0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Towary gratisowe przekazywane klientom i kontrahentom firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Marketing stanowi bardzo ważną sferę działalności każdego przedsiębiorcy. Odpowiednia kampania reklamowa pozwala bowiem dotrzeć do jak najszerszego grona potencjalnych klientów i kontrahentów. Jednym ze sposobów przyciągnięcia uwagi i zainteresowania ofertą jest przekazywanie gratisów w ramach oferowanych zestawów promocyjnych. Jakie skutki podatkowe wywołują przekazywane towary gratisowe, zarówno w przypadku przekazującego, jak i otrzymującego, wyjaśnimy w niniejszym artykule.

Towary gratisowe, a sytuacja podatkowa obdarowanego

To czy powstanie przychód podatkowy z tytułu otrzymania gratisu, uzależnione jest w pierwszej kolejności od ustalenia statusu osoby odbierającej gratis.

Jeżeli bowiem otrzymującym gratis jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to warto wskazać na treść art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Istotne jest, aby towary gratisowe były przekazywane celem promocji lub reklamy przedsiębiorcy.

Z drugiej strony, jeśli wartość gratisu przekracza 200 zł, opodatkowaniu podlega cała jego wartość (nie tylko jego nadwyżka ponad ww. limit). Wartość otrzymanego gratisu należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł. Przedsiębiorca, który przekazał gratis, nie jest zobowiązany do pobrania podatku. Jego jedynym obowiązkiem jest sporządzenie informacji PIT-8C, którą powinien przekazać podatnikowi (obdarowanemu) i właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego. Podatek odprowadza osoba fizyczna poprzez wykazanie wartości gratisu w rocznym zeznaniu podatkowym.

W sytuacji gdy podmiotem otrzymującym gratis jest przedsiębiorca, wartość gratisu co do zasady stanowi dla niego przychód podatkowy. Opisane powyżej zwolnienie od podatku w tym przypadku nie obowiązuje. W rezultacie jeżeli gratis przedstawia wartość handlową, to przedsiębiorca w momencie jego otrzymania powinien rozpoznać przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przykład 1.

Pan Tomasz zakupił telefon komórkowy o wartości 700 zł. W ramach gratisu otrzymał również pendrive o wartości 50 zł. Na pendrivie znajdowało się logo przedsiębiorcy. W rezultacie można przyjąć, że przekazanie gratisu miało na celu promocję firmy. Oznacza to, że wartość gratisu jest dla pana Tomasza zwolniona od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT.

Przykład 2.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą kupił samochód w leasing. Dodatkowo w ramach gratisu otrzymał zestaw opon zimowych. Wartość opon stanowi dla przedsiębiorcy przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wydatki na towary gratisowe jako koszt uzyskania przychodów

Wskazać należy, że wydatki na różnego rodzaju akcje i kampanie reklamowe co do zasady mają na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Działania te są bowiem ukierunkowane na pozyskiwanie nowych klientów i promocję marki.

W obowiązującym stanie prawnym oraz w świetle wydawanych interpretacji indywidualnych, jeżeli przekazywane towary gratisowe, są opatrzone logo firmy i przekazywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wydatki na zakup czy też wytworzenie gratisów stanowią koszt uzyskania przychodów przedsiębiorcy (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 września 2012 r., nr IBPBI/2/423-612/12/MS ).

Dodatkowo warto zaznaczyć, że jeżeli przedsiębiorca przekazuje towary gratisowe szerokiemu gronu potencjalnych konsumentów czy kontrahentów, to działania takie nie powinny wzbudzać wątpliwości. Ryzykowne może być natomiast przekazywanie drogich, jednorazowych gratisów konkretnym kontrahentom. Takie zachowanie może wzbudzić zainteresowanie organów podatkowych.

Towary gratisowe, a konsekwencje na gruncie podatku VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nieodpłatne przekazanie towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, powoduje konieczność zapłaty podatku należnego od takiego przekazania (art. 7 ust. 2 ustawy VAT).

W myśl natomiast art. 7 ust. 3 ww. ustawy, powyższej zasady nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

 

Prezenty o małej wartości (gratisy) to przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł- jeśli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,

  • których przekazania nie ujęto w ww. ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia - jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

W konsekwencji jeżeli przedsiębiorca w ramach akcji promocyjnej przekaże towary gratisowe klientowi lub też kontrahentowi, spełniające powyższe wymogi, to takie przekazanie nie będzie powodowało powstania obowiązku podatkowego. Dodatkowo przedsiębiorca zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu lub wytworzenia takiego gratisu.

Przykład 3.

Przedsiębiorca zakupił zestaw kalendarzy o wartości 80 zł netto każdy (podatek VAT 18 zł). Kalendarze stanowiły towary gratisowe. W rezultacie przekazanie towarów w formie gratisów nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Mimo tego przedsiębiorca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu kalendarzy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów