Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Czy wiesz jakie są podstawowe zasady BHP w biurze?

Praca zawodowa jest jedną z najważniejszych aktywności w życiu człowieka – nie można jednak zapominać, że zawsze na pierwszym miejscu powinna stać dbałość o zabezpieczenie swojego zdrowia i życia. Także w miejscu pracy należy dołożyć wszelkich starań, aby zachowane były zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Co ważne, nie tylko zawody związane np. z pracą na wysokościach czy przy niebezpiecznych substancjach są mocno obwarowane przepisami. Pracodawca zatrudniający pracowników w biurze powinien pamiętać o dostosowaniu się do przepisów BHP. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj zasady bhp w biurze

Biuro - miejsce pracy stałej

Wydawać by się mogło, że biuro stanowi jedno z bezpieczniejszych miejsc pracy, w którym stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – poza posiadaniem gaśnicy i apteczki – jest zbędne. Tymczasem okazuje się, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r. także biuro musi spełniać odpowiednie wymagania.

§ 2 rozporządzenia, zawierający najważniejsze definicję pojęć używanych w tych przepisach, określa, że pomieszczeniem pracy nazywa się pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca (pkt. 3). Zatem biuro spełnia to wymaganie – co więcej, najczęściej spełnia ono także wymogi pomieszczenia pracy stałej, czyli takiego, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika przekracza 4 godziny na dobę (pkt 4).

Natomiast jeśli spojrzeć na § 1, to zgodnie z jego brzmieniem przepisy rozporządzenia dotyczą szczególnie:

  • obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy,
  • procesów pracy,
  • pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych,

co przesądza o konieczności dostosowania pomieszczeń biurowych do wskazanych wymogów.

Jakie zatem obowiązują przepisy bhp w biurze? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w dziale III rozporządzenia – pomieszczenia pracy.

BHP w biurze - pomieszczenia biurowe

W rozdziale pierwszym działu dotyczącego pomieszczeń pracy opisano szczegółowo wymogi, jakie powinny być spełnione w pokojach (m.in.) biurowych. Już z pierwszego ujętego tu paragrafu wynika, że porządek i czystość w miejscu pracy to nie dobra wola i wychowanie pracodawcy, ale jego obowiązek. Podobnie konieczne jest zapewnienie okresowego remontu i konserwacji pomieszczeń, tak aby zachowane zostały wymogi bhp w biurze.

Pracodawca musi zadbać o to, żeby pomieszczenia biurowe były odpowiednio oświetlone – światłem naturalnym i sztucznym. W związku z tym biuro nie powinno być usytuowane poniżej poziomu terenu (np. w suterenie). Wyjątkowe sytuacje umieszczenia pomieszczenia w podziemiach zostały określone w par. 18.

"§ 18. 1. Pomieszczenia stałej pracy nie powinny być lokalizowane poniżej poziomu otaczającego terenu, z wyjątkiem pomieszczeń, o których mowa w ust. 2, oraz jeżeli wymaga tego rodzaj produkcji (w chłodniach, rozlewniach win itp.).

2. Poniżej poziomu otaczającego terenu mogą znajdować się pomieszczenia pracy w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych, pomieszczenia handlowe, usługowe i gastronomiczne w ulicznych przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych, pod warunkiem zachowania wymagań przepisów techniczno-budowlanych i po uzyskaniu zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

3. Na warunkach określonych w ust. 2 i w przypadku zapewnienia oświetlenia dziennego, pomieszczenia stałej pracy mogą znajdować się w suterenach lub piwnicach."

Przepisy bhp w biurze określają, że pokój pracowników powinien posiadać odpowiednią temperaturę i wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi, nasłonecznieniem, drganiami albo innymi czynnikami, które byłyby szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia.

Jakie powinny być wymiary biura? Zgodnie z § 19 są one uzależnione od liczby pracujących w pomieszczeniu osób. Każda z nich musi posiadać przynajmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia i co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. Pomieszczenie nie powinno być niższe niż 3 m, chyba że założono w nim klimatyzację albo w pokoju pracują nie więcej niż cztery osoby, a na każdą przypada min. 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia. W takim przypadku wysokość może być do pół metra mniejsza (czyli min. 2,5 m).