0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie są zasady rejestracji firm w CEIDG?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Uzyskanie statutu przedsiębiorcy wymaga wypełnienia tylko jednego wniosku - formularza CEIDG-1, czego można dokonać w urzędzie gminy bądź przesłać go do urzędu gminy za pośrednictwem Internetu. Pozostałe formalności, a więc powiadomienie urzędu skarbowego, GUS i ZUS jest obowiązkiem urzędników gminnych. Poznaj zasady rejestracji firm CEIDG!

Przedsiębiorca rozpoczyna działalność już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (chyba że we wniosku wskaże inna datę). Przedsiębiorca nie musi czekać na rozstrzygnięcie organów administracji co do jego wniosku. 

Od 1 lipca 2011 r. działa Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej, dzięki której przedsiębiorcy mogą rejestrować firmy przez Internet. Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej drogą elektroniczną następuje z chwilą wprowadzenia danych z formularza do systemu CEIDG.

Gminy oraz organy wydające zezwolenia, a także sądy i kuratorzy posiadają możliwość bezpośredniej komunikacji z systemem CEIDG oraz niezbędny sprzęt. Przesłany Internetem wniosek trafia do systemu CEIDG, gdzie niezwłocznie i automatycznie następuje rejestracja przedsiębiorcy. Następnie system przekazuje dane urzędnikom zajmującym się rejestracją działalności gospodarczej.

Gminy wciąż przyjmują „papierowe” wnioski o wpis do ewidencji, jeżeli przedsiębiorca wybierze tę drogę rejestracji, a także, jeżeli wnioskodawca nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego może wypełnić formularz CEIDG-1 online, a następnie go wydrukować i podpisać w urzędzie gminy. Urzędnicy weryfikują treść wniosku pod względem formalnym i potwierdzają wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. Następnie przekształcą wniosek na formę elektroniczną i przesyłają go do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.

Ewidencja działalności gospodarczej jest prowadzona w centralnym systemie informatycznym (CEIDG) administrowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Weryfikacja przesłanych danych polega na porównaniu tych danych z danymi zawartymi w systemach PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) czy TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju). Po ich weryfikacji platforma informatyczna dokonuje rejestracji przedsiębiorcy w bazie CEIDG i przeprowadza proces dystrybucji danych z formularza do właściwych organów. Odbywa się to automatycznie bez udziału urzędnika.

Jednocześnie przedsiębiorca składający wniosek o wpis do CEIDG drogą elektroniczną, otrzymuje potwierdzenie przyjęcia wniosku o wpis do ewidencji opatrzony podpisem elektronicznym.

Wpisowi do CEIDG podlegać będzie:

 • nazwa firmy;
 • numer PESEL przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości wskazanych we wniosku;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału;
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada;
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • informacja o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania - informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów