0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Najem okazjonalny w kontekście KSeF - czy należy wystawiać e-faktury?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązkowe stosowanie systemu KSeF w zakresie wystawiania e-faktur rozpocznie się już od 1 lipca 2024 roku. Analizując różne przypadki, nie można zapominać o sytuacji osób fizycznych prowadzących najem okazjonalny prywatnych nieruchomości. Warto się zastanowić czy najem okazjonalny w kontekście KSeF zobowiąże te osoby do wystawiania e-faktur.

Zgodnie z styczniowym briefingiem prasowym ministra finansów Andrzeja Domańskiego, wdrożenie obligatoryjnego systemu KSeF zostało odwołane. Powody odwołania opisaliśmy w publikacji: Ministerstwo Finansów informuje: KSeF w 2024 roku odwołany! Nowy termin zostanie ustalony po przeprowadzeniu wymaganych audytów.

Najem okazjonalny na gruncie podatku VAT

W pierwszej kolejności należy postawić tezę, zgodnie z którą najem prywatny stanowi rodzaj odpłatnego świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie bowiem z treścią art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W konsekwencji, aby stać się podatnikiem podatku VAT, wcale nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej w CEIDG. Również osoby fizyczne wynajmujące prywatne nieruchomości mogą stać się podatnikami VAT i odliczać ten podatek od dokonywanych zakupów. 

Podkreślmy, że najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego. Odpłatnością w tym przypadku jest czynsz stanowiący wynagrodzenie za możliwość korzystania z nieruchomości. Na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług najem stanowi świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Świadczenie usług najmu wypełnia, określoną w art. 15 ust. 2 ustawy, definicję działalności gospodarczej, jeżeli jest wykonywane w sposób ciągły do celów zarobkowych – zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe.

Najem okazjonalny w kontekście KSeF w momencie zwolnienia z VAT

Sama umowa najmu – pomimo że stanowi odpłatne świadczenie usług – nie musi w praktyce powodować konieczności odprowadzenia podatku należnego VAT. Wszystko za sprawą dostępnych zwolnień od podatku.

Po pierwsze zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu.

Po drugie usługi najmu mogą również korzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Biorąc pod uwagę obowiązkowe stosowanie KSeF od 1 lipca 2024 roku, trzeba zwrócić uwagę na przepisy przejściowe w tym zakresie, a konkretnie na treść art. 145l ustawy o VAT. W przepisie tym czytamy, że w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku podatnicy obowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Ww. podatnicy w okresie przejściowym mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (z wyłączeniem paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3).

W świetle powyższego możemy zatem wyróżnić 2 przypadki:

  • jeżeli wynajmujący jest czynnym podatnikiem podatku VAT, to już od 1 lipca 2024 roku ma obowiązek wystawiania e-faktur w zakresie najmu prywatnego;
  • jeżeli wynajmujący jest podatnikiem zwolnionym od VAT, to od 1 lipca 2024 może wystawiać e-faktury, a od 1 stycznia 2025 roku system KSeF będzie dla niego obligatoryjny.

Warto też dodać, że pominięcie obligatoryjnego systemu KSeF wiązać się będzie z sankcjami finansowymi. Jak wynika z treści art. 106ni ustawy o VAT, jeżeli podatnik wbrew obowiązkowi nie wystawił faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, naczelnik urzędu skarbowego nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – karę pieniężną w wysokości do 18,7% kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur.

Przykładowo, jeżeli po 1 stycznia 2025 roku podatnik zwolniony z VAT w zakresie najmu prywatnego o wartości 1000 zł nie wystawi e-faktury, lecz zwykłą fakturę papierową, to będzie się to wiązać z nałożeniem kary pieniężnej w kwocie 187 zł.

Podatnicy prowadzący najem okazjonalny zwolniony od VAT (zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo) będą zobowiązani do stosowania KSeF od 1 stycznia 2025 roku.

Moment powstania obowiązku w przypadku najmu dokumentowanego e-fakturą

Ciekawym zagadnieniem jest również określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie świadczonych usług najmu. Ustawa o VAT przewiduje bowiem moment szczególny w tym przypadku. Jak wynika z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, w zakresie świadczenia usług najmu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W myśl zaś art. 19a ust. 7 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności. 

W świetle art. 106na ustawy o VAT (w brzmieniu od 1 lipca 2024 roku) fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur. Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.

Łączna analiza przywołanych powyżej norm prawnych – dotyczących zarówno obowiązku podatkowego, jak i dokumentowania sprzedaży – prowadzi do wniosku, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi najmu powstaje z chwilą wystawienia faktury. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje nie później niż z chwilą upływu terminu płatności.

Dyrektor KIS w interpretacji z 14 czerwca 2022 roku (nr 0112-KDIL1-2.4012.169.2022.1.PM) wskazał, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych usług wynajmu powstaje z chwilą wystawienia faktury ustrukturyzowanej, tj. w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.

Należy pamiętać, że w przypadku e-faktur za moment wystawienia takiej faktury uważa się moment przesłania jej do systemu KSeF. Jeżeli zatem faktura zostanie tylko wygenerowana, ale nie zostanie przekazana poprzez system, to w świetle przepisów nie uważa się jej za wystawioną. Takie zasady będą obowiązywać również co do faktur ustrukturyzowanych dokumentujących najem okazjonalny opodatkowany podatkiem VAT.

W przypadku najmu okazjonalnego obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury ustrukturyzowanej, czyli w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur (o ile nastąpi to przed upływem terminu płatności).

Podsumowując nasze dzisiejsze rozważania, możemy wskazać, że obowiązek stosowania e-faktur w ramach systemu KSeF dotyczyć będzie również podatników prowadzących najem okazjonalny prywatnych nieruchomości. Uwzględniając okres przejściowy, możemy stwierdzić, że e-faktury będą obowiązkowe od 1 stycznia 2025 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów