0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek podatkowy przy usługach turystyki - problemy od 2014 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rok 2014 jest rokiem rewolucji VAT. Ustawodawca wprowadził bowiem wiele istotnych zmian, które będą miały wpływ na rozliczenia podatników z fiskusem. Jednak najdotkliwsze są modyfikacje przepisów dotyczących rozliczania usług turystyki opodatkowanych na zasadzie marży, które są konsekwencją nieważności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.  

Podstawa opodatkowania usług turystyki

W przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanej na zasadzie marży, szczególnych regulacji w tym zakresie należy szukać w art. 119 ustawy o VAT. Zgodnie z jego ust. 1 podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki co do zasady jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

 

 

Czym jest marża?

Marża, zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy o VAT, to różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Przy czym przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Rozliczenie usług turystyki do końca 2013 r.

Do końca 2013 roku obowiązywały regulacje par. 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 4 kwietnia 2011 r. Zgodnie z nimi obowiązek podatkowy na gruncie VAT w przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadzie marży powstawał z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż 15 dnia od dnia wykonania usługi.

Rozliczenie usług turystyki od 2014 r.

Ustalenie marży

W związku z tym, że rozporządzenie z 4 kwietnia 2011 r. straciło swoją moc prawną, a ustawodawca nie wydał żadnych dodatkowych aktów prawnych dotyczących usług turystyki, począwszy od 1 stycznia podlegają one rozliczeniu na zasadach ogólnych. W związku z tym marża ustalona na dzień powstania obowiązku podatkowego w VAT nie będzie odzwierciedleniem rzeczywistej marży uzyskanej w konsekwencji wykonania usługi turystycznej. Taka kolej rzeczy będzie zmuszała podatników do korygowania rozliczeń z tytułu VAT.

 

Ważne!

Obowiązek podatkowy w VAT co do zasady powstaje w chwili wykonania usługi lub dostarczenia towaru, co wynika z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

Regulacje obowiązujące do końca 2013 r. w bardziej precyzyjny sposób odnosiły się do tej kwestii, uwzględniając przy tym rzeczywistość i praktykę gospodarczą.

Zaliczki na poczet usług turystycznych

Kolejna kwestia to rozliczenie zaliczek na poczet wykonania przyszłych usług. Tutaj również obowiązują zasady ogólne dotyczące przedpłat.

 

Art. 19a ust. 8 ustawy o VAT

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Podatnik otrzymując przedpłatę na poczet przyszłych usług turystycznych, w większości przypadków nie jest w stanie określić marży. Wszystkie rzeczywiście poniesione koszty związane z nabyciem usług dla bezpośredniej korzyści turysty, które mają na nią wpływu, są bowiem znane dopiero w momencie wykonania usługi.

Fakturowanie

Tak jak w przypadku powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT podatnik jest zobligowany zastosować się do zasad ogólnych. A więc fakturę (również zaliczkową) należy wystawić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Regulacja ta w konsekwencji może oznaczać, że przedsiębiorcy otrzymają faktury za usługi nabyte dla bezpośredniej korzyści turysty dużo później niż dotychczas. A sami będą zobowiązani do wystawienia faktury w ustawowym terminie.

Zmiany w rozliczaniu podatku VAT od usług turystyki opodatkowanych na zasadzie marży jest dosłownie kilka, jednak wprowadzają spore zamieszanie wśród podatników. Polska Izba Turystyki w grudniu 2013 r. zwróciła się nawet do Ministra Finansów z prośbą o zachowanie dotychczasowych zasad rozliczeń, jednak w sprawie tej dalej nie otrzymała odpowiedzi. Podatnicy, chcąc zaoszczędzić sobie nerwów, powinni zastanowić się nad zmianą częstotliwości rozliczenia podatku VAT czyli nad przejściem z miesięcznego na kwartalne. Jednak nie zawsze pomoże to im uniknąć problemów związanych z nowym ustawodawstwem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów