0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o obniżenie etatu otrzymany od pracownika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Właściwe zorganizowanie pracy wymaga ustalenia systemów i rozkładów czasu pracy. Pracownik podejmujący pracę u danego pracodawcy jest obowiązany podporządkować się przyjętym rozwiązaniom w tym zakresie. Może on jednocześnie wnioskować o zmianę wymiaru czasu pracy. Jaka powinna być reakcja pracodawcy na wniosek o obniżenie etatu przedłożony przez zatrudnionego? Omawiamy wskazane kwestie w artykule.

Wniosek o obniżenie etatu — regulacje prawne

Wniosek o obniżenie etatu jest składany z uwzględnieniem przepisów Ustawy - Kodeks pracy, zwanej dalej „kp”.

Wniosek o obniżenie etatu — charakterystyka oraz podstawowe założenia

Wniosek o obniżenie etatu złożony pracodawcy przez pracownika stanowi dozwoloną czynność prawną. Czas pracy jest jednym z podstawowych elementów stosunku pracy, wskutek czego zmiany w tym obszarze wymagają stosowania określonych procedur prawnych. W przypadku gdy to pracodawca wystąpił z ofertą modyfikacji wymiaru czasu pracy, należy zastosować wypowiedzenie zmieniające lub porozumienie zmieniające. Potwierdzenie tego znajdziemy także w orzecznictwie Sądu Najwyższego, m.in. w wyroku z 2 kwietnia 1998 roku skład sędziowski uznał, że istotna zmiana rozkładu czasu pracy, który został uzgodniony przez pracodawcę i pracownika, wymaga wypowiedzenia warunków pracy lub porozumienia stron (I PKN 559/97, OSNAPiUS 1999, Nr 6 poz. 205).

Pracownik nie może zastosować wypowiedzenia zmieniającego, w związku z czym złożony przez niego wniosek o obniżenie etatu może być uwzględniony jedynie w ramach porozumienia zmieniającego. W tym miejscu trzeba dodać, że porozumienie zmieniające jest czynnością prawną, w ramach której strony umowy o pracę zgodnie postanawiają o zmianie warunków zatrudnienia. Porozumienie zmieniające umożliwia modyfikację każdego elementu stosunku pracy, w tym oczywiście również w zakresie czasu pracy. Przepisy kp nie zawierają w zasadzie odrębnych regulacji dotyczącej tej procedury, wobec czego do porozumienia zmieniającego stosuje się pomocniczo regulacje Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny, zwanej dalej „kc”.

Wnioski o obniżenie etatu złożone przez pracownika dzieli się na takie, które nie mają dla pracodawcy obligatoryjnego charakteru (mogą być odrzucone) oraz te, które pracodawca jest obowiązany zaakceptować (bezwzględnie lub pod pewnymi warunkami), przy czym zobowiązanie to musi wynikać wprost z przepisu kp.

Wniosek o obniżenie etatu złożony na ogólnych zasadach

Pracownik może w każdym czasie złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu. Procedura w tym zakresie nie jest sformalizowana, zakłada się więc, że wniosek taki powinien zawierać:

 • informację dotyczącą okresu, przez jaki pracownik zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy;
 • określenie wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza świadczyć pracę po obniżeniu etatu.

Choć taki wymóg nie został wprost ustanowiony, pożądane będzie wskazanie przez pracownika przyczyn złożenia wniosku o obniżenie etatu.

W przypadku złożenia wniosku o obniżenie etatu w powyższym zwykłym trybie pracodawca ma swobodę decydowania w sprawie uwzględnienia wniosku — może propozycję pracownika zaakceptować lub odrzucić.

Podczas podejmowania decyzji dotyczącej wniosku pracownika pracodawca powinien się kierować wynikającymi z przepisów kp oraz kc zasadami współżycia społecznego. Jest on jednak uprawniony do negatywnego rozpatrzenia wniosku pracownika, jeżeli obniżenie etatu jest niecelowe ze względu na warunki organizacyjne, w szczególności wówczas, gdy mogłoby to spowodować zakłócenie procesów pracy.

Przykład 1.

