0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednostki mikro w ustawie o rachunkowości - 2017

Wielkość tekstu:

W rozumieniu ustawy o rachunkowości, a dokładniej zgodnie z art. 3 ust. 1a jednostki mikro to:

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 (spółki handlowe - osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji, spółki cywilne), inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  • 1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

  • 3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

  • 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2) związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,

3) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 ww. ustawy

- w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostekmikro.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 1b wyżej wymienionej ustawy, jednostkamimikro są również jednostki wymienione wyżej w ust. 1a pkt. 1, które:

1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej dla jednostekmikro oraz

2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z następujących trzech wielkości:

  • 1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

  • 3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

  • 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów