0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowe Wsparcie - dofinansowanie kosztów stałych!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Epidemia koronawirusa stanowi największe wyzwanie dla światowej gospodarki, bowiem dla wielu sektorów oznacza ona znaczny spadek obrotów. Z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących zagrożone branże może to doprowadzić do wstrzymania aktywności gospodarczej. Państwo planuje temu zapobiec wprowadzając dofinansowanie kosztów stałych!

Dofinansowanie kosztów stałych - dla kogo?

Jak wskazuje projekt ustawy o dofinansowaniu kosztów stałych przedsiębiorców, w warunkach zagrożenia ekonomicznego, w następstwie wystąpienia COVID-19 dofinansowanie będzie kierowane do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy prawo Przedsiębiorców.

Art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:
1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
2. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

W jakiej wysokości i przez jaki okres dofinansowanie?

Przedsiębiorca spełniający określone warunki będzie mógł skorzystać z dofinansowanie z budżetu państwa do kwoty nieprzekraczającej 50 tys. złotych miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

Jakie trzeba spełnić warunki?

Z dofinansowania kosztów stałych będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, u którego wystąpi spadek w ujęciu ilościowym lub wartościowym sprzedaży towarów lub usług, który będzie wynikiem następstwa wystąpienia COVID-19 (ogłoszenia epidemii), o:

  1. nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 lutego 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w  dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

  2. nie mniej niż o 30%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 lutego 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Koszty stałe czyli jakie?

Ustawodawca pokusił się o rozwianie wątpliwości związanych z definicjami zawartymi w ustawie i jasno określił co należy rozumieć poprzez koszty stałe:

  1. zapłata za dostarczanie paliw gazowych lub energii,

  2. zapłata za świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

  3. zapłata za zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

  4. płatność czynszu za lokal,

  5. rata leasingu i składka z tytułu ubezpieczenia rzeczy od jej utraty w czasie trwania leasingu

  6. opłata roczna za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste,

  7. składki na ubezpieczenia, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

  8. składki na ubezpieczenia, o których mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta przed 1 marca 2020 r.

Dofinansowanie kosztów stałych - jak się ubiegać?

Analogicznie jak do innych pomocy zostanie utworzony wniosek, który prawdopodobnie będzie można złożyć elektronicznie przez stronę rządową. Minister właściwy do spraw gospodarki może powierzyć udzielanie finansowania wojewodą właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, więc prawdopodobnie nabory na wnioski będą się odbywać na poprzez strony urzędów wojewódzkich.

Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie kosztów stałych przedsiębiorcy są przekazywane właściwym wojewodom przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze dotacji celowej.

Dofinansowanie kosztów stałych - rozliczenie podatkowe

Dofinansowanie kosztów stałych nie będzie stanowiło przedmiotu opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa nie reguluje czy dofinansowanie stałych kosztów będzie stanowić koszt podatkowy natomiast zdaniem eksperta wfirma.pl Angeliki Borkowskiej zwolnienie pomocy de minimis z obowiązku podatkowego zgodnie ze stanowiskiem m.in. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w wyroku z 15 listopada 2017 roku, o sygn. I SA/Ol 632/17 oznacza równocześnie brak możliwości zaliczenia wydatków pokrytych z dofinansowania do kosztów uzyskania przychodów.

Dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis. Więc będzie się ona liczyć do limitu pomocy de minimis.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów