Poradnik Przedsiębiorcy

Kto odpowiada za błędy biura rachunkowego?

Przedsiębiorca, zawierając umowę z biurem rachunkowym, najczęściej czuje się zabezpieczony - jego księgowość została powierzona profesjonalistom, wobec czego nie musi martwić się wyliczaniem podatków. Wystarczy je tylko opłacać. Niestety, może okazać się, że takie myślenie doprowadzi do sytuacji, w której przedsiębiorca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za błędy księgowe. Jak to możliwe? Sprawdź, kto odpowiada za błędy biura rachunkowego!

Błędy biura rachunkowego - po czyjej stronie leży odpowiedzialność?

Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej - która stanowi najwyższą rangą regulację w prawie podatkowym - za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem. Dlatego też, w przypadku jakichkolwiek niezgodności organy skarbowe pociągną do odpowiedzialności właśnie podatnika. Wszelkie zapisy w umowach, dotyczące przeniesienia odpowiedzialności na biuro rachunkowe, nie są brane pod uwagę.

Czy jest wyjście?

Za błędy i nieścisłości podatkowe do odpowiedzialności zostanie pociągnięty przedsiębiorca - zgodnie z powyższym, jest to bezsprzeczny fakt. Natomiast postępowanie nie musi się tu skończyć - przedsiębiorca może bowiem żądać odszkodowania od biura rachunkowego za konsekwencje wynikłe z nierzetelnego prowadzenia księgowości.

Podstawą do rozpoczęcia postępowania sądowego staje się w takim przypadku art. 471 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z zawartym tam zapisem, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Warto jednakże zwrócić uwagę, że w tym samym przepisie podkreślono, iż dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, jeśli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zapis ten jest o tyle istotny, że w praktyce niejednokrotnie zdarzają się zaniedbania ze strony samych klientów biura. Dlatego też, jeśli okaże się że błędnie wyliczone zobowiązania podatkowe są skutkiem np. niedostarczenia w terminie wszystkich dokumentów do biura rachunkowego, to odpowiedzialność za takie nierzetelności będzie spoczywać po stronie przedsiębiorcy.

Warto pamiętać, że biura rachunkowe objęte są obowiązkiem posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - jest to wskazane w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dlatego też najczęściej w sytuacji, gdy przedsiębiorca żąda odszkodowania, jest ono pokrywane przez zakłada ubezpieczeniowy.

Co z przestępstwami?

Dotychczas omawiane konsekwencje dotyczyły zaniedbań w wyliczaniu i odprowadzaniu podatku. Jeśli jednak zdarzy się, że działania biura rachunkowego zostaną zakwalifikowane jako przestępstwo albo wykroczenie skarbowe, to do odpowiedzialności zostanie pociągnięty nierzetelny księgowy albo właściciel jednostki.

Zgodnie z przepisami nie można nałożyć odpowiedzialności karnej na osobę, której nie da się przypisać winy w czasie popełnienia zabronionego czynu.

Podsumowując - przekazanie księgowości firmy do biura rachunkowego jest często najlepszym rozwiązaniem, jako że wszystkie rachunki i podatki znajdują się rękach profesjonalistów. Decydując się jednak na wybór jednostki warto zasięgnąć rady i opinii innych użytkowników. I - co najważniejsze - nie należy pozostawiać swoich rachunków całkowicie bez nadzoru - w końcu wszystkie wyliczenia dotyczą własnych pieniędzy przedsiębiorcy.