0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pełnomocnictwo dla biura rachunkowego do reprezentowania klienta w sprawach ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy – czy to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, czy spółki – niezależnie od zatrudniania pracowników muszą co miesiąc zgłaszać informacje do ZUS-u o swoich dochodach, przychodach, osobach ubezpieczanych przez dany podmiot, informacji o pracownikach, osobach współpracujących. Nawet przy jednoosobowej działalności gospodarczej warto zastanowić się nad zaangażowaniem profesjonalnego podmiotu – księgowego, który będzie składał wszystkie deklaracje, dokumenty, obliczał wysokość składki zdrowotnej. W ten sposób przedsiębiorca zdejmuje z siebie część obowiązków, równocześnie dzieląc się odpowiedzialnością w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości. W dalszej części zostanie wskazane, w jaki sposób udzielane jest pełnomocnictwo dla biura rachunkowego, aby mogło ono reprezentować klienta w sprawach związanych z ZUS-em.

Formularz PEL

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także w salach obsługi klientów ZUS-u są dostępne formularze, które należy wypełnić, aby ustanowić pełnomocnika do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W pełnomocnictwie zawierane są następujące informacje:

 1. Dane dotyczące osoby udzielającej pełnomocnictwa:
  • Imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia,
  • Adres zamieszkania,
  • Numer telefonu – jest to pole nieobowiązkowe, jego podanie może usprawnić kontakt ubezpieczonego z ZUS-em;
 2. Oświadczenie osoby, która udziela pełnomocnictwa – czy robi to w imieniu własnym, ze wskazaniem NIP-u działalności, czy też podmiotu, który reprezentuje, np. spółki (również trzeba wskazać NIP i dodatkowo adres siedziby, REGON). W przypadku spółki należy też wypełnić formularz PEL-Z, o którym więcej informacji w kolejnym punkcie;
 3. Dane pełnomocnika:
  • Imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia,
  • Adres zamieszkania,
  • Numer telefonu – jest to pole nieobowiązkowe, jego podanie może usprawnić kontakt ubezpieczonego z ZUS-em;
 4. Zakres pełnomocnictwa – może ono bowiem dotyczyć:
  • Czynności jednorazowej czy załatwienia konkretnej sprawy, np. złożenia wniosku o rozłożenie zaległości na raty,
  • Załatwiania spraw w ZUS-ie – dotyczy reprezentowania klienta, składania oświadczeń w zakresie wszystkich spraw, ale bez dostępu do portalu PUE ZUS. Dodatkowo należy wskazać okres, w jakim będzie obowiązywało pełnomocnictwo – brak uzupełnienia daty końcowej będzie równoznaczny z udzieleniem go aż do odwołania,
  • Do załatwiania spraw w ZUS-ie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – wówczas dotyczy to udzielenia pełnomocnikowi dostępu do portalu. Dodatkowo należy wskazać okres, w jakim będzie obowiązywało pełnomocnictwo – brak uzupełnienia daty końcowej będzie równoznaczny z udzieleniem go aż do odwołania;
 5. Informacja, do jakiej roli jest udzielane pełnomocnictwo – może to być np.:
  • Ubezpieczony,
  • Świadczeniobiorca,
  • Płatnik składek,
  • Komornik,

Pełnomocnictwo może zostać ograniczone wyłącznie do odbioru korespondencji, a w informacji zaznaczmy to, co dotyczy nas – jeżeli prowadzimy działalność, zatrudniając pracowników, to musimy zaznaczyć ubezpieczonego oraz płatnika, a gdy otrzymujemy z ZUS-u np. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek chorobowy, macierzyński, to zaznaczmy świadczeniobiorcę;

 1. Określenie daty złożenia wniosku i podpisanie dokumentu.

Formularz PEL-Z

PEL-Z jest załącznikiem do formularza głównego dotyczącego zarówno udzielenia, jak i odwołania pełnomocnictwa.

