0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pełnomocnictwo administracyjne - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Strona w postępowaniu administracyjnym może działać osobiście bądź przez pełnomocnika. Co do zasady może działać za pośrednictwem pełnomocnika zawsze, a jedynym ograniczeniem jest w tym wypadku czynność, która może zostać dokonana wyłącznie osobiście przez nią. Sprawdź co umożliwia udzielone pełnomocnictwo administracyjne.

Pobierz darmowy wzór - pełnomocnictwo administracyjne w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa administracyjnego.pdf
Wzór pełnomocnictwa administracyjnego.docx

W jaki sposób udzielić pełnomocnictwa administracyjnego?

Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym może zostać ustanowione na piśmie, a także zgłoszone ustnie do protokołu w trakcie postępowania, organowi prowadzącemu postępowanie.

Pełnomocnictwo administracyjne powinno określać zakres czynności, do których pełnomocnik jest upoważniony - może bowiem obejmować działanie w imieniu mocodawcy w toku całego postępowania administracyjnego, do dokonywania niektórych czynności bądź do dokonania jednej konkretnej czynności w imieniu mocodawcy.

Komu może zostać udzielone pełnomocnictwo administracyjne?

Pełnomocnictwo administracyjne może zostać udzielone tylko osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych ocenianą według zasad Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym nie może zostać osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, np. niepełnoletnia, lecz tylko osoba mająca do nich pełną zdolność. Zatem z chwilą jej utraty lub ograniczenia, pełnomocnictwo administracyjne ustaje.

Uwaga!
Choć Kodeks postępowania administracyjnego nie wymaga dla pełnomocnika administracyjnego posiadania szczególnych umiejętności ani zawodowego zajmowania się reprezentacją strony w postępowaniu administracyjnym, nie wyłącza to możliwości ustanowienia pełnomocnikiem adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego.

 

Co do zasady nie ma też przymusu adwokackiego w postępowaniu administracyjnym. Wyjątki znajdują się jednak w przepisach szczególnych, a jako przykład można podać postępowanie odnoszące się do dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń patentowych, gdzie pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym może być tylko rzecznik patentowy.

Kiedy nie jest konieczne przedłożenie pełnomocnictwa?

W sprawach mniejszej wagi przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie nakazują organowi administracji publicznej żądania przedłożenia pełnomocnictwa. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy pełnomocnikiem strony jest jej domownik bądź członek rodziny.

Gdzie wpłacać opłatę skarbową za pełnomocnictwo?

Wraz ze złożeniem dokumentów dla załatwienia sprawy w administracji publicznej konieczne jest wniesienie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa jeśli osoba, której sprawa dotyczy nie dokonuje czynności osobiście.  Opłatę należy wnieść na rachunek tego urzędu miasta (gminy, dzielnicy), innego organu państwowego, do którego składa się pełnomocnictwo.

Numery rachunków bankowych można sprawdzić na stronie internetowej konkretnego urzędu. Często na potrzeby opłaty skarbowej jest specjalny rachunek bankowy, odrębny od innych podatków i opłat.

Można zwrócić się do urzędu z wnioskiem o zwrot uiszczonej opłaty skarbowej jeżeli:

  • po zapłaceniu opłaty nie dokonano czynności urzędowej
  • nie upłynęło pięć lat licząc od końca roku, w którym dokonano opłaty.

Kto jest zwolniony od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo?

Wraz ze złożeniem dokumentów dla załatwienia sprawy w administracji publicznej konieczne jest wniesienie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa jeśli osoba, której sprawa dotyczy nie dokonuje czynności osobiście. Osoby z grona rodziny są jednak zwolnione z opłaty skarbowej za takie pełnomocnictwo.

Przykład 1.

Wymieniając dowód rejestracyjny samochodu ze względu na brak miejsca na pieczątkę badania technicznego właściciel pojazdu może to zrobić osobiście w Urzędzie lub udzielić pełnomocnictwa do tej czynności innej osobie. Jeśli będzie to jego koleżanka będzie zobowiązana równocześnie wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Jeżeli tej czynności dokonywałby np. jego małżonek, byłby zwolniony z opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów