Poradnik Przedsiębiorcy

Towary przeznaczone na nagrody w konkursie

Jednym ze sposób na uatrakcyjnienie sprzedaży jest zorganizowanie konkursu dla klientów. Z pewnością może to przyczynić się do zwiększenia przychodów oraz rozreklamowania firmy. W przypadku konkursów przedsiębiorcy bardzo często wykorzystują własne towary przeznaczone na nagrody.

Wydatki poniesione na towary przeznaczone na nagrody

Podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że nie zostały one wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty oraz że wykaże się ich związek z prowadzoną działalnością. Wydatki ponoszone przez podatnika muszą być celowe, to znaczy ponoszone dla uzyskania (zwiększenia) przychodów podatkowych bądź dla zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Konkurs organizowany dla klientów jest racjonalnym i skutecznym sposobem na pozyskanie nowych klientów. Z pewnością przekłada się na poziom przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorców. W tych okolicznościach mają oni prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z organizacją konkursu, w tym poniesione wydatki na towary przeznaczone na nagrody w konkursie.

Również organy podatkowe nie kwestionują możliwości zaliczenia wskazanych wydatków do kosztów, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 listopada 2013 r., sygn. IPTPB1/415-579/13-2/AP, gdzie możemy przeczytać:

(…) wymienione przez Wnioskodawcę działania mają na celu zwiększenie osiąganego przychodu, ponieważ organizowanie konkursu (konkursów) w ramach akcji marketingowych jest środkiem zmierzającym do wzrostu sprzedaży produktów Spółki cywilnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem. Tym samym, istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ponoszonymi kosztami a przychodami Spółki.

Związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia wyższego przychodu, w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, będzie spełniony, gdyż organizowanie akcji marketingowych, a w konsekwencji ponoszenie wydatków na nagrody, służy uzyskaniu przychodów.

W świetle powyższego, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki cywilnej na nabycie nagród w formie bonów zakupowych wykorzystywanych do organizacji konkursu (konkursów) w ramach akcji marketingowych będą mogły zostać zaliczone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w kosztach Spółki cywilnej. (…).

Ewidencja towarów przeznaczonych na nagrody

W sytuacji gdy przedsiębiorca posiada własne towary przeznaczone na nagrody w konkursie, to ich wartość należy wystornować z kolumny 10 Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu PKPiR i ująć w kolumnie 13 Pozostałe wydatki PKPiR. Kolumna 10 służy do ewidencjonowania towarów handlowych, czyli towarów przeznaczonych do sprzedaży. Towary przeznaczone na nagrody konkursowe nie mogą jednocześnie być przeznaczone do sprzedaży. Wynika z tego obowiązek ich przeksięgowania z kolumny 10 PKPiR do kolumny 13 PKPiR. Podstawą tego przeksięgowania powinien być dowód księgowy sporządzony przez podatnika, który będzie określał datę przekazania towarów na nagrody, ich rodzaj i wartość oraz będzie zawierał podpis podatnika.

Przykład 1.

Podatnik zorganizował konkurs, w którym nagrodami były towary oferowane w sprzedaży. Zakupił je za 1000 zł. Przy ich nabyciu zostały ujęte w kolumnie 10 Zakup towarów. W momencie podjęcia decyzji o przekazaniu ich na konkurs, towary przeznaczone na nagrody należy wyksięgować z kolumny 10 Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu i zaksięgować do kolumny 13 Pozostałe wydatki. W tym celu należy dokonać następujących zapisów:

  • (-)1000 kolumna 10 Zakup towarów

  • (+)1000 kolumna 13 Pozostałe wydatki.