0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Towary przeznaczone na nagrody w konkursie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym ze sposób na uatrakcyjnienie sprzedaży jest zorganizowanie konkursu dla klientów. Z pewnością może to przyczynić się do zwiększenia przychodów oraz rozreklamowania firmy. W przypadku konkursów przedsiębiorcy bardzo często wykorzystują własne towary przeznaczone na nagrody.

Wydatki poniesione na towary przeznaczone na nagrody

Podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że nie zostały one wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty oraz że wykaże się ich związek z prowadzoną działalnością. Wydatki ponoszone przez podatnika muszą być celowe, to znaczy ponoszone dla uzyskania (zwiększenia) przychodów podatkowych bądź dla zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Konkurs organizowany dla klientów jest racjonalnym i skutecznym sposobem na pozyskanie nowych klientów. Z pewnością przekłada się na poziom przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorców. W tych okolicznościach mają oni prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z organizacją konkursu, w tym poniesione wydatki na towary przeznaczone na nagrody w konkursie.

Również organy podatkowe nie kwestionują możliwości zaliczenia wskazanych wydatków do kosztów, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 listopada 2013 r., sygn. IPTPB1/415-579/13-2/AP, gdzie możemy przeczytać:

(…) wymienione przez Wnioskodawcę działania mają na celu zwiększenie osiąganego przychodu, ponieważ organizowanie konkursu (konkursów) w ramach akcji marketingowych jest środkiem zmierzającym do wzrostu sprzedaży produktów Spółki cywilnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem. Tym samym, istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ponoszonymi kosztami a przychodami Spółki.

Związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia wyższego przychodu, w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, będzie spełniony, gdyż organizowanie akcji marketingowych, a w konsekwencji ponoszenie wydatków na nagrody, służy uzyskaniu przychodów.

W świetle powyższego, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki cywilnej na nabycie nagród w formie bonów zakupowych wykorzystywanych do organizacji konkursu (konkursów) w ramach akcji marketingowych będą mogły zostać zaliczone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w kosztach Spółki cywilnej. (…).

Ewidencja towarów przeznaczonych na nagrody

W sytuacji gdy przedsiębiorca posiada własne towary przeznaczone na nagrody w konkursie, to ich wartość należy wystornować z kolumny 10 Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu PKPiR i ująć w kolumnie 13 Pozostałe wydatki PKPiR. Kolumna 10 służy do ewidencjonowania towarów handlowych, czyli towarów przeznaczonych do sprzedaży. Towary przeznaczone na nagrody konkursowe nie mogą jednocześnie być przeznaczone do sprzedaży. Wynika z tego obowiązek ich przeksięgowania z kolumny 10 PKPiR do kolumny 13 PKPiR. Podstawą tego przeksięgowania powinien być dowód księgowy sporządzony przez podatnika, który będzie określał datę przekazania towarów na nagrody, ich rodzaj i wartość oraz będzie zawierał podpis podatnika.

Przykład 1.

Podatnik zorganizował konkurs, w którym nagrodami były towary oferowane w sprzedaży. Zakupił je za 1000 zł. Przy ich nabyciu zostały ujęte w kolumnie 10 Zakup towarów. W momencie podjęcia decyzji o przekazaniu ich na konkurs, towary przeznaczone na nagrody należy wyksięgować z kolumny 10 Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu i zaksięgować do kolumny 13 Pozostałe wydatki. W tym celu należy dokonać następujących zapisów:

  • (-)1000 kolumna 10 Zakup towarów

  • (+)1000 kolumna 13 Pozostałe wydatki. 

Towary przeznaczone na nagrody na gruncie VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, co do zasady, czynności odpłatne, tj. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Opodatkowaniu podlega również wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Ustawa o VAT określa dodatkowo pewne czynności, które należy traktować na równi z odpłatną dostawą towarów. Takimi czynnościami są również pewne działania podatnika mające charakter nieodpłatny. Za opodatkowaną dostawę towarów uważa się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

  2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Od tej reguły są wyjątki. Wyłączeniu z zakresu opodatkowania podlegają trzy kategorie nieodpłatnych dostaw towarów wymienione enumeratywnie w ustawie:

  • prezenty o małej wartości

  • próbki.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia - jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru nie przekraczają 10 zł.

W konsekwencji nieodpłatne przekazanie prezentu będzie podlegać opodatkowaniu VAT w przypadku:

  1. prezentów o wartości przekraczającej 100 zł,
  2. prezentów o wartości powyżej 10 zł, ale nieprzekraczającej 100 zł, gdy nie jest prowadzona ewidencja osób obdarowanych.

Dlatego też należy uznać, że o ile towary przeznaczone na nagrody, spełniają warunki do uznania za prezent o małej wartości, ich przekazanie nie podlega opodatkowaniu. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów