0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednostki małe w ustawie o rachunkowości - 2015

Wielkość tekstu:

Wraz z nowelizacją ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 23 września 2015 roku została wprowadzona definicja jednostki małej.

W rozumieniu ustawy o rachunkowości, a dokładniej art. 3 ust. 1c jednostki małe to:

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 (spółki handlowe - osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji, spółki cywilne), inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  • 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

  • 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

  • 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2

- w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek małych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 1d wyżej wymienionej ustawy, jednostkami małymi są również jednostki o których mowa w ust.1c, które:

1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek małych oraz

2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z następujących trzech wielkości:

  • 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

  • 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

  • 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

 

Ważne!

Przepisy znowelizowanej ustawy o rachunkowości znajdą zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań, które sporządzane zostaną za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 roku (z możliwością zastosowania do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy).

 

Pojawienie się nowego pojęcia w ustawie związane jest przede wszystkim z dostosowaniem prawa polskiego do unijnego oraz uproszczeniami w sporządzaniu sprawozdań finansowych dla tych jednostek.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów