0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie są prawa sprzedawcy, gdy klient nie odbiera przesyłki pobraniowej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Gdy klient nie odbiera przesyłki pobraniowej, sprzedawca jest zmuszony do poniesienia kosztów przesyłki w obie strony, czyli sklep-klient oraz powrotnej klient-sklep. Aby sprzedawca nie pozostał stratny, ma prawo dochodzić od klienta zapłaty za towar oraz pokrycia kosztów przesyłki.

Klient nie odbiera przesyłki pobraniowej i nie odstępuje od umowy na odległość

Jeżeli konsument nie odstąpił od umowy zawartej na odległość, zawartą umowę kupna-sprzedaży uznaje się za ważną. Zgodnie z umową, sprzedawca zobowiązuje się do wydania rzeczy, a kupujący do odebrania oraz zapłacenia za towar.

Z dniem wydania danej rzeczy przez sprzedawcę, prawo własności do niej należy do osoby kupującej. A zatem, gdy konsument nie odbiera rzeczy dostarczonej na podany przez niego adres (czyli rzeczy już należącej do niego) – narusza warunki umowy.

Wobec naruszeń warunków umowy, sprzedawca ma prawo dochodzić od klienta obowiązku wykonania zawartej umowy, czyli zapłaty ceny za towar oraz odszkodowania za poniesione wydatki (np. koszty odesłania towaru z powrotem dla sprzedawcy, czy koszty magazynowania).

W związku z powyższym, gdy konsument nie odbiera przesyłki pobraniowej, sprzedawca ma następujące prawa dochodzenia swoich roszczeń:

  1. Żądać od klienta odebrania towaru i zapłaty za towar oraz kosztów przesyłki, czyli żądać należytego wykonania umowy kupna-sprzedaży;

  2. Żądać od klienta zapłaty za towar, kosztów przesyłki w pierwszą stronę oraz kosztów przesyłki z powrotem do sprzedawcy, jako wynagrodzenie za poniesione straty i naprawienie szkody z tytułu niewykonanej umowy. Klient wciąż ma obowiązek odebrać towar. W takiej sytuacji sprzedawca nie musi ponownie odsyłać produktu do klienta;

  3. Wezwać klienta do odebrania i zapłaty za towar z podaniem terminu zapłaty i zagrożeniem, że w razie jego upływu odstąpi od umowy sprzedaży. Po upływie terminu i braku reakcji ze strony klienta, sprzedawca składa klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w tym wypadku własność towaru “wraca” do sprzedawcy, a klient nie ma obowiązku uiszczenia ceny. Umowa sprzedaży zostaje uznana za niebyłą.

Ubieganie się o zwrot kosztów przesyłki najlepiej zacząć od najszybszych sposobów, takich jak np. wezwanie do zapłaty drogą telefoniczną, mailową lub pisemną. Jeśl te metody okażą się nieskuteczne, pozostaje droga sądowa lub windykacja.

Wybór danego rozwiązania należy do sprzedawcy. Jeśli pomimo zastosowania którejś z powyższych próśb konsument nie będzie chciał wykonać umowy, sprzedawca może wystąpić na drogą sądową. Przed sądem warto jednak skontaktować się z Inspekcją Handlową, która przeprowadzi postępowanie mediacyjne nie wymagające poniesienia kosztów.

Klient nie odbiera przesyłki pobraniowej, ale odstępuje od umowy zawartej na odległość

Ustawa o prawach konsumenta daje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez internet, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Może się jednak zdarzyć, że konsument chce odstąpić od umowy jeszcze zanim odbierze paczkę. Wtedy nie można mówić o momencie otrzymania towaru, gdyż do niego nie doszło. W gronie ekspertów prawnych pojawiają się opinie, że konsument może w takim przypadku skorzystać z prawa odstąpienia od umowy – w myśl zasady „komu wolno więcej, temu tym bardziej wolno mniej”, a zatem konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim odbierze paczkę.

Jeśli konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim odbierze paczkę, zobowiązany jest do poniesienia kosztów zwrotu towaru do sprzedawcy (klient-sprzedawca), natomiast sprzedawca ponosi koszty przesyłki w pierwszą stronę (sprzedawca-klient) i nie ma prawa żądać zapłaty ceny za towar, ani za przesyłkę do klienta.

Jak zabezpieczyć się przed nieodebraniem przesyłki pobraniowej przez klienta?

Nieodebranie przez klienta przesyłki pobraniowej może narazić sprzedawcę na poniesienie dodatkowych kosztów, jak chociażby odesłanie paczki od klienta z powrotem do sklepu. Aby zabezpieczyć się przed przykrymi konsekwencjami nieodebrania przesyłki, sprzedawca może skorzystać z następujących rozwiązań:

  1. Umownego prawa odstąpienia – czyli zastrzec (na podstawie art. 395 k.c), że obu stronom przysługuje odstąpienie od umowy, gdy druga ze stron nie wykonuje należycie warunków umowy w ustalonym terminie (np. nie odbiera rzeczy należącej do niego). W tej sytuacji sprzedawca powinien podać termin, w którym konsument powinien zapłacić za towar. Gdy określony termin minie, a zapłata nie będzie dokonana, sprzedawca może złożyć oświadczenie od odstąpieniu od umowy. Sprzedawca wciąż zachowuje prawo domagania się od klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, czyli głównie kosztów nieodebranej przesyłki.

  2. Zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej – sprzedawca może zastrzec, że przeniesienie własności następuje dopiero po zapłacie ceny, a więc dana rzecz, będzie stanowiła własność konsumenta dopiero wtedy, gdy za nią zapłaci. Jeśli konsument nie zapłaci za towar w umówionym terminie, wtedy właścicielem danej rzeczy wciąż pozostaje sprzedawca.

Takie zapisy zabezpieczające warto zawrzeć w regulaminach. Należy jednak uważać, aby nie stanowiły one tzw. klauzul niedozwolonych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów