0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie PCC - podatek od kupna samochodu w rodzinie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, został uregulowany w Ustawie z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z nią opodatkowanie PCC dotyczy:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy oraz rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny - w części odnoszącej się do przejęcia długów i ciężarów przez obdarowanego oraz zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego a także odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki,
 • zmiany umów wymienionych powyżej w sytuacji kiedy skutkują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC,
 • orzeczenia sądów, również polubownych, a także ugody, jeśli wywołują takie skutki prawne jak wyżej wymienione czynności cywilnoprawne

Na kim ciąży obowiązek opłacenia PCC?

Obowiązek opłacenia podatku PCC ciąży wyłącznie na nabywcy. Podstawą opodatkowania co do zasady jest wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej. W sytuacji gdy wartość rzeczy nie przekracza 1000 zł, wówczas podatnikowi przysługuje zwolnienie z zapłaty PCC.

Dla sprzedaży rzeczy pomiędzy członkami rodziny ustawodawca nie przewidział dodatkowego uprzywilejowania.

Obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży powstaje w chwili jej podpisania. Taka sama zasada obowiązuje przy sprzedaży na raty czy zastrzeżeniu własności, obowiązek podatkowy powstaje w chwili zawarcia umowy, a nie przeniesienia własności przedmiotu umowy. Jeżeli wystawiane są dwie umowy, w pierwszej kolejności zobowiązująca do zbycia, a następnie przenosząca własność, to za moment powstania obowiązku podatkowego należy uznać podpisanie umowy przenoszącej własność, a nie zobowiązanie do sprzedaży.

Kupujący ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3. Deklaracja ta nie jest wymagana w przypadku, gdy płatnikiem podatku jest notariusz (np. przy zbyciu nieruchomości).

Sprzedaż i kupno w rodzinie a PCC

W przypadku sprzedaży rzeczy pomiędzy członkami rodziny ustawodawca nie przewidział żadnych zwolnień z PCC. Zatem jeżeli rodzeństwo będzie chciało dokonać sprzedaży samochodu między sobą, to kupujący będzie musiał odprowadzić do urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od wartości rynkowej auta.

Sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcą a członkiem rodziny

Do zapłaty PCC zawsze zobowiązany jest tylko kupujący. Sprzedający poza tym, że nie podlega opodatkowaniu, to nawet w umowie nie można go zobowiązać do uiszczenia tegoż podatku za kupującego. Jednakże na sprzedającym może ciążyć obowiązek zapłacenia podatku VAT, jeśli prowadzi działalność gospodarczą. Uniknąć tego można poprzez darowanie członkowi rodziny pojazdu (darowizna nie podlega opodatkowaniu PCC, a podatkowi od spadków i darowizn, którego po spełnieniu pewnych wymogów również można uniknąć).

Zobacz, czy trzeba płacić PCC od nabycia domeny! Kliknij i czytaj: PCC a nabycie domeny internetowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów