0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak otworzyć firmę zajmującą się wywozem nieczystości ciekłych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, muszą gromadzić nieczystości ciekłe w specjalnych zbiornikach bezodpływowych. Pozbywanie się tych nieczystości musi odbywać się zgodnie z prawem. Właściciel nieruchomości ma do wyboru odprowadzanie ich za pomocą przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych lub poprzez ich wywóz.

Wywóz nieczystości ciekłych wymaga podpisania umowy na wykonanie tych czynności. Realizacja takich usług może być wykonywana tylko przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, który posiada zezwolenie na prowadzenie firmy wywożącejnieczystości ciekłe.

Opłaty za wykonane powyższych usług ponosi właściciel nieruchomości według warunków ustalonych w umowie. Rada gminy ustala tylko górną stawkę tych opłat.

W celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportunieczystości ciekłych przedsiębiorca musi spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportunieczystości ciekłych.

Rada gminy jest za to odpowiedzialna za następujące kryteria:

 • opis wyposażenia technicznego,

 • zabiegi sanitarne i porządkowe,

 • miejsce przekazywania nieczystości ciekłych.

Jak otworzyć firmę zajmującą się wywozem nieczystości ciekłych - wymagania wstępne

Jak już wcześniej wspomniano, przedsiębiorca chcący prowadzić firmę wywożącą nieczystości ciekłe musi uzyskać odpowiednie zezwolenie. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego  ze względu na miejsce świadczenia usług.

Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać następujące elementy:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 • określenie przedmiotu i obszaru działalności;

 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

W celu uzyskania zezwolenia przedsiębiorca musi posiadać także zaplecze do prowadzenia tej specyficznej działalności - pojazdy asenizacyjne i bazę transportową. Musi mieć także zabezpieczone miejsce na dezynfekcję oraz mycie tych pojazdów.

Dopuszczalne formy prowadzenia firmy wywożącej nieczystości ciekłe

Firmę zajmującą się wywozem nieczystości ciekłych można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską, która zarezerwowana jest dla przedstawicieli wolnych zawodów.

Jak założyć firmę wywożącą nieczystości ciekłe

Jeżeli przedsiębiorca chce założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną rejestruje się w CEIDG. 

Natomiast zakładając:

 • spółkę jawną,

 • spółkę komandytową,

 • spółkę komandytowo-akcyjną,

 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółkę akcyjną

przedsiębiorca rejestruje ten fakt w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. 

Określenie PKD dla firmy wywożącej nieczystości ciekłe

Numer PKD dla firmy wywożącej nieczystości ciekłe wynosi 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Do tej podklasy zaliczane są:

 • obsługa sieci kanalizacyjnych i systemów oczyszczania ścieków,

 • gromadzenie i transport ścieków przemysłowych lub pochodzących z gospodarstw domowych od jednego lub wielu użytkowników oraz wody deszczowej za pomocą sieci kanalizacyjnej, kolektorów, zbiorników oraz pozostałych środków transportu (wagonów-cystern itp.),

 • opróżnianie i czyszczenie zbiorników gnilnych, dołów ściekowych (kloacznych); utrzymanie toalet chemicznych,

 • oczyszczanie ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych lub basenów kąpielowych itp.) w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentację itp.,

 • utrzymanie, czyszczenie systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Najlepsza forma opodatkowania dla firmy wywożącej nieczystości ciekłe

Przedsiębiorca, już podczas rejestracji działalności musi zdecydować się na jedną z następujących form opodatkowania:

 • zasady ogólne,

 • podatek liniowy,

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych, nie ma możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Zasady ogólne

Rozliczając się na zasadach ogólnych, podatnik płaci 18% podatku do momentu przekroczenia progu podatkowego. Jeżeli przekroczy kwotę 85.528 zł, procent jego podatku podnosi się do 32. Przedsiębiorca na zasadach ogólnych może korzystać z przewidziany w ustawie ulg i odliczeń.

Podatek liniowy

Rozliczając się podatkiem liniowym, podatnik płaci 19% podatku, niezależnie od dochodu - dlatego polecany jest przedsiębiorcom, którzy zarabiają więcej, niż 100 tys. złotych. Jednak wybierając tę formę opodatkowania warto pamiętać, że przedsiębiorca traci możliwość rozliczania się z małżonkiem oraz dostęp do ulg podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Prawo do ulg oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem traci się także rozliczając się ryczałtem. W tej formie opodatkowania przedsiębiorca opłaca 8,5% podatku, jednak tylko od przychodów (bez uwzględnienia kosztów).

Firma wywożąca nieczystości ciekłe  - z VAT czy bez VAT?

Czynni podatnicy VAT muszą opodatkować usługi w zakresie odprowadzenia ścieków, w tym wywozu nieczystości płynnych, stawką 8% VAT. Decydując się na bycie czynnym podatnikiem VAT,należy w urzędzie skarbowym złożyć druk rejestracyjny VAT-R. Co do zasady, przedsiębiorca świadczący tego typu usługi może skorzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na limit obrotów (150.000 zł).

Usługi odbioru i wywozu nieczystości płynnych zostały zwolnione z obowiązków rejestracji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych, w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Składki ZUS firmy wywożącej nieczystości ciekłe

Zakładając firmę wywożącą nieczystości ciekłe, przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 7 dni po założeniu działalności na druku:

 • ZUS ZUA (jeżeli firma wywożąca nieczystości ciekłe jest jedynym miejscem pracy podatnika)

 • ZUS ZZA (jeżeli oprócz firmy wywożącej nieczystości ciekłe pracuje w innym miejscu).

Przedsiębiorcy, dla których firma wywożąca nieczystości ciekłe jest pierwszą działalnością, mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przez okres 24 (pełnych) miesięcy. Co za tym idzie, przez dwa lata opłacać będą niższe o ubezpieczenie społeczne (bez dobrowolnego chorobowego). Nie muszą w tym czasie także odprowadzać składek na Fundusz Pracy. 

Konto firmowe firmy wywożącej nieczystości ciekłe

Przepisy nie określają jednoznacznie, czy przedsiębiorca powinien założyć osobne konto firmowe. Może posługiwać się swoim rachunkiem prywatnym, ale tylko w sytuacji, kiedy jest jego jedynym właścicielem.

Przepisy określają jednak, przy jakich transakcjach użycie konta bankowego jest wymagane:

 • kiedy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,

 • kiedy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Warunki lokalowe dla firmy wywożącej nieczystości ciekłe

Do prowadzenia firmy zajmującej się wywozem nieczystości ciekłych nie jest potrzebne posiadanie lokalu. Mimo to, do przechowywania dokumentacji czy podpisywania umów konieczne jest zabezpieczenie dostępu do biura lub innego pomieszczenia, gdzie te czynności będą się odbywać.

Jeżeli przedsiębiorca nie zdecyduje się na biuro, niezależnie od tego faktu musi posiadać bazę transportową. Przechowywane oraz dezynfekowane tam będą samochody asenizacyjne. Więcej na temat wymogów samochodów asenizacyjnych można przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych

Marketing firmy wywożącej nieczystości ciekłych

Biorąc pod uwagę specyfikę usług oferowanych przez firmy wywożące nieczystości ciekłych, ofertę wystarczy ograniczyć do internetu. Na stronie powinny się znaleźć wszystkie istotne informacje - zakres usług, miejsce działania, kontakt, cennik, ewentualnie można dodać galerię zdjęć samochodów asenizacyjnych.

 

jak otworzyć firmę zajmującą się wywozem nieczystości ciekłych

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów