacania Funduszu Pracy.

Konto firmowe dla zakładu oczyszczania miasta

Przepisy wprost nie nakazują, aby przedsiębiorca posiadał odrębne konto firmowe. Mimo to, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy (może być to również konto osobiste) zawsze, kiedy: 

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. 

Warunki lokalowe dla zakładu oczyszczania miasta

Do prowadzenia firm,y zajmującej się wywozem odpadów komunalnych, nie jest wymagane posiadanie lokalu, ponieważ usługi świadczone są w terenie. Jednak w celu przechowywania dokumentacji, prowadzenia sprawozdawczości oraz podpisywania umów konieczne jest zabezpieczenie dostępu do biura lub innych pomieszczeń gdzie te czynności mogą być realizowane.

Niezależnie od powyższego, prowadzący zakład oczyszczania miasta musi posiadać bazę magazynowo-transportową, gdzie będą stacjonowały samochody przeznaczone do odbioru śmieci oraz w której będą prowadzone czynności związane z dezynfekcją i myciem tych pojazdów. W bazie powinny się znaleźć:

 • pomieszczenia socjalne dla pracowników,

 • miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów oraz

 • waga samochodowa w przypadku magazynowania odpadów.

Wymogi dla  baz magazynowo-transportowych powinny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Sprawozdawczość zakładu oczyszczania miasta 

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się odbiorem odpadów komunalnych, zobowiązani są do sporządzania sprawozdań kwartalnych. Poniżej przedstawiamy obowiązkowe elementy sprawozdania:

 • informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości, zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

 • informacja o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

 • liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,

 • informacja oraz wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

Marketing zakładu oczyszczania miasta

Firmy, zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych, nie muszą inwestować w duże kampanie reklamowe czy ogłaszać się w lokalnych gazetach. Jako że ich usługi wynajmowane są na zasadach przetargu, najważniejsze jest zaplecze przedsiębiorstwa - ilość maszyn, wyposażenie i ich stan. 

Jednak nawet zakłady oczyszczania miasta powinny zainwestować w stronę internetową - powinien się na niej znaleźć zakres usług firmy, informacja o przedsiębiorstwie, historia wygranych przetargów, zdjęcia pojazdów i kontakt.

 

jak założyć zakład oczyszczania miasta

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów