0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oryginał/kopia na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Już z początkiem 2011 roku weszły w życie przepisy wykonawcze do Ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzona regulacja uchyliła obowiązek oznaczania faktur jako “oryginał” bądź “kopia”.

Obecnie przedsiębiorcy, w myśl art. 106g ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, mają obowiązek wystawić faktury w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje klient. Jak już wspomniano w poprzednim akapicie, od 1 stycznia 2011 roku podatnicy nie muszą wraz z wydaniem faktury dokonywać oznaczenia “oryginał” odnośnie faktur przekazywanych nabywcy oraz odpowiednio “kopia” w przypadku faktur zatrzymanych w dokumentacji przedsiębiorcy.

Jakie elementy powinna zawierać faktura?

Jeżeli podatnik jednak otrzymał tak oznaczoną fakturę nie zostanie pozbawiony prawa do odliczenia podatku VAT. W przepisach podatkowych uregulowane zostały jedynie elementy, które powinna zawierać faktura. Są nimi, w myśl art. 106e ustawy o VAT, m.in.:

 • data wystawienia;
 • numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
 • kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowe netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawka podatku;
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwota należności ogółem.

Dopuszczalne jest stosowanie dodatkowych oznaczeń, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 16-24 ustawy o VAT.

Forma wystawionej faktury

Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o VAT za fakturę uznaje się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast faktura elektroniczna jest to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

elektronicznym (art. 2 pkt 32 ustawy).

Podsumowując, bez znaczenia pozostaje fakt umieszczenia na fakturze oznaczenia “oryginał” bądź “kopia”. Faktura jest uznana za prawidłową, jeżeli posiada wszystkie niezbędne elementy określone w ustawie.   

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów