Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Czy wiesz jakie są podstawowe zasady BHP w biurze?

Praca zawodowa jest jedną z najważniejszych aktywności w życiu człowieka – nie można jednak zapominać, że zawsze na pierwszym miejscu powinna stać dbałość o zabezpieczenie swojego zdrowia i życia. Także w miejscu pracy należy dołożyć wszelkich starań, aby zachowane były zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Co ważne, nie tylko zawody związane np. z pracą na wysokościach czy przy niebezpiecznych substancjach są mocno obwarowane przepisami. Pracodawca zatrudniający pracowników w biurze powinien pamiętać o dostosowaniu się do przepisów BHP. Przeczytaj nasz artykuł i poznać zasady bhp w biurze!

Biuro - miejsce pracy stałej

Wydawać by się mogło, że biuro stanowi jedno z bezpieczniejszych miejsc pracy, w którym stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – poza posiadaniem gaśnicy i apteczki – jest zbędne. Tymczasem okazuje się, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r. także biuro musi spełniać odpowiednie wymagania.

Par. 2 rozporządzenia, zawierający najważniejsze definicję pojęć używanych w tych przepisach, określa, że pomieszczeniem pracy nazywa się pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca (pkt. 3). Zatem biuro spełnia to wymaganie – co więcej, najczęściej spełnia ono także wymogi pomieszczenia pracy stałej, czyli takiego, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika przekracza 4 godziny na dobę (pkt 4).

 

Natomiast jeśli spojrzeć na par. 1, to zgodnie z jego brzmieniem przepisy rozporządzenia dotyczą szczególnie:

  • obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy,
  • procesów pracy,
  • pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych,

co przesądza o konieczności dostosowania pomieszczeń biurowych do wskazanych wymogów.

Jakie zatem obowiązują przepisy bhp w biurze? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w dziale III rozporządzenia – pomieszczenia pracy.

BHP w biurze - pomieszczenia biurowe

W rozdziale pierwszym działu dotyczącego pomieszczeń pracy opisano szczegółowo wymogi, jakie powinny być spełnione w pokojach (m.in.) biurowych. Już z pierwszego ujętego tu paragrafu wynika, że porządek i czystość w miejscu pracy to nie dobra wola i wychowanie pracodawcy, ale jego obowiązek. Podobnie konieczne jest zapewnienie okresowego remontu i konserwacji pomieszczeń, tak aby zachowane zostały wymogi bhp w biurze.

Pracodawca musi zadbać o to, żeby pomieszczenia biurowe były odpowiednio oświetlone – światłem naturalnym i sztucznym. W związku z tym biuro nie powinno być usytuowane poniżej poziomu terenu (np. w suterenie). Wyjątkowe sytuacje umieszczenia pomieszczenia w podziemiach zostały określone w par. 18.

"§ 18. 1. Pomieszczenia stałej pracy nie powinny być lokalizowane poniżej poziomu otaczającego terenu, z wyjątkiem pomieszczeń, o których mowa w ust. 2, oraz jeżeli wymaga tego rodzaj produkcji (w chłodniach, rozlewniach win itp.).

2. Poniżej poziomu otaczającego terenu mogą znajdować się pomieszczenia pracy w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych, pomieszczenia handlowe, usługowe i gastronomiczne w ulicznych przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych, pod warunkiem zachowania wymagań przepisów techniczno-budowlanych i po uzyskaniu zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

3. Na warunkach określonych w ust. 2 i w przypadku zapewnienia oświetlenia dziennego, pomieszczenia stałej pracy mogą znajdować się w suterenach lub piwnicach."

Przepisy bhp w biurze określają, że pokój pracowników powinien posiadać odpowiednią temperaturę i wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi, nasłonecznieniem, drganiami albo innymi czynnikami, które byłyby szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia.

Jakie powinny być wymiary biura? Zgodnie z par. 19 są one uzależnione od liczby pracujących w pomieszczeniu osób. Każda z nich musi posiadać przynajmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia i co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. Pomieszczenie nie powinno być niższe niż 3 m, chyba że założono w nim klimatyzację albo w pokoju pracują nie więcej niż cztery osoby, a na każdą przypada min. 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia. W takim przypadku wysokość może być do pół metra mniejsza (czyli min. 2,5 m).

Ważne!

Jeśli strop w pomieszczeniu jest pochyły, wymagania dotyczące wysokości odnosi się do średniej wysokości pomieszczenia, przy czym w najniższym miejscu wysokość nie może być mniejsza niż 1,9 m, licząc od poziomu podłogi (par. 20 ust. 5).

Jeśli pracodawca chciałby zapewnić swoim pracownikom nieco bardziej kameralne warunki, może wprowadzić w biurze podział na boksy za pomocą szklanych ścian działowych. W tym  przypadku trzeba pamiętać, aby ścianki były stworzone z materiału odpornego na rozbicie albo zostały tak osłonięte, aby pracownik w razie rozbicia nie zetknął się ze ścianą i nie został zraniony.

Skoro ustalone zostało już, jak powinien wyglądać pokój pracowników biurowych, warto przyjrzeć się możliwościom dostania się do środka. Zatem przede wszystkim, jeśli pracownik do swojego miejsca pracy musi dostać się po schodach lub pochylniach, to muszą to być konstrukcje bezpieczne, nieśliskie i niepokryte pyłem. Szczegółowe wymagania dotyczące schodów i pochylni można znaleźć w przepisach techniczno-budowlanych.

Także drzwi w biurze nie mogą być dowolne. Ich wymiar powinien być przystosowany do liczby pracowników i zgodny z Polską Normą, natomiast metody otwierania – dostosowane do przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Pomiędzy pomieszczeniami nie powinno się umieszczać progów. Gdyby zamontowano w biurze drzwi rozsuwane, konieczne jest zadbanie o zabezpieczenie zapobiegające wypadaniu z prowadnic. Wahadłowe drzwi powinny być natomiast przezroczyste albo wyposażone w przezroczyste panele.

Przepisy bhp w biurze wskazują, że pracowników nie powinno się zamykać na klucz. W ciągu pracy muszą mieć oni możliwość wyjścia z pomieszczenia. Jeśli w biurze konieczne jest zamontowanie drzwi uniemożliwiających samodzielne wejście nieupoważnionych osób z zewnątrz, to konieczne jest wybranie takich, by mimo wszystko można było bez klucza wyjść swobodnie z biura.