Pracownik jest zatrudniony w firmie w pełnym wymiarze czasu pracy. Osobie tej złożono ofertę intratnego zatrudnienia w innym zakładzie pracy, przy czym podjęcie pracy jest aktualne na pierwszy dzień następnego miesiąca. Propozycja jest dla pracownika bardzo korzystna, jednocześnie nie chce on rezygnować z obecnego zatrudnienia. W związku z tym złożył pracodawcy wniosek o obniżenie etatu do połowy pełnego wymiaru czasu pracy. Czy pracodawca powinien się na to zgodzić? 

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku wniosków o obniżenie etatu, które nie są uregulowane w sposób szczególny przepisami kp, pracodawca nie musi wyrażać zgody na ofertę pracownika. Jeżeli jednak nie spowoduje to problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, powinien on rozważyć możliwość zaakceptowania takiego wniosku.

Wniosek o obniżenie etatu w związku z zamiarem łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracą

Wniosek pracownika o obniżenie etatu w związku z zamiarem łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracą rządzi się już innymi prawami, niż jest to przyjęte w odniesieniu do „zwykłego” wniosku o obniżenie etatu. Zgodnie z art. 182(1e) § 1 kp pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. 

W omawianych okolicznościach podjęcie pracy następuje na wniosek sporządzony w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.

Oznacza to więc, że pracodawca ma ograniczoną swobodę w kwestii decyzji dotyczącej wniosku o obniżenie etatu. Jedynie takie elementy jak organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika mogą przemawiać za negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

Wniosek pracownika o obniżenie etatu w związku z zamiarem łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracą zawiera:

 • imię i nazwisko pracownika;
 • określenie wymiaru czasu pracy;
 • wskazanie okresu, w którym pracownik zamierza łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • oświadczenie pracownika o zamiarze łączenia części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy — z określeniem wymiaru czasu pracy — albo o braku takiego zamiaru. 

Wniosek o obniżenie etatu złożony przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Kolejnym przypadkiem, w którym przepisy przewidują złożenie przez pracownika wniosku o obniżenie etatu, jest łączenie wykonywania pracy z korzystaniem z urlopu wychowawczego. Zgodnie z art. 186(7) § 1 kp pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. 

W razie skierowania przez pracownika wniosku o obniżenie etatu na podstawie przytoczonego powyżej przepisu pracodawca jest obowiązany uwzględnić ten wniosek.

Oznacza to zatem, że wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie etatu jest dla pracodawcy wiążący.

Wniosek o obniżenie etatu składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku. 

Wniosek o obniżenie etatu złożony przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego zawiera:

 • imię i nazwisko pracownika;
 • imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony urlop wychowawczy;
 • wskazanie okresu, przez który pracownik zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy;
 • wskazanie wymiaru czasu pracy, w którym pracownik zamierza wykonywać pracę.

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci), wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, albo kopie tych dokumentów;
 • oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

W przypadku skorzystania przez pracownika z części urlopu wychowawczego pracownik ten może korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy przez okres odpowiadający pozostałemu do wykorzystania wymiarowi urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. 

Korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy na podstawie art. 186(7) § 1 kp nie obniża wymiaru urlopu wychowawczego. 

Pracownik, który złożył wniosek o obniżenie etatu, jest objęty ochroną stosunku pracy, stosownie bowiem do brzmienia art. 186(8) § 1 pkt 2 kp pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

We wskazanych okolicznościach rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne jedynie:

 • w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, 
 • gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, 
 • jeżeli następuje redukcja etatów na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie etatu wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy. 

Jednak w sytuacji złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie etatu po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności. 

Wniosek o obniżenie etatu otrzymany od pracownika — podsumowanie

Pracownik może w każdym czasie złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie etatu. Jeżeli takie postępowanie nie zostało w sposób szczególny uregulowany w kp, to pracodawca ma swobodę w zakresie decyzji co do uwzględnienia takiego wniosku. Inaczej jest w przypadku wniosku o obniżenie etatu w związku z zamiarem łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego — pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Podobnie jest w odniesieniu do wniosku o obniżenie etatu złożonego przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, ponieważ taki wniosek jest dla pracodawcy wiążący, przy czym pracownik nabywa prawo do ochrony trwałości zatrudnienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów