Poradnik Przedsiębiorcy

Likwidacja majątku firmy - wszystko, co chciałabyś wiedzieć

Przedsiębiorca, który zamierza dokonać likwidacji środka trwałego przed jego całkowitym umorzeniem, w niektórych przypadkach może poniesioną z tego tytułu stratę ująć w kosztach podatkowych. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, kiedy likwidacja majątku firmy skutkuje ujęciem w kosztach podatkowych niezamortyzowanej części.

Likwidacja majątku firmy na skutek utraty przydatności

Przedsiębiorcy co do zasady mogą zaliczyć do kosztów podatkowych straty w firmowych środkach trwałych powstałych w wyniku ich likwidacji w części niepokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych. Należy jednak pokreślić, że na mocy art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT zostało wprowadzone pewne wyłączenie w tej kwestii. Nie uważa się mianowicie za koszty podatkowe strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.

Należy pokreślić, że ustawa o podatku dochodowym nie wskazuje, co należy rozumieć przez sformułowanie zmiana rodzaju działalności. W związku z tym należałoby posiłkować się wykładnią gramatyczną przepisu w oparciu o słownik języka polskiego, który stanowi, że pod pojęciem zmiany należy rozumieć zastąpienie czegoś czymś.

Przykład 1.

Przedsiębiorca N w lutym 2016 roku zmienił profil firmy. Pierwotnie prowadził działalność z zakresu obróbki form drewnianych, którą zmienił na działalność handlową (dostawa sprzętu sportowego). W działalności wykorzystywana była tokarka, która nie została w pełni zamortyzowana. W momencie zmiany rodzaju działalności dokonał likwidacji środka trwałego, która spowodowana była utratą jego dalszej przydatności.

W opisanej sytuacji niezamortyzowana część środka trwałego nie może zostać ujęta w kosztach podatkowych - jak wynika z przepisów podatkowych, nie mogą stanowić kosztu podatkowego straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że zmiana rodzaju działalności nie zawsze powoduje sytuację, w której przedsiębiorca nie ma możliwość ujęcia w kosztach strat powstałych w wyniku likwidacji środka trwałego. Bowiem środki trwałe, niezależnie od podjętej decyzji o zmianie charakteru wykonywanej działalności, mogą ulec zniszczeniu czy zużyciu technicznemu. Potwierdza to stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2.04.2013 r., który w interpretacji indywidualnej (syg. IPTPB3/423-29/13-2/PM) stwierdził: Skoro bowiem przyczyna straty powstałej w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego jest inna aniżeli wskazana w treści tego przepisu, to z wnioskowania a contrario tego przepisu wynika, że podlega ona zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Likwidacja majątku firmy a kradzież lub zniszczenie

Kolejnym zdarzeniem związanych z firmowym majątkiem jest kradzież lub zniszczenie firmowego mienia. W tej sytuacji przedsiębiorca również powinien zaprzestać amortyzacji skradzionego składnika majątku. W przypadku kradzieży firmowych środków trwałych warto pamiętać o odpowiedniej dokumentacji zdarzenia. W takiej sytuacji dokumentem potwierdzającym może być sporządzony przez policję protokół lub protokół z umorzenia śledztwa, stwierdzający, że sprzęt nie został odzyskany.

Poza tym należy pamiętać, że muszą zostać spełnione dodatkowe warunki:

  • zdarzenie nie powstało w wyniku zaniedbań podatnika,

  • zdarzenie powstało w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń (np. powódź czy pożar),

  • strata nie powstała na skutek niewłaściwego zabezpieczenia towaru.

Ważne!

Należy również zwrócić uwagę na szczególne regulacje odnoszące się do likwidacji firmowego samochodu. Jak stanowi ustawa o PIT, Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...) strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Przykład 2.

Przedsiębiorca K dokonał zakupu zestawu komputerowego o wartości 5000 zł netto i wprowadził do ewidencji środków trwałych w marcu 2015 roku. W związku z dokonanym włamaniem w styczniu 2016 roku sprzęt został skradziony. Zdarzenie zostało potwierdzone protokołem policyjnym. Do tej pory podatnik dokonał odpisów amortyzacyjnych w wysokości 1250 zł (5 000*30% / 12 m-cy) * 10 m-cy. W kwietniu zostało umorzone postępowanie, w związku z tym przedsiębiorca może ująć niezamortyzowaną w kosztach podatkowych w kwocie 3 750 zł (5 000 zł - 1250 zł)

 

Przekazanie na cele prywatne - likwidacja majątku firmy

Przedsiębiorcy niekiedy decydują się przekazać na cele prywatne firmowe składniki majątku. Z punktu widzenia podatku dochodowego czynność ta nie wywołuje powstania przychodu do opodatkowania. Jednak w kontekście VAT kwestia jest nieco skomplikowana - jeśli przy nabyciu danego składnika majątku przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT, w momencie jego przekazania należałoby naliczyć podatek od towarów i usług.

Ważne!

Jak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Należy podkreślić, że jeżeli sprzedaż wycofanego majątku firmy nastąpi w ciągu 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu wycofania środka trwałego, taką operację kwalifikuje się jako przychód z działalności gospodarczej. Wówczas w momencie sprzedaży niezamortyzowania część może zostać ujęta w kosztach firmy.

Reasumując, przedsiębiorcy nie będzie przysługiwać prawo do ujęcia w kosztach niezamortyzowanej części środka trwałego, jeżeli przyczyną likwidacji jest przekazanie na cele prywatne (bez późniejszej sprzedaży) czy utrata przydatności przez wzgląd na zmianę rodzaju działalności.