Ten formularz jest wypełniany w sytuacji, gdy podmiotem udzielającym (lub odwołującym) pełnomocnictwa jest spółka, której organ przedstawicielski ma wieloosobowy skład.

W tym formularzu uzupełnia się:

 1. Dane pełnomocnika – PESEL, dane osoby udzielającej/odwołującej – NIP oraz datę wypełnienia;
 2. Dane przedstawicieli, którzy udzielają lub odwołują pełnomocnictwo:
  • PESEL, data urodzenia, imię i nazwisko,
  • Adres zamieszkania,
  • Numer telefonu – jest to pole nieobowiązkowe, jego podanie może usprawnić kontakt z ZUS-em,
  • Data wypełnienia formularza i podpisy wszystkich przedstawicieli.

W formularzu są pola dla 4 przedstawicieli. Jeśli byłoby ich więcej, należy wypełnić kolejny formularz, dodając pismo przewodnie ze wskazaniem, że nie wszystko udało się zmieścić w jednym.

Formularz PEL-K

Co istotne, formularz PEL nie daje pełnomocnikowi uprawnień do reprezentowania mocodawcy w żadnym postępowaniu kontrolnym wszczętym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aby pełnomocnik reprezentował podmiot w związku z kontrolą, należy udzielić biuru rachunkowemu odrębnego pełnomocnictwa właśnie na formularzu PEL-K.

Jest to upoważnienie do reprezentowania podmiotu w trakcie kontroli ZUS-u. Wskazuje się w nim następujące dane:

 • NIP, REGON udzielającego pełnomocnictwo, a w przypadku ich braku – PESEL;
 • nazwa płatnika, imię i nazwisko;
 • adres siedziby płatnika.

Następnie podaje się, kto będzie upoważniony – imię, nazwisko, nazwa pełnomocnika, określenie reprezentowanego – również poprzez podanie nazwy przedsiębiorstwa lub imienia i nazwiska osoby.

Co ważne, upoważnienie jest udzielane na czas trwania kontroli, natomiast odebranie protokołu kontroli jest równoznaczne z wygaśnięciem upoważnienia.

Jeśli wobec osoby toczy się kilka kontroli, należy wypełniać odrębne formularze.

W ostatniej części wskazuje się dane pełnomocnika:

 • PESEL;
 • imię, nazwisko;
 • adres;
 • fakultatywnie numer telefonu.

Wniosek powinien zostać opatrzony datą jego wypełnienia oraz podpisem mocodawcy.

Formularz PEL-O

Formularz PEL-O dotyczy odwołania pełnomocnictwa.

Może być złożony przez:

 • mocodawcę;
 • osobę, która udzieliła pełnomocnictwa w imieniu innego podmiotu, np. spółki (wówczas należy dołączyć formularz PEL-Z);
 • pełnomocnika.

Jeżeli to biuro rachunkowe kończy współpracę, np. z uwagi na niewywiązywanie się klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia, po formalnym rozwiązaniu umowy powinno złożyć formularz z wypowiedzeniem pełnomocnictwa, aby wszystkie informacje, czynności prawne prowadzone z ZUS-em były dostarczane bezpośrednio klientowi.

Również w tym formularzu należy wskazać dane mocodawcy i pełnomocnika, a także podać datę, od której odwołuje się pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo dla biura rachunkowego - jak złożyć formularz?

Formularze można złożyć:

 • osobiście, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę mocodawcy;
 • wysyłając go za pośrednictwem operatora – Poczty Polskiej, do ZUS-u właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę mocodawcy (data nadania pisma stanowi datę jego złożenia w jednostce);
 • elektronicznie, za pośrednictwem ZUS PUE, podpisując dokument podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym – jest to najszybszy i bez wątpienia najprostszy sposób, choć wiąże się z koniecznością posiadania profilu zaufanego. Dziś jest to jednak standard, dlatego jest to forma zalecana dla wszystkich przedsiębiorców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów